Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
COP25: Städer och regioner visar enad front för att främja klimatåtgärder  
Europeiska regionkommittén stärkte sina allianser med de globala nätverken för lokala och regionala myndigheter i Madrid, samtidigt som städer och regioner över hela världen åtog sig att fortsätta att genomföra klimatåtgärder före COP26 i Glasgow.

Vid COP25 nåddes ingen överenskommelse om reglerna för ett fullständigt genomförande av Parisavtalet. Inte heller fattades det något slutgiltigt beslut om regionala indikatorer inom ramen för Parisregelverket eller om en uppmaning till samarbete mellan flera nivåer. Detta till trots visade konferensen i Madrid att städer och regioner över hela världen är fast beslutna att höja sin ambitionsnivå och vidta åtgärder på klimatområdet. Europeiska regionkommitténs (ReK) delegation insisterade starkt på städernas och regionernas centrala roll i hanteringen av den globala uppvärmningen och vikten av att formalisera deras roll i den globala klimatstyrningen. Glasgow står värd för COP26 i december 2020, och det finns förväntningar om mer omfattande klimatåtaganden och åtgärder på flera nivåer. Klicka här för att se ReK:s fotoalbum från COP25.

Den 25:e partskonferensen (COP) för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) lyckades inte nå någon överenskommelse om de återstående delarna av Parisavtalets regelbok – förfarandena, reglerna och rapporteringsmekanismerna för att genomföra Parisavtalet i praktiken från och med 2020. Låsningar kring frågor om globala koldioxidmarknader och system för handel med utsläppsrätter, ekonomiskt stöd till klimatanpassning i utvecklingsländer och högre klimatåtaganden hindrade COP 25-förhandlarna från att nå en överenskommelse i Madrid.

Europeiska regionkommittén deltog i COP 25 med delegation som leddes av förste vice ordföranden Markku Markkula och följande ledamöter: Jean-Noël Verfaillie (RE–FR) , andre vice ordförande för ReK:s ENVE-utskott och ledamot av departementsfullmäktige i Nord, Benedetta Brighenti (PES–IT) , ledamot av kommunfullmäktige i Castelnuovo Rangone, Andries Gryffroy (EA–BE) , ledamot av Flamländska parlamentet och förste vice ordförande för senaten, samt Tjisse Stelpstra (ECR–NL) , ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe.

Dessutom deltog flera ReK-ledamöter i COP25 i egenskap av företrädare för sina valkretsar. Bland annat Ximo Puig (PES–ES) , regionpresident i Valencia och ordförande för ReK:s spanska delegation, Raffaele Cattaneo (EPP–IT) , ledamot av regionstyrelsen i Lombardiet med ansvar för miljö- och klimatfrågor, Francisco Igea Arisqueta (RE–ES) , vice regionpresident i Kastilien och León, Manuel Cardenete Flores (RE–ES) , vice minister med ansvar för turism, förnyelse, rättvisa och lokal förvaltning i regionregeringen i Andalusien, Virginia Marco Cárcel (ES–PES) , generaldirektör med ansvar för Europafrågor vid regeringskansliet i Kastilien–La Mancha, Mikel Irujo Amezaga (EA/ES) , generaldirektör med ansvar för yttre åtgärder vid regeringskansliet i Navarra, Sirpa Hertell (EPP–FI) , ledamot av stadsfullmäktige i Esbo, och Witold Stępień (EPP–PL) , ledamot av regionfullmäktige i Łódzkie (Łódź).

Två deltagare i ReK:s program ” Young Elected Politicians United 4 Climate ” deltog i COP25: Henrik Wickström (RE–FI) , ledamot och ordförande i kommunstyrelsen i Ingå kommun, och Maximilian Reinhardt (RE–DE) , ledamot av stadsfullmäktige i Sindelfingen och ansvarig för Europafrågor.

ReK:s ledamöter höll huvudanföranden vid fler än 20 evenemang och deltog i fler än 15 bilaterala sammanträden. Ledamöterna deltog i genomgångar på hög nivå om läget i förhandlingarna tillsammans med Europeiska kommissionen, Finlands rådsordförandeskap och Europaparlamentets ledamöter. ReK:s viktigaste politiska budskap vid COP25 sammanfattas här .

Här följer en sammanfattning av ReK-ledamöternas aktiviteter vid COP25.

