Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ingen tid att förlora: EU:s budget och återhämtningspaketet för covid-19 bör genomföras snarast  

Med anledning av att det tyska rådsordförandeskapet och Europaparlamentet i dag nådde en politisk överenskommelse om EU:s budget och återhämtningspaket erinrar EU:s städer och regioner om att miljontals européer väntar på att återhämtningen från covid-19 ska omsättas i handling på fältet.

Som meddelades i dag har det tyska rådsordförandeskapet och Europaparlamentets förhandlare nått en politisk överenskommelse om EU:s långtidsbudget och återhämtningspaketet för covid-19. Städerna och regionerna välkomnar överenskommelsen men understryker att den bör genomföras snarast för att åtgärda den kris utan motstycke som orsakats av pandemin. Överenskommelsen tillkännagavs medan Europeiska regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) höll ett sammanträde online tisdagen den 10 november 2020.

Som en reaktion på dagens politiska överenskommelse mellan det tyska rådsordförandeskapets och Europaparlamentets förhandlare om EU:s långtidsbudget och återhämtningspaketet sade Juan Espadas (ES–PES) , borgmästare i Sevilla samt ordförande för ENVE-utskottet och för arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå att ”I dag är det en stor dag för Europa och den europeiska solidariteten. Städer och regioner har stått i främsta ledet när det gäller att bekämpa pandemin och är nu redo att arbeta för att säkerställa en återhämtning som är inriktad på att skydda människors hälsa, göra våra städer och regioner hållbara och inkluderande samt på att nå våra klimatambitioner. Vi kommer att fortsätta att vara vaksamma för att se till att en strategi på flera nivåer säkerställs och att målen för den europeiska gröna given sätts i verket.”

ENVE-utskottets sammanträde inleddes med en debatt om den gröna given med fokus på ”Att uppnå klimatmålen för 2030 och stödja en grön omställning på lokal och regional nivå” . I debatten gjordes inlägg av bl.a. Eva Kracht , biträdande generaldirektör för Europapolitik vid det tyska förbundsministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, som företrädde ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, och Mauro Petriccione , generaldirektör för klimatpolitik vid Europeiska kommissionen.

Två företrädare för Visegrád-gruppens huvudstäder förespråkade en större roll för lokala myndigheter i både den gröna given och strategin för återhämtning från covid-19. Borgmästaren i Warszawa, Rafał Trzaskowski (PL–EPP) och vice borgmästaren i Budapest Kata Tüttő (HU–PES) påminde om behovet av att ge städer och regioner direkt tillgång till EU-medel och efterlyste direkta partnerskap med EU för att bättre planera och genomföra covid-19-återhämtningsprojekt som påskyndar EU:s väg mot klimatneutralitet. Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski (PL–EPP) har utsetts till ReK:s företrädare i den politiska styrelsen för EU:s borgmästaravtal .

Vid ENVE-utskottets sammanträde diskuterades följande utkast till yttranden:

När det gäller den gröna given diskuterade utskottsmedlemmarna utkastet till yttrande om ”Klimatförändringarnas inverkan på regionerna: en bedömning av den europeiska gröna given” . Föredragande Andries Gryffroy (BE–EA), , ledamot av Flamländska parlamentet, sade att "För att uppnå omställningen till klimatneutralitet måste den gröna given stödja en gräsrotsstrategi. Vi kräver att de obligatoriska samråden med lokala och regionala myndigheter utvidgas till att omfatta alla områden i den gröna given och att lokala och regionala myndigheter deltar fullt ut i utarbetandet och genomförandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens. Vi är övertygade om att regioner och städer bör ges enklare och direkt tillgång till finansiering och vi föreslår en europeisk regional resultattavla för att följa framstegen i genomförandet av klimatrelaterade åtgärder på lokal nivå.”

När det gäller klimatanpassning presenterade föredragande Markku Markkula (FI–EPP) huvudpunkterna i utkastet till yttrande om ”Möjligheter och synergier i samband med en förebyggande anpassning till klimatförändringar i syfte att främja hållbarhet och livskvalitet i regioner och kommuner – vilka ramvillkor krävs för detta?” Den tidigare ReK-ordföranden tillika ordföranden för stadsstyrelsen i Esbo menade att ”Klimatförändringarna är en global nödsituation. Klimatanpassning bör hanteras tillsammans med begränsning av klimatförändringarna. De lokala och regionala myndigheterna är fast beslutna att uppnå ett koldioxidneutralt Europa senast 2050. Vi uppmanar Europeiska kommissionen att utarbeta en ny anpassningsstrategi för EU med tydliga mål och indikatorer i linje med principerna om aktiv subsidiaritet och proportionalitet, hållbarhet, nya rön, forskning och innovation. Hållbarhet bör vara en självklarhet för alla styresnivåer, samhällen, företag och enskilda.”

Utskottsmedlemmarna diskuterade yttrandet ”Kraft till en klimatneutral ekonomi: En EU-strategi för integrering av energisystemet” . Föredragande  Gunārs Ansiņš (LV–Renew)​ sade att “Principen om ’energieffektivitet först’ är högsta pr ioritet för att uppnå en resurseffektiv framtid i Europa. Vårt energisystem bör bygga på en ständigt ökande andel förnybar energi, integrera olika energibärare på ett flexibelt sätt och distribueras vidare i hela Europa. Olika energibärare – el, gas och värme – bör tillåtas att flöda smidigt mellan hushåll, transporter och industri, vilket möjliggör en djupare utfasning av fossila bränslen samtidigt som kostnaderna för att uppnå EU:s klimatneutralitetsmål för 2050 minskar. ”

ENVE-utskottet utnämnde följande föredragande:

Dimitrios Karnavos (EL–EPP) , borgmästare i Kallithea, utsågs till föredragande för ”Det åttonde miljöhandlingsprogrammet”.

Vincent Chauvet (FR–Renew) , borgmästare i Autun, utsågs till föredragande för ”Höjning av Europas klimatambition för 2030 inför COP 26”.

Adam Struzik (PL–EPP) , regionpresident i Masovien, utsågs till föredragande för ”Kemikaliestrategin för hållbarhet”.

Bakgrund:

Läs ENVOY Bulletin av den 6 november 2020 här .

Pressmeddelande (22 oktober 2020) Direktfinansiering till städer och regioner är fortfarande avgörande för att den gröna given ska genomföras på lokal nivå .

Den gröna given på lokal nivå är ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och säkerställa att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och planerna för återhämtningen efter covid-19 omsätts i direkta finansiella medel för städer och regioner och konkreta projekt för varje område. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . Läs pressmeddelandet här .

I en debatt med Frans Timmermans, kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, vid plenarsessionen den 13 oktober 2020 förpliktigade sig kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) till en ny samarbetsfas för att påskynda genomförandet av den gröna given i Europas regioner och städer. Läs vårt pressmeddelande här.  

Städer och regioner genomför redan omställningen på fältet. Utforska 200 exempel på bästa praxis för den gröna given på vår onlinekarta .

Kontaktperson:

David Crous

+32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Dela :