Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Konferensen om Europas framtid: folkvalda politiker på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå bör förena sina krafter för att stärka EU:s demokratiska modell  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez och Guy Verhofstadt – tre företrädare för Europaparlamentet i styrelsen för konferensen om Europas framtid – diskuterade de regionala och lokala ledarnas roll i och bidrag till konferensen med ReK:s ledamöter.

Regionala och lokala folkvalda politiker – som i EU företräds av ReK – och ledamöterna av Europaparlamentet – den enda EU-institution vars ledamöter väljs direkt av medborgarna – bör förena sina krafter inom ramen för konferensen om Europas framtid. Deras gemensamma mål bör vara att förverkliga medborgarnas önskan om en union som befinner sig närmare dem, respekterar subsidiaritetsprincipen och är framåtblickande när det gäller att reagera på nya utmaningar på global och lokal nivå. Detta är det budskap som ReK:s ledamöter framförde till Guy Verhofstadt, Manfred Weber och Iratxe Garcia Perez, – tre företrädare för Europaparlamentet i konferensens styrelse, vid ReK:s 145:e plenarsession . De tre Europaparlamentsledamöterna betonade att ReK:s ledamöter är starka allierade för en bred, verkligt inkluderande, öppen samt geografiskt och politiskt balanserad debatt om Europas framtid.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas , som leder ReK:s delegation till konferensens plenarförsamling och deltar i styrelsens sammanträden, sade: ”De lokalt folkvalda politikerna och ledamöterna av Europaparlamentet har ett gemensamt mål: att stärka alla delar av den europeiska demokratins hus och föra unionen närmare de medborgare som den tjänar. Genom våra respektive politiska familjer bör vi förena våra krafter för att trygga en framgångsrik konferens om Europas framtid. Vi förstår befolkningens behov och vi ger konferensen demokratisk legitimitet. Vår framtid ligger i ett starkare och mer enat Europa.”

Guy Verhofstadt , ledamot av Europaparlamentet, medordförande i styrelsen och samordnare för Europaparlamentets delegation till konferensen, framhöll: ”Konferensen ( #CoFoE ) är som ett stafettlopp. De medborgare som deltar i panelerna kommer att inleda det genom att fastställa sina önskemål och rekommendationer. Under flera plenarsammanträden kommer de sedan att överlämna pinnen, och vi kommer att utarbeta konkreta reformförslag på grundval av deras rekommendationer. Den sista sträckan i detta lopp är att godkänna och genomföra dessa reformer genom våra demokratiska institutioner. ReK kommer att vara en värdefull aktör genom sina ledamöter, som är baserade i städer och regioner i hela EU.”

Manfred Weber , ordförande för EPP-gruppen i Europaparlamentet och ledamot av konferensens styrelse, betonade: ”Ett årtionde av stora förändringar väntar oss. När det gäller klimatförändringar, sysselsättning och tillväxt, digitalisering, sociala frågor, demografi och migration kan vi inte vänta på nästa kris för att förbereda oss för framtiden. Vi måste fråga oss om dagens EU är strukturellt lämpat att ge svar på de utmaningar vi står inför. Det som är säkert är att vi måste bygga ett verkligt handlingskraftigt Europa, men också ett mer demokratiskt Europa, som är närmare medborgarna och närmare kommunerna och regionerna. ReK har genom sina folkvalda ledamöter en avgörande roll att spela i detta avseende.”

Iratxe Garcia Perez, ordförande för S&D-gruppen i Europaparlamentet och ledamot av konferensens styrelse, tillade : ”Konferensen om Europas framtid är en möjlighet som vi inte får missa för att återknyta kontakten med medborgarna och ta reda på vilken typ av union de vill ha. EU byggs inte bara av institutionerna, utan byggs varje dag i varje stad, och alla förvaltningsnivåer har sin roll att spela, och de är alla viktiga. Mångfalden i våra byar, städer och regioner är Europas rikedom. Därför måste konferensen nå ut till platser långt från Brysselbubblan och lyssna på alla röster. För vi vill ha ett mer deltagandebaserat Europa med mer jämlikhet och solidaritet och ett mer feministiskt Europa.”

