Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Covid-19 innebär en möjlighet att snabba på miljöagendan  

​Dimtrios Karnavos​

I denna intervju besvarar Dimitrios Karnavos (EL–EPP) fem frågor om det åttonde miljöhandlingsprogrammet . Borgmästaren i Kallithea är föredragande för ett utkast till yttrande där kommittén efterlyser tillräckliga resurser för att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna genomföra miljöpolitiken lokalt. Utkastet till yttrande kommer att läggas fram för omröstning vid nästa plenarsession den 3–5 februari efter en allmän orienterande debatt vid ENVE-utskottets sammanträde den 1 februari. EU:s miljöpolitik har visserligen medfört betydande fördelar under de senaste årtiondena, men Europa står fortfarande inför aldrig tidigare skådade utmaningar i fråga om miljö, klimat och hållbarhet, bland annat förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, resursanvändning och föroreningar. Det åttonde miljöhandlingsprogrammet är avgörande för att ta itu med dessa utmaningar efter covid-19-krisen.

Ur ett lokalt och regionalt perspektiv, vilka prioriteringar bör det åttonde miljöhandlingsprogrammet inriktas på?

Det åttonde miljöhandlingsprogrammet tillhandahåller en långsiktig strategisk vision och vägledning för att uppnå en klimatneutral, resurseffektiv och hållbar ekonomi senast 2050, i linje med den europeiska gröna given, den nya EU - strategin för att uppnå klimatneutralitet senast vid århundradets mitt. Det åttonde miljöhandlingsprogrammet, tillsammans med de sex prioriterade målen i förslaget, återspeglar de lokala och regionala ledarnas mål och förväntningar. Covid-19-pandemin har lärt oss att en hälsosam livsstil måste ligga till grund för all EU-politik som främjar människors hälsa, en frisk planet, en sund ekonomi och ett sunt samhälle med möjligheter för alla. I detta sammanhang är en bättre koppling mellan hälsa och miljö både grundläggande och nödvändig. Vi måste se till att det åttonde miljöhandlingsprogrammet bidrar till en giftfri miljö, förbättrar människors levnadsstandard och skapar mer motståndskraftiga samhällen. Vi måste också se till att det åttonde miljöhandlingsprogrammet främjar ett hållbart företagsklimat och stöder gröna investeringar på alla nivåer (EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå). Allt detta är nödvändigt om vi vill ha ett starkare och hållbart EU efter covid-19-krisen.

Hur kan det nya miljöhandlingsprogrammet säkerställa en bättre integrering av miljö- och klimatmålen i EU:s övriga politikområden? Hur är det åttonde miljöhandlingsprogrammet kopplat till den europeiska gröna given?

Det är inte alltid lätt att på ett mer ändamålsenligt sätt integrera miljö och klimat i EU:s övriga politikområden, eftersom olika områden har olika prioriteringar. Ibland verkar till och med miljöpolitiken och klimatpolitiken själva dra åt olika håll. Exempelvis främjar politiken för klimatskydd och minskade koldioxidutsläpp installation och drift av projekt för förnybar energi. Samtidigt verkar den särskilt viktiga politiken för att hejda förlusten av biologisk mångfald och bevara sammanhållningen i Natura 2000-nätverket ibland krocka med klimatskyddspolitiken, till exempel när projekt för förnybar energi införs och drivs i skyddade områden. Vi måste därför vara konsekventa och röra oss i samma riktning eftersom vi alla står inför samma utmaningar. Det är viktigt att på bästa sätt använda tillgängliga verktyg och metoder för att inrätta en ram för fortlöpande övervakning och kontinuerlig förbättring av miljöprestanda, inbegripet investeringar i miljö- och klimatskydd. Vi bör också enas om en tydlig färdplan som kommer att styra vår resa mot klimatneutralitet senast 2050. När det gäller städerna och regionerna får vi inte glömma att de lokala och regionala myndigheterna har en särskild roll att spela när det gäller att sammanföra företag, forskningsinstitut och den akademiska världen samt engagera enskilda personer och lokala aktörer i utformningen och genomförandet av miljöpolitiken.

Hur kan vi se till att miljöpolitiken genomförs fullt ut i alla samhällen runt om i EU?

Jag välkomnar bestämt att man i det åttonde miljöhandlingsprogrammet fastställer att ett mer ändamålsenligt och effektivt genomförande är en nyckelprioritering. För att förbättra genomföranderesultatet bör de lokala och regionala myndigheterna förses med rätt instrument och tillräckliga resurser. Vi ansvarar för genomförandet av 70 % av EU - lagstiftningen, 90 % av klimatanpassningsåtgärderna och 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna. Vi behöver innovativa metoder som ger lokala och regionala myndigheter möjlighet att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för att förbättra genomförandet av miljöpolitiken lokalt, oavsett om det gäller stads-, landsbygds- eller bergsområden, öar eller kustområden. Det behövs mer forskning, data och kunskap för att ta itu med de specifika miljöutmaningar vi står inför och utnyttja möjligheterna i olika typer av lokala och regionala samhällen, eftersom varje geografiskt område har sina egna utmaningar, svagheter och styrkor. I mitt yttrande om det åttonde miljöhandlingsprogrammet efterlyser jag därför en heltäckande plats- eller områdesbaserad strategi som det bästa sättet att uppnå en hälsosam levnadsstandard. Vi kommer inte att lyckas om vi inte inrättar en fungerande ram för flernivåstyre och uppmuntrar alla styresnivåer att främja tväradministrativt, interregionalt, interkommunalt och gränsöverskridande samarbete inom miljöpolitiken. Vi måste också stärka miljökunskapsbasen, utnyttja potentialen hos digital teknik och datateknik och öka användningen av naturbaserade lösningar och social innovation för att förbättra genomförandet av miljömålen. I Kallithea, Greklands åttonde största kommun och den fjärde största i storstadsområdet Aten, har vi till exempel genomfört ett projekt som bygger på användning av digital teknik (iBeaconteknik och förstärkt verklighet) för att motivera invånare och besökare att använda hållbara transportsätt, såsom gång och cykling, i syfte att minska koldioxidutsläppen, förbättra luftkvaliteten och lyfta fram behovet av att bevara stadens historiska och kulturella arv.

