Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommunerna och regionerna i centrum för genomförandet av programmet för ett digitalt Europa  

Europeiska regionkommittén (ReK) konstaterar i sitt yttrande om programmet för ett digitalt Europa att ett effektivt genomförande av framtidens smarta och hållbara digitala lösningar kräver europeiska partnerskap mellan pionjärregioner och pionjärkommuner samt digital infrastruktur av hög kvalitet. Yttrandet , som antogs vid ReK:s plenarsession den 5 december, utarbetades av Markku Markkula, stadsstyrelsens ordförande i Esbo (FI–EPP).

Kommissionen föreslår att det nya programmet för ett digitalt Europa bör investera 9,2 miljarder euro under perioden 2021–2027 i att förbättra EU:s internationella konkurrenskraft samt utveckla och stärka EU:s strategiska digitala kapacitet. Denna centrala kapacitet rör bland annat artificiell intelligens, it-säkerhet, högpresterande datorsystem och digital spetskompetens.

”Detta är första gången som kommissionen har föreslagit ett paket som integrerar digitalisering, forskning och innovation i alla större EU-program och i den europeiska samhällsutvecklingen. Den centrala frågan är hur man kan göra programmet för ett digitalt Europa så attraktivt att kommunerna och regionerna – med sina företag, universitet och invånare – påskyndar Europas digitala och ekonomiska omvandling och väsentligt ökar de offentliga och privata investeringarna. Europa behöver en stark entreprenörsanda som för med sig förändring”, säger föredraganden för yttrandet, ReK:s förste vice ordförande Markku Markkula (FI–EPP).

ReK anser att digitaliseringen måste påskyndas genom att öka samarbetet och partnerskapen på lokal och europeisk nivå. Programmet bör stärka synergieffekterna med olika EU-program, finansieringsinstrument och strategier för smart specialisering. I yttrandet betonas det att man bör inrätta ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter i Europa, där de kommuner och regioner som deltar bör väljas ut på nationell nivå och på ett regionalt och tematiskt välbalanserat sätt. Markkula betonar att varje region i EU bör inrätta sitt eget digitala innovationscentrum.

”Kommunerna och regionerna måste vara föregångare i programmet för ett digitalt Europa. De bästa resultaten kan uppnås på nivån för pionjärkommuner och pionjärregioner i ett nära samarbete med företag, universitet, forskningsinstitut och lokala aktörer. EU-omfattande ekosystem för högpresterande datorsystem kan utvidgas med hjälp av programmet för ett digitalt Europa så att de omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan”, förklarar Markkula.

ReK betonar att undanröjande av rättsliga hinder, minskad byråkrati och modernisering av EU-lagstiftningen är nyckelfaktorer för att garantera en mycket konkurrenskraftig europeisk industri. Samtidigt måste man förbättra den offentliga och den privata sektorns förmåga att genomföra digitala innovationer, utveckla medborgarnas digitala färdigheter och investera i digital infrastruktur med hög kapacitet, såsom 5G-nät, som är nödvändiga för att möjliggöra införandet av nya tjänster och ny teknik i hela EU.

För digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna är EU-omfattande interoperabilitet och tillgång till data, teknik och sakkunskap av avgörande betydelse. Enligt Markku Markkula kan man genom att förbättra datakvaliteten och öka datamängden utveckla smarta offentliga tjänster och stödja ett beslutsfattande som grundar sig på empiriska bevis och kunskap.

”Digitaliseringen har en avgörande roll när det gäller att hantera stora samhällsutmaningar, såsom kampen mot klimatförändringarna. EU och de europeiska företagen måste axla en ledande global roll och ta ansvar för framtiden. Detta kan endast uppnås genom samarbete och beslutsamhet”, betonar Markkula.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu