Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
COP24: Städer och regioner begär att få en formell roll i Parisavtalet  
Europeiska regionkommittén går i Katowice samman med internationella nätverk av lokala myndigheter för att begära att städer och regioner ges en formell roll i Parisavtalet

Städerna står för 70 % av de globala utsläppen av växthusgaser, och lokala myndigheter ansvarar för mer än 70 % av åtgärderna för att motverka klimatförändringarna och upp till 90 % av klimatanpassningsåtgärderna. Trots detta inbegriper Parisavtalet inte ett system för övervakning och rapportering av städernas och regionernas åtaganden och resultat när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Allt fler i Katowice ansluter sig till uppmaningen om att regionalt och lokalt fastställda bidrag bör komplettera de nationella åtagandena i Parisregelverket, eftersom de i allt högre grad ses som centrala för att överbrygga utsläppsklyftan . Europeiska regionkommittén framförde i plenisalen vid FN:s klimatkonferens COP24 sin ståndpunkt att städer och regioner bör ges en formell roll i genomförandet av Parisavtalet, i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över de förindustriella nivåerna. Klicka här för att se foton av ReK:s delegation till COP24.

Europeiska regionkommittén kom till COP24 i Katowice med ett tydligt uppdrag, nämligen att stå upp för att lokala och regionala myndigheter ges en formell roll i den globala klimatstyrningen och i genomförandet av Parisavtalet. Tre år efter undertecknandet av klimatavtalet från Paris är konferensen i Katowice den frivilliga tidsgränsen för antagandet av ett handfast arbetsprogram för avtalets genomförande.

Detta är en sammanfattning av ReK:s viktigaste aktiviteter och uttalanden vid COP24.

Den 13 december 2018

ReK:s förste vice ordförande Markku Markkula (FI–EPP) höll ett avslutande huvudanförande i EU-paviljongen vid ett särskilt möte om drivkrafterna för att uppnå koldioxidneutralitet i den europeiska industrin. Ordföranden för Esbo stadsfullmäktige sade: ”Vi välkomnar de positiva avsikterna och tendenserna hos energiintensiva företag i fråga om ett minskat koldioxidavtryck. Ni kan räkna med vårt stöd till utvecklingen av partnerskap med syftet att maximera potentialen hos den strategiska EU-planen för energiteknik, främja forskning och innovation och driva samarbetet framåt mellan EU, medlemsstaterna, regionerna, näringslivet och forskningsinstituten. Europas industriella omvandling måste vara en prioritering för Horisont Europa och regionala och privata investeringar. Utan en utfasning av fossila bränslen inom industrin kommer vi inte att kunna uppnå energi- och klimatmålen för 2030 eller uppfylla våra åtaganden enligt Parisavtalet, för att inte tala om målen i strategin för klimatneutralitet år 2050. Vi måste nu arbeta hand i hand för att åstadkomma en ömsesidig fördelaktig övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.” Evenemanget ”I riktning mot en blomstrande koldioxidneutral industri i Europa” anordnades i samarbete med Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, Carbon Market Watch och Spire (det offentlig-privata partnerskapet för en hållbar processindustri genom resurs- och energieffektivitet).

Den 12 december 2018

Under COP24 arrangerades avslutningssessionen för Talanoa-dialogerna med städer och regioner , med ett inledande anförande av FN:s generalsekreterare António Guterres . Högnivåsessionen hade ett ovanligt upplägg och leddes av två COP-ordförande, COP23:s ordförande Josaia Voreqe Bainimarama , som är Fijis premiärminister, och Michał Kurtyka , statssekreterare vid det polska energiministeriet och befullmäktigad representant för COP24:s ordförandeskap.

Cor Lamers (NL–EPP) , borgmästare i Schiedam och ordförande för ReK:s ENVE-utskott, tog till orda i plenisalen på uppdrag av lokala myndigheter runt om i världen för att begära att städer och regioner formellt ska inkluderas i Parisavtalet. Cor Lamers framförde det politiska budskapet på grupperingen för lokala och andra kommunala myndigheters vägnar. Grupperingen för lokala och andra kommunala myndigheter ( LGMA ), med Iclei som kontaktpunkt, samordnar lokala myndigheters observatörer vid UNFCCC:s mellanstatliga klimatförhandlingar.