Lördagen den 7 december

ReK-delegationens aktiviteter vid COP25 inleddes lördagen den 7 december med att Raffaele Cattaneo (IT–EPP) , ledamot av regionstyrelsen i Lombardiet med ansvar för miljö- och klimatfrågor, och Tjisse Stelpstra (ECR–NL) , ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe, deltog i generalförsamlingen för Under2Coalition.

Under2Coalition är en global gemenskap av statliga och regionala myndigheter som har åtagit sig att genomföra ambitiösa klimatåtgärder i enlighet med Parisavtalet. Den samlar över 220 myndigheter som företräder mer än 1,3 miljarder människor och 43 % av den globala ekonomin. I en färsk rapport bekräftas det att de regionala klimatåtgärderna är mer långtgående än de nationella regeringarnas. ReK vill stärka samarbetet med detta beslutsamma globala nätverk av regionala myndigheter som spelar en ledande roll i klimatfrågor och dess sekretariat, The Climate Group .

Regionen Navarra yttrade sig i egenskap av aktiv medlem av Under2Coalition, företrädd av Itziar Gómez , regional minister med ansvar för miljö- och landsbygdsfrågor, och ReK-ledamot Mikel Irujo (ES–EA) .

Förste vice ordförande Markku Markkula deltog i EU-paviljongen vid evenemangen ”Accelerating transition: How cities and regions make a difference”, i samarbete med Iclei, och ”From data to policy: unlocking the power of indexes for Sustainable Development and Climate Action”, ett evenemang som organiserades tillsammans med Gemensamma forskningscentrumet.

Söndagen den 8 december

Förste vice ordförande Markku Markkula och Raffaele Cattaneo (IT–EPP) deltog i sessionen om ”‘Regional leadership in the Climate Emergency. Nature-based solutions for adaptation and the water challenge”. Raffaele Cattaneo (IT–EPP) yttrade sig också vid generalförsamlingen för Regions4 .

ReK-ledamöter deltog i COP25:s välkomstmottagning, som hölls av Madrids borgmästare José Luis Martínez-Almeida i Cecilio Rodriguez-paviljongen i Retiroparken.

Måndagen den 9 december

I närvaro av ReK:s delegation vid COP25 stod Europeiska unionen värd för ”Global Covenant of Mayors Day: National Determined Contributions (NDCs) to climate emergency: Time for Multilevel Action Day”.

Benedetta Brighenti (PES–IT) stod för de avslutande kommentarerna, i närvaro av den nya kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor, Kadri Simson. 2020 kommer att bli en vändpunkt för borgmästaravtalet, eftersom det måste fungera som en sporre för städerna och regionerna att uppnå EU:s mål för 2030. Avtalet måste kunna reagera på kommande utmaningar och är av avgörande betydelse för att målen i den europeiska gröna given ska uppnås” , menade Benedetta Brighenti, föredragande för ReK:s yttrande om borgmästaravtalet efter 2020 .

Andries Gryffroy (EA–BE) , förste vice ordförande i den belgiska senaten och ReK-ledamot, yttrade sig vid sessionen om ”Global trends in climate legislation and litigation: Enhancing resilience and adaptation”.

ReK-ledamot Tjisse Stelpstra (ECR–NL) var paneldeltagare vid den tyska paviljongen om ”Smart urban transitions: innovative and efficient mobility solutions”. Stelpstra, som är ledamot av provinsstyrelsen och vice guvernör för provinsen Drenthe, menade att ” Vi måste förändra våra transportsätt, eftersom de står för 23 % av EU:s totala utsläpp och ger upphov till höga externa kostnader såsom föroreningar, olyckor, buller och trafikstockningar. Vi behöver utveckla ”rörlighet som en tjänst”-strategier utifrån ett användarcentrerat perspektiv och modernisera kraftnäten, ellagringen och förvaltningen av offentlig infrastruktur för att bygga ut innovativ bränslecell- och batteriteknik. Vi kommer inte att kunna minska koldioxidutsläppen utan ett effektivt samarbete mellan alla förvaltningsnivåer.”

Tisdagen den 10 december

EU:s paviljong samlade ett brett spektrum av företrädare för lokala och regionala myndigheter, branschorganisationer, icke-statliga organisationer, privata företag och tjänstemän från EU och UNFCCC i samband med ”EU energyday @ COP25”. Frågor som behandlades var bl.a. omställningen av energisystemet i riktning mot 100 % förnybar energi, att påskynda innovationen för att förverkliga den europeiska gröna given, säkerställa en rättvis övergång för alla regioner och medborgare, skapa lokala förutsättningar för att förbättra byggnaders energiprestanda och EU:s Copernicusprograms roll för att minska Europas koldioxidutsläpp.