Hur kan det åttonde miljöhandlingsprogrammet bidra till att se till att de lokala och regionala samhällena i EU har tillräckliga resurser för att genomföra EU:s miljö- och klimatpolitik inom ramen för en grön återhämtning efter covid-19?

Som sagt är tillräckliga resurser avgörande för att vi framgångsrikt ska kunna genomföra miljö- och klimatpolitiken lokalt. Resurserna omfattar riktad finansiering och en tydlig rättslig ram, men även administrativa resurser såsom mänsklig sakkunskap, kapacitetsuppbyggnad, kunskap och utbyte av bästa praxis. Det åttonde miljöhandlingsprogrammet måste utveckla en integrerad ram för att förse de lokala och regionala myndigheterna med rätt verktyg i linje med strategin för en grön återhämtning efter covid-19. Detta måste omfatta incitament för att gå över till en mer ambitiös miljöpolitik, särskilt för dem som släpar efter men också för dem som presterar väl för att motivera dem ännu mer. Jag måste erkänna att jag beklagar diskrepansen mellan överenskommelsen om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och det åttonde miljöhandlingsprogrammet. De bör definitivt samordnas bättre. På den positiva sidan är jag glad över att se att nästa EU-budget sätter klimatomställningen och den digitala omställningen i centrum och att man har anslagit 30 % av både EU:s långtidsbudget och NextGenerationEU -paketet för att bekämpa klimatförändringarna och att man också ägnar särskild uppmärksamhet åt miljön och den biologiska mångfalden. Jag hoppas att det åttonde miljöhandlingsprogrammet kommer att skapa rätt förutsättningar för gröna och blå investeringar och innovation på alla styresnivåer. Dessa är avgörande för att vi ska kunna bygga upp motståndskraftiga lokalsamhällen och samtidigt skapa tillväxt och arbetstillfällen i ett rättvist och inkluderande samhälle som bygger på solidaritet. Jag förväntar mig också att det åttonde miljöhandlingsprogrammet ska tillhandahålla kapacitetsuppbyggnadsinstrument, en databas med kunskap och bästa praxis samt incitament för samarbete mellan städer, såsom inbördes utvärderingar och ömsesidigt lärande, studiebesök och grönt vänortssamarbete, för att driva på den gröna återhämtningen.

Beträffande effekterna av covid-19 på miljöagendan, är krisen ett hinder för eller en möjlighet att påskynda åtgärderna?

Det säger sig självt att covid-19 bör ses som en möjlighet att påskynda miljöagendan. Vi har sett förbättrad luftkvalitet, återställande av biologisk mångfald och en allmän förbättring av ekosystemen under de senaste månaderna. Vi bör bygga vidare på detta. Jag välkomnar att EU planerar en återhämtning efter covid-19 som går hand i hand med den gröna och digitala omställningen. Våra lokalsamhällen måste återhämta sig ekonomiskt, men på ett hållbart och motståndskraftigt sätt. Det som jag tycker är viktigt här är behovet av att förbättra vår kommunikation med de enskilda personerna för att få deras stöd, eftersom genomförandet bara är möjligt med alla människors fullständiga och dagliga engagemang. Vi måste öka medvetenheten om fördelarna med politiken för klimat, miljö och biologisk mångfald och visa hur den förbättrar vår hälsa och vårt välbefinnande och samtidigt gör våra lokala ekonomier mer hållbara och konkurrenskraftiga.

Bakgrundsinformation:

Sedan mitten av 1970-talet har EU:s miljöpolitik styrts av på varandra följande miljöhandlingsprogram med prioriterade mål som ska uppnås under en viss tidsperiod. Eftersom det sjunde miljöhandlingsprogrammet löpte ut 2020 har kommissionen godkänt ett förslag till ett åttonde miljöhandlingsprogram för perioden fram till 2030, som syftar till att komplettera den europeiska gröna given.

ReK har antagit lagstiftningsyttranden om tidigare miljöhandlingsprogram. År 2019 antog ReK ett yttrande på eget initiativ med titeln ”Vägen till EU:s åttonde miljöhandlingsprogram” med Cor Lamers (NL–EPP), borgmästare i Schiedam, som föredragande. Yttrandet stöddes av en särskild studie .

Med utgångspunkt i den europeiska gröna given har det åttonde miljöhandlingsprogrammet sex prioriterade mål . För att mäta och informera om huruvida EU är på god väg att uppnå dessa mål föreslås i det åttonde miljöhandlingsprogrammet en ny övervakningsram.

Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen har ett nära samarbete för att se till att miljöpolitiken genomförs och utarbetas på ett ändamålsenligt sätt genom den tekniska plattformen för miljösamarbete .

Pressansvarig: pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023