Cor Lamers sade: ”På uppdrag av grupperingen för lokala och andra kommunala myndigheter uppmanar vi parterna i Parisavtalet att förlänga Talanoa-dialogerna efter COP24 och att inkludera regionalt och lokalt fastställda bidrag i de nationellt fastställda bidragen i Parisavtalet. Dessutom uppmanar vi COP24:s ordförandeskap att formellt erkänna de lokala och regionala myndigheternas åtaganden och resultat i slutdeklarationen från COP24. Lokala myndigheter världen över är redo att gå från ord till handling. Ni kan räkna med oss.”

Genom grupperingen för lokala och andra kommunala myndigheter uppmanar lokala och regionala myndigheter världen över alla parter att se till att följande hänvisning finns med i slutdeklarationen från COP24: ”Vi välkomnar Talanoa-dialogernas resultat och åstadkommanden, och uppmanar parterna att beakta dem i sina nationellt fastställda bidrag”. De lokala myndigheterna uppmanar COP24:s ordförandeskap att förstärka formuleringen med en hänvisning till åtgärder på flera nivåer, och att den fullt ut införlivas i slutdeklarationen från COP24.

FN bekräftade i sin senaste utgåva av Emissions Gap Report städers och regioners potential i kampen mot den globala uppvärmningen, men konstaterade samtidigt att deras inverkan är ”dåligt dokumenterad”. Syftet med regionalt och lokalt fastställda bidrag är att ta itu med denna brist på information och samtidigt minska utsläppsklyftan och öka ambitionsnivån i klimatfrågor.

I slutet av sessionen framförde ordförandeskapen för COP23 och COP24 en Talanoa-uppmaning till handling . Talanoa -dialogerna inleddes förra året av Fijis ordförandeskap för COP23 som en global främjande ram för dialog med syftet att ge en lägesbild av de kollektiva klimatinsatser som genomförs av lokala och regionala myndigheter, det civila samhället och näringslivet till förmån för ett bättre beslutsfattande i klimatfrågor på FN-nivå. Under 2018 deltog grupperingen för lokala och andra kommunala myndigheter i mer än 60 Talanoa-dialoger i 40 länder. Av dessa anordnades 52 av lokala och regionala myndigheter, deras nätverk eller partner.

Den 12 december träffade Cor Lamers , ordförande för ReK:s ENVE-utskott, sin motsvarighet i Europaparlamentet, Adina-Ioana Vălean (RO–EPP) , ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). De närvarade båda två vid rapporteringen om COP24-förhandlingarna, som leddes av kommissionsledamoten med ansvar för klimatåtgärder, Miguel Arias Cañete .

Den 11 december 2018

Den 11 december deltog ReK i EU:s energidag i EU:s COP24-paviljong. Vid en särskild session om kolgruvedistrikt sade ReK:s förste vice ordförande Markku Markkula (FI–EPP) : ”Fallet med kolgruvedistrikten visar hur viktigt det är med flernivåstyre för att kunna genomföra energiomställningen. Nationella regeringar, kommuner och regioner, näringslivet, den akademiska världen, medborgarna och EU måste samarbeta för att göra denna omställning till en framgång. Ny teknik och kapacitetsuppbyggnad är avgörande för att göra oss kvitt kolet. Kolgruvedistrikten behöver robusta och skräddarsydda finansiella åtgärder. Vi välkomnar därför förslaget från Jerzy Buzek , ledamot av Europaparlamentet och ordförande för dess ITRE-utskott, om att anslå 4,8 miljarder euro i nästa fleråriga EU-budget till fonden för en rättvis energiomställning.” ReK stöder plattformen för kolregioner i övergång , som inrättades för bara ett år sedan av Europeiska kommissionen som en del av paketet för ren energi.

