Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK uppmanar till handling eftersom klyftan mellan könen växer till följd av pandemin och endast 30 % av EU:s en miljon lokala politiker är kvinnor  

Under ReK:s evenemang på Internationella kvinnodagen diskuterade lokala och regionala ledare den oroväckande utvecklingen och efterfrågade konkreta åtgärder för att stödja kvinnor i politiken

Covid-19-pandemin har slagit oproportionerligt hårt mot kvinnor: som vård- och omsorgspersonal löper de större risk att komma i kontakt med viruset, och de har drabbats hårdare än männen när det gäller sysselsättning, med potentiellt långvariga effekter på löner och karriärmöjligheter. Nedstängningarna har gjort att den befintliga klyftan mellan könen i fråga om obetalt omsorgsarbete har växt, att våldet mot kvinnor i hemmet har ökat och att tillgången till stödtjänster har försvårats.

Kvinnor fortsätter även att vara kraftigt underrepresenterade i den regionala och lokala politiken , då inte mer än 30 % av EU:s en miljon regionala och lokala politiker är kvinnor. Endast 17,2 % av de valda borgmästarna, 34,1 % av ledamöterna i de regionala parlamenten och församlingarna och omkring 36 % av medlemmarna i de regionala regeringarna är kvinnor.

Denna oroväckande utveckling och statistik diskuterades under evenemanget ”För fler kvinnor i politiken”, som Europeiska regionkommittén (ReK) anordnade på Internationella kvinnodagen . Under konferensen presenterade Europeiska jämställdhetsinstitutet de viktigaste resultaten från 2020 års jämställdhetsindex , med särskilt fokus på makt i den lokala och regionala politiken. Siffrorna visar på en oacceptabel underrepresentation av kvinnor i den regionala och lokala politiken. Uppgifter från ReK:s regionala och lokala barometer lyftes också fram för att visa på pandemins negativa inverkan på jämställdheten.

ReK:s ordförande och ledamöter, Europaparlamentsledamöter och deltagare i ReK:s program för unga folkvalda politiker betonade hur brådskande det är att ta itu med dessa viktiga frågor. De uppmanade alla styresnivåer – den europeiska, nationella, regionala och lokala – att göra mer för att minska klyftan mellan kvinnor och män i  politiken, ta itu med problemet med det våld som riktas mot kvinnor inom politiken och i offentligheten och bekämpa alla former av sexistiska angrepp mot kvinnor .

I sitt öppningsanförande framhöll ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas , regionpresident i Mellersta Makedonien: ” Vi måste vidta konkreta åtgärder för att organisera och stödja initiativ för att stärka kvinnor inför lokala och regionala val, för att komma till rätta med den diskriminering och de hinder som de möter. Det är också viktigt att stödja kvinnor som ställer upp i kommunala och regionala val. Pandemin slår i många fall hårdare mot kvinnor, men vi får inte låta krisen överskugga behovet av att förbättra jämställdheten och öka kvinnors deltagande i beslutsfattandet. Det betyder att vi för att bygga ett bättre samhälle måste dra nytta av alla förmågor vi har, och det gäller kvinnor lika mycket som män. Det här måste även gälla vår kommitté, och jag räknar med att alla våra ledamöter och deras politiska grupper samarbetar med de nationella sammanslutningar och delegationer som företräder de 27 medlemsstaterna, för att avsevärt förbättra könsbalansen i ledamotsförteckningarna.

Concepción Andreu Rodríguez (ES–PES), regionpresident i Rioja, tog upp problemet med frånvaron av kvinnor på de högsta politiska posterna: Trots att 45 % av ledamöterna i de regionala parlamenten är kvinnor har endast 4 av de 17 spanska autonoma regionerna kvinnliga regionpresidenter. I Rioja har vi fått vänta 38 år på att en kvinna ska leda regeringen.” Hon påpekade att de politiska partiernas oförmåga att vidta åtgärder, bristen på kvinnliga förebilder och svårigheterna när det gäller att hitta en lämplig balans mellan arbete och privatliv hindrar kvinnor från att engagera sig i politiken i större utsträckning.

