Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK är redo att ta konferensen om Europas framtid till regionerna, städerna och byarna för att skapa ett bättre EU som tillgodoser medborgarnas behov  

Högnivågruppen för europeisk demokrati – under ledning av Herman Van Rompuy – kommer att stödja ReK i arbetet med att ge den lokala och regionala nivån den röst och det inflytande som den förtjänar

De lokala och regionala ledarna antog en resolution om konferensen om Europas framtid vid ReK:s 144:e plenarsession och diskuterade med Herman Van Rompuy, f.d. ordförande för Europeiska rådet och ordförande för den nyligen inrättade högnivågruppen för europeisk demokrati, om ReK:s perspektiv på Europas framtid och dess deltagande i konferensen. Högnivågruppen – ett oberoende rådgivande organ vars uppgift är att stödja ReK – kommer att tillhandahålla strategiska politiska analyser med fokus på de lokala och regionala myndigheternas utmaningar. Den kommer att föra ett nära samarbete med ReK:s ledamöter, särskilt ordförandekonferensen och medlemmarna i ReK:s delegation till konferensen.

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas sade: ”Konferensen om Europas framtid ger medborgarna och deras lokala och regionala myndigheter en möjlighet som vi inte får missa. De regionala och lokala ledarna är inte bara avgörande för att överbrygga klyftan mellan EU-medborgarna och deras gemensamma institutioner, utan är också kraftfulla verktyg för att berika unionens demokratiska kärna. Jag anser att det finns utrymme i de gällande fördragsbestämmelserna för att förbättra styrningen och lagstiftningen. Med stöd av högnivågruppen för demokrati, som leds av ordförande Herman Van Rompuy, kommer ReK att ta detta tillfälle i akt för att utforma de bästa verktygen för en bättre union, som måste kunna agera, reagera, skydda, stärka och leverera i enlighet med de behov som dess medborgare framfört. Vår kommitté har lagt tonvikten på att föra konferensen till den lokala och regionala nivån i syfte att ge denna nivå den röst och det inflytande som den förtjänar i denna viktiga process. Vår lokala dialog den 9 maj i Strasbourg kommer att markera den territoriella dimensionen hos konferensen, som måste sträcka sig bortom Bryssel och huvudstäderna.”

Herman Van Rompuy , ordförande för ReK:s högnivågrupp för europeisk demokrati, sade: ”Den europeiska demokratin handlar om alla styresnivåer. Den är ett värde i sig och möjliggör även ett EU som skyddar och stärker. Demokratin måste leverera och tillgodose medborgarnas behov, och EU:s själva existens är beroende av denna förmåga att leverera. Demokratin befinner sig i kris globalt, på europeisk nivå och i medlemsstaterna. Den fungerar bäst på regional och lokal nivå, där den står närmast medborgarnas behov, har den längsta traditionen och åtnjuter störst förtroende. I en tid av digital revolution och samhällsförändringar måste demokratin också förnya sig genom att förbättra och modernisera sig på alla nivåer. Konferensen om Europas framtid erbjuder ett tillfälle att utveckla denna reflektion på unionsnivå, och ReK:s högnivågrupp för europeisk demokrati, som jag är stolt över att vara ordförande för, kommer att undersöka hur man bättre kan involvera de lokala och regionala myndigheterna som byggstenar för att stärka och förbättra den europeiska demokratin nedifrån och upp. Vårt mervärde kommer att vara att söka efter originella och innovativa lösningar som fungerar, med inriktning på resultat som gör att EU kan infria sina löften och uppnå sina mål genom de lokala och regionala myndigheterna och ReK.”

Bakgrund:

Europeiska regionkommittén har åtagit sig att delta i konferensen om Europas framtid på fyra sätt. För det första är kommittén representerad i konferensens styrelse. I detta organ arbetar ReK, inom ramen för den inledande uppgiften att fastställa konferensens strukturer, för att se till att konferensens plenarförsamling bygger på en stabil demokratisk grund och omfattar ett lämpligt antal valda företrädare från regionala och lokala parlament och fullmäktigeförsamlingar vid sidan av företrädare för Europaparlamentet och de nationella parlamenten. För det andra anordnar ReK lokala dialoger i medlemsstaterna för att bidra till konferensens genomslag i hela EU och framföra medborgarnas bidrag till konferensen. För det tredje kommer ReK att anordna en rad debatter under sina plenarsessioner och utskottssammanträden och anta yttranden om ämnen som är relevanta för konferensens arbete under hela mandatperioden. Nästa europeiska vecka för regioner och städer och ReK:s toppmöte i Marseille kommer att vara viktiga ögonblick i denna process. Inrättandet av högnivågruppen är den fjärde delen av ReK:s arbete för att främja konferensens lokala och regionala dimension, i syfte att stärka den europeiska demokratin.

På Europadagen den 9 maj, alldeles innan de tre institutionerna – kommissionen, Europaparlamentet och rådet – inleder konferensen om Europas framtid, och för att uppmärksamma behovet av att ge konferensen en lokal och regional dimension, kommer ReK att anordna en lokal dialog i Strasbourg med de tre franska sammanslutningarna av lokala och regionala myndigheter, den franska ReK-delegationen, staden Strasbourg samt folkvalda företrädare och invånare från regioner, städer och byar i hela EU.

Inrättandet av högnivågruppen för europeisk demokrati godkändes av ReK:s presidium i december 2020 på förslag av ReK:s ordförandekonferens. Högnivågruppen består av sju europeiska ”visa män och kvinnor”:

Herman Van Rompuy , Belgiens f.d. premiärminister och Europeiska rådets f.d. ordförande.

Joaquin Almunia , f.d. kommissionsledamot med ansvar för konkurrens och för ekonomiska och finansiella frågor.

Tomasz Grzegorz Grosse , professor vid Warszawas universitet.

Rebecca Harms , f.d. ledamot av Europaparlamentet.

Silja Markkula , ordförande för Europeiska ungdomsforumet.

Maria João Rodrigues , Portugals f.d. minister för kvalifikationer och utbildning och f.d. ledamot av Europaparlamentet.

Androulla Vassiliou , f.d. kommissionsledamot med ansvar för hälsa och för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Konferensen om Europas framtid kommer att inledas officiellt den 9 maj 2021 och bör leda till slutsatser under våren 2022.

Programmet för den lokala dialogen i Strasbourg den 9 maj

Länk till evenemanget

Evenemanget finns med på konferensens flerspråkiga webbplattform .

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Tfn +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023