Kommissionsledamot Miguel Arias Cañete konstaterade: ”240 000 personer runt om i EU är anställda inom kolindustrin. Aktiv kolbrytning äger för närvarande rum i 41 regioner i 12 medlemsstater. Jag vill förvandla omställningsutmaningen till en möjlighet för kolgruvedistrikten. Detta är möjligt och genomförbart. Vi har redan gett stöd till strukturreformer i 13 pilotregioner i Slovakien, Polen, Grekland, Rumänien, Tjeckien, Tyskland och Spanien.

För att stärka sitt strategiska partnerskap höll ReK och Iclei – lokala myndigheter för hållbar utveckling – ett bilateralt möte vid COP24 den 11 december. ”Eftersom klimatförhandlingarna pågår är det ett utmärkt tillfälle att träffas och än en gång diskutera vårt tidigare, nuvarande och framtida samarbete på området klimatåtgärder, men även i fråga om skydd och bevarande av den biologiska mångfalden”, sade Markku Markkula (FI–EPP) . Icleis ordförande Ashok Sridharan , borgmästare i Bonn, uppmanade ReK:s ledamöter att fortsätta se till att målen i fråga om klimat och biologisk mångfald genomförs i Europa, och att verka för en högre ambitionsnivå och förstärkta finansiella mekanismer.

Den 11 december närvarade ReK:s delegation vid Europeiska kommissionens rapportering om framstegen i COP24-förhandlingarna tillsammans med ledamöter av Europaparlamentet och ombud för medlemsstaterna. Andrew Varah Cooper (UK–EA) , ledamot av Kirklees Council och föredragande för yttrandet om Klimatstyrning efter 2020 , framförde ett budskap till Miguel Arias Cañete: ”När vi tar del av det slutgiltiga politiska dokumentet från COP24 hoppas vi att de lokala och regionala myndigheterna har en formell roll. Vi vill att man erkänner att det är vi som kommer att uppnå resultat på fältet. Vi måste inkluderas, och vi måste räknas.” Kommissionsledamot Miguel Arias Cañete sade: "Vi är högst medvetna om att genomförandet av klimatpolitiken är beroende av kommunerna och regionerna. Vi vet ännu inte hur den text som läggs fram av ordförandena i eftermiddag kommer att se ut. En sådan hänvisning lades till, och vi kommer att försöka stödja denna idé.”

Den 10 december 2018

Andrew Varah Cooper (UK–EA) talade till åhörarna i EU-paviljongen och upprepade ReK:s uppmaning att ”nationella inventeringsrapporter inom Parisavtalets ram för insyn ska innehålla ett avsnitt om begränsningsåtgärder som vidtas på lokal och regional nivå”. Föredragande Andrew Varah Cooper fick möjlighet att framföra detta budskap i den tyska paviljongen tillsammans med Icleis ordförande Ashok Sridharan, borgmästare i Bonn , under en session på temat ”Målen för hållbar utveckling – indikatorer för städer och inspiration för att höja ambitionsnivån i de lokalt fastställda bidragen”.

I samband med ”Det globala borgmästaravtalets dag” i EU-paviljongen den 10 december påpekade Markku Markkula (FI–EPP) : ”Det är dags för en högre ambitionsnivå och åtgärder på klimatområdet. Kommuner och regioner är redo att öka sina klimatinsatser för att komplettera de nationella åtagandena. Det polska ordförandeskapet för COP24 har som slogan 'Att förändras tillsammans'. Vi, de lokala och regionala myndigheterna, är ambitiösa, inkluderande och innovativa. Vi vet hur man kan nå resultat när det gäller klimatåtgärder. I dag säger vi till FN:s parter: Ni kan räkna med oss.” Evenemanget anordnades gemensamt av Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, Iclei, borgmästaravtalets sekretariat och ReK. Markku Markkula träffade Marcin Krupa , borgmästare i Katowice, och gratulerade värdstaden för COP24 till att ha anslutit sig till borgmästaravtalet, eftersom ”fler och fler städer behöver engagera sig i klimatåtgärder för att Parisavtalets löften ska kunna uppnås”.

