Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
COP26: Lokala ledare uppmanar EU:s chefsförhandlare, vice ordförande Frans Timmermans, att inkludera den regionala och lokala dimensionen i slutsatserna från Glasgow för att skydda människorna och planeten  

De lokala och regionala myndigheterna står för 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna och 90 % av klimatanpassningsåtgärderna. Deras bidrag måste äntligen erkännas för att avvärja klimatnödläget.

Europeiska regionkommittén antog en resolution om COP26 med sina klimatkrav två veckor före FN:s klimatförhandlingar i Glasgow. Nu när världen drabbas av värmeböljor, översvämningar, orkaner och högre havsnivåer utan tidigare motstycke uppmanade EU:s lokala ledare FN och de nationella regeringarna att formellt erkänna, övervaka och uppmuntra minskade växthusgasutsläpp av städer, lokala myndigheter och regioner i hela världen. Högre klimatambitioner, öppenhet och ansvarsskyldighet när det gäller minskade växthusgasutsläpp samt klimatfinansiering för de mest utsatta är de tre centrala aspekter som ska diskuteras i Glasgow.

Kommittén – EU:s ledamotsförsamling för folkvalda lokala och regionala ledare – påminner om att man i Parisavtalet från 2016 erkänner den viktiga roll som flernivåstyre spelar i klimatpolitiken och behovet av att samarbeta med regionerna och städerna. Kommittén anser därför att denna princip bör omsättas i praktiken och att de lokala och regionala myndigheternas klimatåtaganden ska beaktas genom att man lanserar ett system med regionalt och lokalt fastställda bidrag som erkänner, övervakar och uppmuntrar minskade växthusgasutsläpp av städer, lokala myndigheter och regioner globalt.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, sade: ” Världen är helt enkelt långt ifrån att avvärja klimatnödläget. De lokala och regionala myndigheternas åtaganden måste beaktas och erkännas formellt i klimatförhandlingarna. Jag uppmanar kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans att som EU:s förhandlare se till att den regionala och lokala dimensionen inkluderas i slutsatserna från COP26. Vi har inte längre råd att ignorera regionernas, städernas och byarnas grundläggande roll och de resurser som de behöver för att genomföra klimatåtgärder. Annars kommer vi att fortsätta att svika våra ungdomar och vår planet.”

COP26-resolutionen antogs i samband med en plenardebatt med Virginijus Sinkevičius , kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, som sade: ”Det behövs en betydande insats av Europas regioner och kommuner för att bidra till en minskning av utsläppen med 55 % fram till 2030. För områden där det är svårt att minska utsläppen, såsom byggnader, krävs lokala lösningar. Den senaste tidens kraftiga uppgång i de globala energipriserna ökar behovet av större andelar förnybar energi och effektivare energianvändning. Den nya sociala klimatfonden ska tillhandahålla särskild finansiering för att hjälpa medborgarna att finansiera investeringar i energieffektivitet. De regionala myndigheterna spelar en avgörande roll i genomförandet av de globala klimatmålen.”

Under debatten sade Minna Arve , vice ordföranden för Iclei – lokala myndigheter för hållbar utveckling och borgmästare i Åbo, följande: ”Städerna och deras ledare måste bli verkliga partner i ett system för flernivåstyre. De måste ges möjlighet att bidra till utformningen av de rättsliga, finanspolitiska och finansiella ramar som styr genomförandet av deras ambitiösa lokala strategier. Det är det enda sättet att snabbt gå från planer och strategier till konkreta åtgärder. Tillsammans kan vi göra framsteg när det gäller FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar.”

Vincent Chauvet (FR–Renew), borgmästare i Autun och föredragande för yttrandet ”Höjning av Europas klimatambition för 2030 inför COP26” , sade: ”Vårt budskap är tydligt: Klimatstyrning på flera nivåer är lösningen för att åstadkomma verkligt ändamålsenliga åtgärder för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna. Det är också viktigt att driva på högre klimatambitioner och få de nationella regeringarna att höja sina klimatåtaganden. Det är vårt ansvar att fortsätta att arbeta för ett formellt erkännande av städernas och regionernas förmåga att bidra till genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar och lyfta fram vad vi, som lokala och regionala myndigheter, behöver för att genomföra klimatåtgärder.”

Kommittén gav exemplet med Edinburghförklaringen om biologisk mångfald, som ordförande Apostolos Tzitzikostas undertecknade i dag efter att den antagits av presidiet . I Edinburghförklaringen om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 fastställs de lokala och regionala myndigheternas ambitioner och åtaganden när det gäller att skydda och förbättra den biologiska mångfalden under det kommande årtiondet. Under debatten uppmanade kommitténs ordförande också ledamöterna att vidta åtgärder och lanserade dess kampanj — – med tio åtgärder som lokala ledare kan genomföra . En av aktiviteterna är att plantera träd, vilket kommer att bidra till kommissionens förslag till en utfästelse om 3 miljarder träd till 2030.

I resolutionen framhålls att många europeiska regioner och städer redan har utlyst ett klimatnödläge och antagit ambitiösare klimatåtaganden än sina länder. Dessutom uppmanar kommittéerna parterna i UNFCCC att göra det obligatoriskt för de nationella regeringarna att samråda med och involvera de lokala och regionala myndigheterna när de utarbetar sina klimatåtaganden.

Ytterligare information:

Information om ReK:s verksamhet under COP26 finns på vår särskilda portal .

ReK bidrar till att påskynda klimatåtgärderna i städer och regioner och genomförandet av den europeiska gröna given i alla områden genom sitt flaggskeppsinitiativ den gröna given på lokal nivå . På EU-nivå upprepar ReK sin uppmaning om att lokala och regionala myndigheter ska få direkt tillgång till EU-medel för att genomföra lokala och regionala projekt inom ramen för den gröna given.

ReK:s delegation till COP26 består av följande ledamöter:

Kontaktperson:

David Crous

Tfn +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Dela :