Förste vice ordförande Markku Markkula höll ett huvudanförande där han betonade att ” kapacitetsuppbyggnad för offentliga och privata beslutsfattare är avgörande . Stadsplanering, renovering av gamla byggnader samt smarta energinät måste alla bli prioriterade områden för kunskapsbaserat samarbete .”

Chiles paviljong stod som värd för evenemanget: ”Roadmap towards COP26: From Chile to UK”, där vice ordförande Markku Markkula förklarade: ” Hur kan vi gå vidare för att uppnå klimatmålen? Det är en inlärningsprocess. Det handlar om benchlearning, benchmarking och benchacting .” Fokus låg på ”samordningen av städers, kommuners och regioners bidrag för att höja klimatambitionerna”.

En delegation på nio ReK-ledamöter deltog i kommissionens vice ordförande Frans Timmermans genomgång av läget i förhandlingarna vid COP25 tillsammans med Europaparlamentets delegation under ledning av EP-ledamoten Bas Eickhout (NL–Verts/ALE) samt ledamöter från flera nationella parlament och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Frans Timmermans konstaterade att ” ingen överenskommelse är bättre än en dålig överenskommelse” , med hänvisning till resultatet av förhandlingarna om globala koldioxidmarknader och utsläppshandelsmekanismer, vilka skulle kunna undergräva insatserna för att minska koldioxidutsläppen.

Tjisse Stelpstra (NL–ECR) hade ett bilateralt möte med EP-ledamot Bas Eickhout (NL–Verts/ALE) om flernivåstyre och ett väteprojekt i provinsen Drenthe.

Raffaele Cattaneo (IT–EPP) var en av paneldeltagarna i den italienska paviljongens sidoevenemang ”We are Action – Young People Leading the Way.”

Andries Gryffroy deltog i ett parlamentariskt möte som organiserades av Interparlamentariska unionen ( IPU ) och den spanska deputeradekammaren för att främja diskussioner kring parlamentariska åtgärder mot klimatförändringar.

Benedetta Brighenti (PES–IT) deltog i PES-gruppens öppna dialog om klimatåtgärder och hade ett bilateralt möte med det italienska ministeriet för att diskutera borgmästaravtalet.

Onsdagen den 11 december

ReK:s fullständiga delegation till COP25 – inklusive Ximo Puig (ES–PES) , regionpresident i Valencia och ordförande för den spanska delegationen vid ReK – träffade Dimitris Zevgolis, biträdande chef för EU:s delegation vid COP25 , som informerade om läget i förhandlingarna.

Meddelandet om den europeiska gröna given stod också på dagordningen. Ledamöterna var överens om att Europeiska regionkommittén bör delta i arbetet med de många kommande lagstiftningsärendena. De påpekade att städerna och regionerna redan är mer ambitiösa än de nationella regeringarna och upprepade sitt åtagande att göra allt de kan för att åstadkomma en lokal, klimatneutral övergång. Läs pressmeddelandet här.

Ett pressmöte med vice ordförande Markku Markkula och ordförande Ximo Puig ägde rum i EU-paviljongen efter mötet.

Markku Markkula framhöll att ” Europeiska unionen måste fortsätta att leda kampen mot den globala uppvärmningen. Meddelandet om den gröna given kommer mycket lägligt eftersom vi nu går in i slutfasen av förhandlingarna kring ett fullständigt genomförande av Parisavtalet. ReK står fast vid sina åtaganden om att fullt ut bidra till målen i den gröna given och samtidigt sörja för att städer och regioner helhjärtat sluter upp kring den, så att ingen lämnas på efterkälken .”

Som ett bevis för ReK-ledamöternas beslutsamhet att främja klimatåtgärder på fältet lovade ordförande Ximo Puig att ” den energi som förbrukas av den regionala förvaltningen, inklusive kontorsbyggnader, offentliga skolor och sjukhus, ska i slutet av min mandatperiod till 100 % hämtas från miljövänliga och förnybara energikällor .”

Raffaele Cattaneo (IT–EPP) höll ett anförande vid den italienska paviljongen under högnivåevenemanget ”CDP (Carbon Disclosure Project) Italy report: a dive into the cases of climate leadership and trends by Italian business and local governments.”