Sirpa Hertell (FI–EPP) , föredragande för ReK:s yttrande om EU:s strategi för anpassning till klimatförändringarna och ledamot av stadsfullmäktige i Esbo, hade ett bilateralt möte med Klimatalliansen den 10 december. Sirpa Hertell sade: ”Vi håller med våra partnernätverk om att det är dags att trappa upp de lokala klimatåtgärderna. För att motverka den globala uppvärmningen behöver vi en ny ekonomisk och social modell, och en sådan kan bara bli framgångsrik om den är lokalt förankrad.”

ReK:s delegation till COP24 bjöds in av borgmästaren i Katowice, Marcin Krupa , till evenemanget Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 den 10 december. Mer än 60 Talanoa-dialoger med städer och regioner gavs tillfälle att visa upp sig, och man höll en paneldiskussion om klimatåtgärder på lokal nivå där ReK:s förste vice ordförande Markku Markkula framförde ReK:s centrala politiska budskap till COP24 .

I slutet av COP24:s första vecka var Marco Dus (IT–PES) en av deltagarna i panelen vid 2018 års globala toppmöte om hälsa och klimatförändringar . Föredraganden för ReK:s yttrande om klimatfinansiering konstaterade: ”Lokala, nationella och globala politiska beslutsfattare måste agera nu för att avsevärt minska de klimatrelaterade föroreningarna och stärka motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Tillgången till finansiering är en avgörande faktor för många lokala och regionala myndigheter när det gäller att genomföra hälsorelaterade klimatåtgärder.” Exponeringen för luftföroreningar orsakar sju miljoner dödsfall runt om i världen varje år. Om Parisavtalets mål uppnås skulle man till år 2050 kunna rädda runt en miljon liv om året på global nivå, enbart genom de minskade luftföroreningarna ( WHO ).

Som ett komplement till COP24-broschyren om bästa praxis , och i syfte att fortsätta öka synligheten för städer och regioner som genomför klimatåtgärder, samordnade ReK närvaron vid COP24 av 2018 års vinnare av utmärkelsen Covenant Cities in the Spotlight . ReK:s delegation fick under COP24:s andra vecka sällskap av Roberto Campelli, borgmästare i Monsano, Erik Lauritzen, borgmästare i Sønderborg , och Frederic Ximeno, ledamot av Barcelonas kommunfullmäktige med ansvar för ekologi .

Bakgrund:

ReK:s delegation till COP24 består av Markku Markkula (FI–EPP) , ReK:s förste vice ordförande och ordförande för Esbo stadsfullmäktige, Cor Lamers (NL–EPP) , ordförande för ReK:s ENVE-utskott och borgmästare i Schiedam, Valter Flego (HR–ALDE) , andre vice ordförande för ReK:s ENVE-utskott och distriktsordförande i Istrien, Andrew Varah Cooper (UK–EA) , EA-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott, föredragande för ReK:s yttrande om klimatstyrning efter 2020 och ledamot av Kirklees Council, Marco Dus (IT–PES) , föredragande om klimatfinansiering och ledamot av kommunfullmäktige i Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI–EPP) , ReK:s föredragande om EU:s strategi för anpassning till klimatförändringarna och ledamot av Esbo stadsfullmäktige, Andres Jaadla (EE–ALDE) , ALDE-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott och ledamot av stadsfullmäktige i Rakvere, Daiva Matonienė (LT–ECR) , ECR-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott och ledamot av stadsfullmäktige i Šiauliai, och André van de Nadort (NL–PES) , ALDE-samordnare inom ReK:s ENVE-utskott och borgmästare i Weststellingwerf.

Politiska budskap vid och delegation till COP24

COP24-broschyr om bästa praxis

Regionalt och lokalt fastställda bidrag

Ambassadörer för borgmästaravtalet

18/11/2018 Klimatförändringarna: Ni kan räkna med oss (förord av ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och förste vice ordförande Markku Markkula)

15/11/2018 COP24: Är du redo?

19/09/2018 Lokala myndigheter tar klimatambitionerna till en ny nivå

06/07/2018 Klimatförändringarna: Större ambition och ny styrning behövs för att genomföra Parisavtalet

För mer information, besök ReK:s särskilda COP24-webbplats

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023