Vasco Alves Cordeiro , ReK:s första vice ordförande och ledamot av regionparlamentet i Azorerna, menade att alla styresnivåer skulle gynnas enormt av fler kvinnor i politiken: Kvinnors ledarskap är avgörande när det gäller att skapa rättvisare och mer jämställda samhällen för alla. Covid-19-pandemin har slagit hårdare mot kvinnor än mot män, så vi måste se till att återhämtningen medför ökad jämställdhet, med verklig ekonomisk egenmakt och investeringar i  omsorgsekonomin. Vi kan inte vänta i ytterligare hundra år – vi behöver jämställdhet här och nu!

Deltagarna diskuterade hur man kan hjälpa lokala och regionala politiker att aktivt verka för en jämnare könsfördelning och ta itu med de hinder som kvinnor ställs inför när de ger sig in i politiken. De diskuterade även åtgärder och idéer om hur klyftan mellan könen ska kunna minskas. Flera unga folkvalda politiker delade med sig av sina erfarenheter från lokal och regional nivå vad gäller arbetet för jämställdhet och jämställd demokrati. Experter inom bekämpning av desinformation och hatpropaganda på nätet förklarade hur kvinnliga politiker på ett effektivt och strukturerat sätt kan reagera mot könsrelaterat våld på nätet .

Bakgrund:

Evenemanget ingår i det initiativ som ReK lanserade 2020 för att främja en jämn könsfördelning i den lokala och regionala politiken och beslutsprocessen, öka medvetenheten och stödja utbytet av bästa praxis.

ReK har i egenskap av politisk församling för lokala och regionala folkvalda i EU vidtagit åtgärder för att få till stånd en jämn könsfördelning när det gäller den politiska representationen och det politiska deltagandet, som en fråga om jämställdhet och demokrati. Det handlar om en ”Strategi för en jämn könsfördelning vad gäller ledamöternas deltagande i ReK” och ReK-yttrandet ”En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025” .

Internationella kvinnodagen firas i många länder runt om i världen. Det är en dag då kvinnor uppmärksammas för vad de uppnått, utan någon hänsyn till vare sig nationella, etniska, språkliga, kulturella, ekonomiska eller politiska skillnader. Med åren har Internationella kvinnodagen fått en ny, global dimension, som förenar kvinnor i såväl utvecklade länder som utvecklingsländer. Den internationella kvinnorörelsen, som har stärkts genom Förenta nationernas fyra världskvinnokonferenser, har bidragit till att göra den här dagen till ett tillfälle att uppbringa stöd för kvinnors rättigheter och deltagande i det politiska och ekonomiska livet. Internationella kvinnodagen, som officiellt erkändes av Förenta nationerna 1977, växte fram ur arbetarrörelsernas verksamheter under tidigt 1900-tal i  Nordamerika och över hela Europa.

Årets tema för Internationella kvinnodagen – ”Ledande kvinnor: hur vi når en jämlik framtid i en värld med covid 19” – är en hyllning till de otroliga insatser som kvinnor och flickor runt om i världen har gjort för en mer jämställd framtid och återhämtning efter covid-19-pandemin.

Mer bakgrundsinformation finns i följande publikationer:

Anförande av ReK:s ordförande vid konferensen ”För fler kvinnor i politiken” 2021

ReK:s yttrande ”En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025”

Strategi för en jämn könsfördelning vad gäller ledamöternas deltagande i ReK

ReK:s initiativ ”För fler kvinnor i politiken”

Europeiska jämställdhetsinstitutet: Jämställdhetsindex 2020

Urbact: Jämställda städer

Studien ”The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership” – den 2 mars 2021

Briefingen ”Women in politics in the EU: State of play”

Europaparlamentets evenemang ”Vi är starka: Kvinnor leder kampen mot covid-19” – den 4 mars 2021

Intervju med Concha Andreu (ES–PES), ReK:s föredragande för jämställdhetsstrategin

Följ evenemanget på ReK:s YouTube-kanal

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023