Andries Gryffroy (BE–EA) var gästtalare vid Nederländernas interparlamentariska evenemang: ”‘Spice up the European Green Deal with Benelux Parliament” i Beneluxländernas paviljong.

Torsdagen den 12 december

Jean-Noël Verfaillie (FR–RE) yttrade sig i den franska paviljongen i samband med diskussionen om genomförandet av territoriella aktörers anpassningsstrategier. Verfaillie, som är andre vice ordförande för ENVE-utskottet och ledamot av departementsfullmäktige i Nord, konstaterade att ” Vi måste ta fram nya finansieringsmekanismer såsom gröna obligationer för att genomföra klimatanpassningsprojekt i våra städer. För att uppnå målen i Parisavtalet och den europeiska gröna given måste vi ge de lokala myndigheterna administrativa befogenheter att utarbeta projektförslag och se till att potentiella investeringar har ”ekonomisk bärkraft”. Jag ställer mig bakom Europeiska regionkommitténs uppmaning om att fastställa en enda uppsättning riktlinjer för att samordna alla EU-finansierade kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och om att se över EU:s medfinansieringsnivåer, eftersom de lokala och regionala myndigheterna inte har ekonomisk kapacitet att skaffa fram tillräckliga egna medel.”

Andries Gryffroy (BE–EA) deltog i en debatt om klimatanpassningslagstiftning och beslutsfattande vid UNFCCC Resilience Lab. ” Den globala uppvärmningen påverkar redan våra territorier och vi har inget annat val än att utveckla ändamålsenliga strategier för att anpassa oss till klimatförändringarna. De nationella regeringarna måste ge lokala och regionala myndigheter befogenheter att miljöanpassa städerna och ta fram naturvänliga lösningar för att minimera klimatriskerna och relaterade förluster och skador ”, menade Gryffroy. Han deltog också i den franska paviljongens seminarium om ”Electricity Security in Support of Mitigation and Adaptation Efforts”.

Sirpa Hertell (FI–EPP) höll ett huvudanförande vid Förenade kungarikets paviljong i samband med ett evenemang som anordnades av The Grantham Institute – ”An initiative of The Grantham Foundation for the Protection of the Environment.”

Fredagen den 13 december

Redan i början av sista dagen av COP 25 kom indikationer om att samtalen skulle skjutas upp över helgen. I linje med uppmaningen från FN:s gruppering för lokala och andra kommunala myndigheter (LGMA) – en icke statlig aktör som samlar lokala och regionala myndigheter i hela världen – uppmanade Europeiska regionkommittén Europeiska kommissionen och Finlands rådsordförandeskap att stödja ett tillägg om ”samarbete på flera nivåer” i det slutliga beslutet från COP 25.

Eftersom förhandlingarna om koldioxidmarknaderna och om bistånd för klimatanpassning till utvecklingsekonomierna strandat, enades man i texterna om en minsta gemensamma nämnare. Detta ledde till att det i de slutliga besluten inte kunde tas med några hänvisningar till samarbete på flera nivåer, eller – i ännu mindre utsträckning – några regionala indikatorer inom ramen för Parisregelverket.

Trots det visade konferensen i Madrid att städer och regioner över hela världen är fast beslutna att höja sin ambitionsnivå och att vidta lokala åtgärder på klimatområdet.

Inför COP26 i Glasgow efterlyser grupperingen för lokala och andra kommunala myndigheter (LGMA) en höjd ambitionsnivå när det gäller klimatet och insatser från de nationella regeringarnas sida, och i detta ingår att fullt ut involvera lokala och regionala myndigheter i utarbetandet av de uppdaterade nationellt fastställda bidragen.

Bakgrund

Den 25:e partskonferensen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) ägde rum i Madrid den 2–15 december 2019 under Chiles ordförandeskap.

Klicka här för att besöka ReK:s COP25-portal.

Klicka här för att se hur ReK:s ledamöter genomför klimatåtgärder på fältet.

ReK reagerade på meddelandet om den gröna given vid COP 25. Klicka här för mer information.

Här kan du läsa pressmeddelandet om resolutionen om den gröna given, som Europeiska regionkommittén antog vid sin plenarsession den 5 december 2019. Ett av ReK:s huvudförslag är att lansera ett forum för städer och regioner, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna, för att följa upp genomförandet av den gröna given.

Ledare av ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz : ”Vi måste agera nu tillsammans” – Lokala och regionala ledare lägger fram sin vision för genomförandet av den europeiska gröna given.  

Kontaktperson: david.crous@cor.europa.eu /+32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023