Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna och städerna efterlyser djärvare stöd till de kulturella och kreativa sektorerna så att de kan klara de dramatiska ekonomiska förlusterna  

Konst och kultur bör betraktas som en ”basvara” och inte bestraffas av nedstängningar

Regioner och städer efterlyser samordnat stöd från EU och medlemsstaterna för att blåsa nytt liv i de kulturella och kreativa sektorerna, som hör till de sektorer som har drabbats hårdast av covid-19-krisen och nationella nedstängningar. I en debatt med Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, betonade Europeiska regionkommitténs ledamöter kulturens och kulturarvets starka bidrag till lokal och regional utveckling och till EU:s värden, identiteter och medborgarskap. De hävdade att konst och kultur borde ha en mer framträdande roll i debatten om EU:s framtid.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och guvernör i Mellersta Makedonien i Grekland påpekade att ”bara under 2020 led de kulturella och kreativa sektorerna en ekonomisk förlust på upp till 70 %. Detta äventyrar inte bara arbetstillfällen och företag, utan även vårt eget kulturarv och vår egen identitet. Kultur och kreativitet stärker den sociala sammanhållningen i våra samhällen och utgör kärnan i våra identiteter och traditioner. Att investera i kultur innebär att vi investerar i vår existens som EU-medborgare, och därför måste vi ge dessa sektorer djärvare och solidare stöd på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå”.

Under ReK:s plenarsession i dag konstaterade kommissonsledamoten Mariya Gabriel att ”de kulturella och kreativa sektorerna har drabbats särskilt hårt av pandemin och behöver och förtjänar därför att vi gör vårt allra bästa för att stödja dem. Städerna och regionerna är viktiga bundsförvanter i denna strävan. Med vårt gemensamma stöd ser vi till att kulturen kan och kommer att spela en nyckelroll i byggandet av ett grönare, mer dynamiskt och motståndskraftigt Europa.”

Efter debatten presenterade ReK:s föredragande Giuseppe Varacalli (IT–Renew) sitt yttrande ”En nystart för de kulturella och kreativa sektorerna” . I yttrandet efterlyses åtgärder som säkerställer att EU-medel når alla delar av den kulturella och kreativa sektorn och alla dem som är med och skapar den.

”De lokala och regionala myndigheterna bör använda EU:s medel och de olika programmen och åtgärderna för att främja enskilda konstnärer och utveckla möjligheter till evenemang och utbyten, även på virtuell basis. Detta kan bidra till att lyfta fram den mångfald av kreativ potential som finns i regionerna, så att dessa konstnärer blir ambassadörer och drivkrafter för den egna kulturen. Städer och regioner som kan utnyttja sin historia, förmedla sin berättelse, förnya sig själva och tänka om blir attraktiva inte bara för turister och ekonomiska verksamheter med koppling till dem, utan även för företag som är etablerade där”, sade Varacalli, kommunfullmäktigeledamot i Gerace i Reggio Calabria.

Europapalamentsledamoten Laurence Farreng (FR–Renew), föredragande för betänkandet ” Effektiva åtgärder för att göra Erasmus+, Kreativa Europa och Europeiska solidaritetskåren grönare ” tillade att ”efter ett pausat år har det blivit tydligt att kulturen behöver EU för att kunna starta om, men att det är ännu mer uppenbart att EU behöver kulturen för sin återhämtning. Denna återhämtning måste ske så nära medborgarna som möjligt, på lokal nivå, men det krävs också insatser från EU:s sida som ser till att ingen artist, författare, musiker, skådespelare eller regissör glöms bort. Det gläder mig därför att Europeiska regionkommittén har anslutit sig till parlamentets uppmaning att anslå minst 2 % av återhämtningsmedlen till dessa nyckelaktörer i vår ekonomi och – viktigast av allt – i vår europeiska identitet.”

Mer information:

De kulturella och kreativa sektorerna har en särskild plats i den gemensamma handlingsplan som undertecknades av Europeiska regionkommittén och kommissionsledamoten Mariya Gabriels avdelningar (GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur, GD Forskning och innovation samt gemensamma forskningscentrumet) i november 2020. Med handlingsplanen stärks samarbetet och det politiska utbytet, t.ex. vad gäller initiativet ”europeisk kulturhuvudstad”, konferenser och evenemang på hög nivå, projekt för ömsesidigt lärande samt utformningen och genomförandet av initiativet ”ett nytt europeiskt Bauhaus”.

I ReK:s yttrande framförs argument för att man bör behandla de kulturella och kreativa sektorerna som primärproducenter och se till att de inte straffas av en nedstängning vid extraordinära händelser som covid-19-pandemin. Kommittén föreslår att man utarbetar gemensamma riktlinjer som gör det möjligt för dessa sektorer att fortsätta sin verksamhet, om än med restriktioner i fråga om tillgänglighet. ReK välkomnar den överenskommelse som nyligen ingicks om programmet Kreativa Europa, som säkrar stöd på 2,2 miljarder euro till konstnärer och som underlättar för småskaliga kulturprojekt att medverka. Kommittén efterlyser dock bättre integrering av investeringar från olika EU-fonder på kulturområdet och ökad möjlighet till medfinansiering till upp till 80 % för projekt som genomförs av små aktörer. Regionerna och städerna är överens med Europaparlamentet om att minst 2 % av medlen från faciliteten för återhämtning och resiliens bör öronmärkas för de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna. De anser också att medel från instrumenten React-EU och Sure bör användas till stöd för dessa sektorer på nationell nivå.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023