Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
”Kritisk signal” – EU:s nya innovationsagenda kräver en attitydförändring och effektiva åtgärder på lokal nivå  

Ett yttrande om ”En ny europeisk agenda för innovation”, utarbetat av Markku Markkula (FI–EPP), ledamot av stadsfullmäktige i Esbo och ordförande för landskapsstyrelsen i Nylands förbund, antogs vid Europeiska regionkommitténs plenarsession i Bryssel den 1 december.I yttrandet betonas att EU:s ambitiösa innovationspolitiska mål bara kan uppnås om man minskar fragmenteringen mellan projekt och stärker samarbetet i kommunerna och regionerna mellan företagen, den akademiska världen samt de regionala och lokala myndigheterna.Kommunerna och regionerna betonar också behovet av att inrätta nav för det europeiska forskningsområdet (ERA Hubs), i enlighet med vad Europeiska unionens råd sade för ett år sedan, för att påskynda framväxten av konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsekosystem i hela EU.

”Till följd av coronapandemin, kriget i Ukraina och energikrisen bör vi diskutera vilken typ av innovationer som behövs för ett resilient europeiskt samhälle”, påpekar föredragande Markku Markkula. ”I detta läge måste ’kreativa spänningar’ och ’kreativ förstörelse’ omsättas i vinst: något helt nytt behövs, med gemensam utveckling av potentiella banbrytande initiativ. Kommissionen bör utan dröjsmål vidta åtgärder som bygger på och kompletterar den nya europeiska innovationsagendan och tillhandahålla nya lösningar på akuta samhällsutmaningar.”

I yttrandet efterlyses tydliga mål för att överbrygga två innovationsklyftor. Europa släpar fortfarande efter USA och Kina när det gäller att finansiera hela innovationsprocessen, och de bäst presterande regionerna i EU är upp till nio gånger mer innovativa än de som presterar sämst. Övergången till målorienterad kreativitet och en innovationskultur och verkligt öppna innovationsekosystem samt utvecklingen av en entreprenöriell ledarskapsanda nämns som viktiga verktyg i detta sammanhang.

”Innovationsagendan måste vara en kritisk signal för hela EU att vidta konkreta åtgärder – både omedelbara och långsiktiga – för att ta itu med innovationsklyftorna och främja platsbaserade innovationsekosystem”, menar Markku Markkula.

”Europa måste påskynda hela innovationsprocessen på fältet på grundval av granskning av kreativa idéer, experiment, testning, prototyputveckling, benchlearning och expansion. Kommissionen bör visa sin innovationsförmåga genom att skapa nya sätt att finansiera lokal verksamhet som uppvisar en naturlig global potential i inledningsskedet.”

I yttrandet betonas den viktiga roll som strategier för smart specialisering spelar för att stärka de regionala innovationsekosystemen och vikten av att utveckla effektiva synergier mellan EU:s strukturfonder, Horisont Europa och andra EU-finansieringsinstrument, med utgångspunkt i initiativ såsom regionala innovationspartnerskap.Kommissionen bör också intensifiera inrättandet av nav för det europeiska forskningsområdet (ERA Hubs), som kommer att bidra till att skapa starka kopplingar mellan de lokala innovationsekosystemen och det europeiska forskningsområdet.

Markku Markkula välkomnar kommissionens förslag att inrätta regionala knutpunkter för innovation för att ta itu med akuta samhällsutmaningar genom samarbete mellan regioner med liknande specialiseringar. Han anser att de regionala knutpunkterna för innovation, tillsammans med ledande lärosäten, kan fungera som viktiga katalysatorer för social och industriell omvandling.

”Det behövs en attitydförändring. Det är nu dags att handla. De mest framstående universiteten kan föregå med gott exempel när det gäller att eftersträva ett samhälle som värdesätter entreprenörskap, uppstartsföretag och tillväxtföretag, samarbete mellan universitet och näringsliv, teknikintensiva lösningar och hantering av samhällsutmaningar. Målet bör vara att forskare, studerande och företag tillsammans ska experimentera och testa den senaste tekniken i en ny entreprenörs- och innovationskultur”, säger Markku Markkula.

I yttrandet betonas också innovationens sociala acceptans och användbarhet, det offentliga värdet av vetenskap och innovation och vikten av offentligt stöd. Resultaten av projekt som genomförs inom ramen för Horisont-programmet bör därför lyftas fram ytterligare, med särskilt fokus på deras värde när det gäller att förbättra de regionala innovationsekosystemen och kunskapstriangeln (forskning, utbildning och innovation) samt vardagslivet i kommunerna och regionerna och för medborgarna.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022