Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska regionkommittén uttrycker sin bestörtning över attackerna mot ukrainska städer och utlovar långsiktigt stöd till Ukrainas återuppbyggnad  

EU:s kommuner och regioner anger hur de – och EU – kan bidra till Ukrainas återuppbyggnad, samtidigt som en ny enkät visar på ett starkt engagemang för att hjälpa Ukraina bland lokala och regionala politiker.

Europeiska regionkommittén (ReK) har upprepat sitt fulla stöd för Ukraina mot bakgrund av en våg av dödliga attacker som Ryssland inledde den 10 oktober mot civila områden och civil infrastruktur i städer runt om i Ukraina. Uttalandena från hela det politiska spektrumet gjordes vid en plenarsession där ReK antog en bred uppsättning rekommendationer som syftar till att se till att EU:s regioner och kommuner faktiskt och konkret kan delta i återuppbyggnaden av Ukraina. Kommittén betonar i sitt yttrande att man särskilt måste inrikta sig på att se till att återuppbyggnadsprocessen också påskyndar Ukrainas omställning till en grönare och mer hållbar ekonomi.

Yttrandet ”EU:s kommuners och regioners roll i återuppbyggnaden av Ukraina” kommer att bidra till att forma arbetet i den europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina, som inrättades i juni av ReK samt ukrainska och europeiska sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter som svar på en begäran från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Antagandet av yttrandet den 11 oktober innebär att kommunernas och regionernas rekommendationer har formulerats i god tid före en internationell konferens om Ukrainas återuppbyggnad i Berlin den 25 oktober och inför de slutliga besluten om formen för kommissionens nya plattform för samordning av stödet till Ukrainas återuppbyggnad. I yttrandet uppmanas kommissionen att föreslå en nedifrån-och-upp-återuppbyggnadsprocess i Ukraina som bygger på den långt framskridna decentraliseringsprocessen i landet.

Föredraganden, Dario Nardella (IT–PES), borgmästare i Florens och ordförande för Eurocities, sade: ”Vi förväntar oss att återuppbyggnadsplattformen kommer att finansieras på ett sätt som liknar EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, och vill att alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina ska ingå som en fullvärdig partner i alla skeden av planeringen och genomförandet och att plattformen i möjligaste mån ska vara anpassad till metoden i EU:s regionalpolitik, även med sikte på att förbereda Ukrainas EU-anslutning.” Han tillade att återuppbyggnaden av Ukrainas förstörda infrastruktur bör utgå från ett fokus på hållbarhet, demokratiska principer och stabila institutioner.

Alliansen grundar sig på ett starkt stöd till Ukraina i EU:s kommuner och regioner. I 2022 års regionala och lokala barometer – en enkät bland över 2 000 lokala och regionala politiker i hela EU, som ingår i 2022 års årliga EU-rapport om tillståndet i regionerna och kommunerna, som ReK offentliggjorde den 11 oktober – uppgav tre fjärdedelar av de tillfrågade att deras lokala eller regionala myndighet hade tagit emot ukrainare som tvingats fly till följd av kriget, och hälften hade skickat materiellt bistånd till Ukraina. Hälften av de tillfrågade menade att det effektivaste sättet att återuppbygga Ukraina är att involvera EU:s regioner och kommuner i processen.

Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro sade: ”Hem, skolor, universitet och sjukhus har förstörts i Rysslands krig mot Ukraina. Om några veckor kommer vintern att slutgiltigt lägga alla dessa skadade byggnader i ruiner om inget görs. Europeiska regionkommittén har tillsammans med sina partnerorganisationer lanserat en europeisk allians av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina. Denna allians måste växa och omfatta fler kommuner och regioner för att se till att Ukraina faktiskt återuppbyggs, eftersom varannan tillfrågad i vår regionala och lokala barometer säger att det effektivaste sättet att återuppbygga Ukraina är att involvera EU:s regioner och kommuner i återuppbyggnadsplanerna. Vi står fast vid vårt åtagande att gå från ord till handling och att verka för ett särskilt finansieringsinstrument för att säkerställa peer-to-peer-återuppbyggnadsprojekt mellan lokala och regionala myndigheter. Vi står vid Ukrainas sida.”

Som svar på de dödliga attacker som Ryssland inledde den 10 oktober underströk ordförande Cordeiro på institutionens vägnar sitt ”starka fördömande av de fruktansvärda angreppen på civila och civil infrastruktur i hela landet”, och tillförsäkrade de ukrainska motsvarigheterna ReK:s fulla solidaritet med deras kamp för demokrati och frihet.

Hur kommunerna och regionerna kan hjälpa Ukraina

En gemensam uppskattning från Ukrainas regering, Europeiska kommissionen och Världsbanken tyder på att kriget hade orsakat skador till ett värde av 349 miljarder euro mellan den 24 februari och den 1 juni, med särskilt stora konsekvenser i bostads-, transport-, handels- och industrisektorerna. Förstörelsen var koncentrerad till regionerna Tjernihiv, Donetsk, Luhansk, Charkiv, Kiev och Zaporizjzja.

Rekommendationerna i utkastet till yttrande om hur Ukraina kan bistås omfattar olika faser, med ett första steg inriktat på akuta insatser, ett andra steg inriktat på återställande av kritisk infrastruktur och kritiska tjänster och ett tredje steg för att bana väg för långsiktigt hållbar tillväxt. Det mer långsiktiga stödet bör särskilt inriktas på att uppnå den ukrainska regeringens mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 65 % fram till 2030 och återuppbygga social infrastruktur – såsom bostäder, skolor och sjukhus – för att ge ukrainska flyktingar och fördrivna personer möjlighet att återvända till de hem som de hade före kriget.

Ukrainas regering har föreslagit att EU:s regioner och kommuner kan bidra på grundval av partnersamverkan med motsvarigheter i Ukraina. I ReK:s utkast till yttrande betonas också det potentiella värdet av bredare investeringsprogram för att involvera en större grupp kommuner och regioner.

I yttrandet understryks behovet av att investera i att så snart som möjligt bygga upp kapaciteten hos de lokala och regionala förvaltningarna, som har tvingats ta på sig betydligt mer ansvar under de senaste sju åren och som nu står inför utmaningen att återuppbygga landet och förbereda en anslutning till EU. I yttrandet efterlyses särskilt en förstärkning av ett befintligt program till stöd för decentralisering i Ukraina, U-LEAD-programmet.

Ukraina ingår redan i EU:s strategi för Donauregionen, och i yttrandet föreslås att strategin ska utgöra en integrerad ram för samarbetet med EU. Rekommendationerna går längre och belyser värdet av att använda beprövade EU-mekanismer till stöd för regioner och kommuner. Till exempel föreslås det att EU ska agera snabbt för att utöka samarbetet med de ukrainska regionerna genom transnationella samarbetsprogram och genom att påskynda Ukrainas tillgång till Horisont- och kulturprogrammen.

Rekommendationerna bygger delvis på en studie som beställts av ReK och där forskarna tog reda på synpunkterna hos lokala och regionala politiker i områden i Ukraina som har drabbats av förstörelse i olika omfattning. I dess slutsatser konstateras att den administrativa kapaciteten på lokal och regional nivå har förbättrats avsevärt tack vare en decentraliseringsprocess som inleddes i mitten av 2010-talet, och att EU:s kommuner och regioner kan bidra till kapacitetsuppbyggnadsreformer, särskilt i mindre samhällen.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi, ordförandens talesperson, +32 479517443.

Andrew Gardner, pressekreterare, +32 473843981.

Stephanie Paillet, ansvarig för audiovisuellt stöd, +32 473522988.

Dela :