ReK:s delegation till plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid kommer att

- delta i sammanträdena i plenarförsamlingen och konferensens arbetsgrupper,

- lämna skriftliga bidrag, bl.a. med stöd av högnivågruppen för europeisk demokrati , ett oberoende rådgivande organ bestående av sju visa män och kvinnor under ledning av Europeiska rådets tidigare ordförande Herman Van Rompuy, vars uppdrag är att stödja ReK:s politiska och institutionella roll genom att tillhandahålla strategiska politiska analyser med fokus på lokala och regionala aspekter; resultaten från ReK:s medborgarenkät om konferensen om Europas framtid kommer också att utgöra underlag för bidragen,

- delta i och anordna dialoger och debatter i sina valkretsar och rapportera om dialogerna, i samarbete med EMI (internationella Europarörelsen) eller YFJ (Europeiska ungdomsforumet), men också med andra EU-institutioner såsom kommissionens Europa direkt-nätverk och Europaparlamentets BELE-projekt; dessutom kommer gränsöverskridande medborgardialoger att anordnas under hösten i samarbete med Bertelsmann-stiftelsen ,

- bygga allianser mellan likasinnade delegater vid konferensen för att gemensamt förespråka rekommendationer som är relevanta för regioner, städer och byar i hela EU,

- mobilisera sina nätverk, t.ex. sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter runt om i EU, nätverket för tidigare ReK-ledamöter och det nyligen inrättade nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor , RegHub-nätverket och sammanhållningsalliansens nätverk , i syfte att uppmuntra lokala och regionala politiker att anordna medborgardebatter. Resultaten av dessa samråd kommer att läggas fram för konferensens plenarförsamling.

ReK kommer att presentera sitt slutliga bidrag till konferensen vid det nionde europeiska toppmötet för regioner och städer , som hålls den 3–4 mars 2022 under det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Bakgrund:

Konferensen om Europas framtid inleddes den 9 maj 2021 i Strasbourg. Det handlar om en unik process för dialog med medborgare från hela EU som syftar till att engagera dem i diskussionerna och låta dem bidra med rekommendationer om hur EU ska formas under den närmaste framtiden, i synnerhet på följande 9 områden : klimatförändringar och miljö; hälsa; ekonomi, social rättvisa och sysselsättning; EU i världen; värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet; digital omvandling; europeisk demokrati; migration; utbildning, kultur, ungdom och idrott.

För detta ändamål ger en flerspråkig digital plattform människor från olika medlemsstater möjlighet att interagera och diskutera sina förslag, antingen vid särskilda evenemang eller direkt på plattformen. Idéerna och rekommendationerna från medborgardialogerna måste publiceras på plattformen för att kunna beaktas och diskuteras vidare. Bidragen och idéerna kommer att diskuteras i medborgarförsamlingar som kommer att sammanträda vid 14 tillfällen. Företrädare för dessa församlingar kommer att lägga fram bidragen för plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid, som kommer att sammanträda sex gånger under samrådsprocessen.

Plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid har 432 medlemmar: 108 företrädare för Europaparlamentet, 54 för rådet och 3 för kommissionen, 108 företrädare för nationella parlament, 80 företrädare för europeiska medborgarpaneler (varav en tredjedel är yngre än 25 år), ordföranden för YFJ (Europeiska ungdomsforumet), 27 företrädare för nationella medborgarpaneler, 18 företrädare vardera för ReK och EESK samt 8 företrädare vardera för arbetsmarknadens parter och det civila samhället.

Styrelsen för konferensen om Europas framtid består av tre företrädare och upp till fyra observatörer från varje EU-institution. Kommissionen företräds av vice ordförandena Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica och Věra Jourová. Rådet företräds av det roterande ordförandeskapet (Slovenien under andra halvåret 2021, följt av Frankrike). Europaparlamentet företräds av Guy Verhofstadt, Manfred Weber och Iratxe Garcia Perez. ReK bjuds in till styrelsens sammanträden. Styrelsen övervakar konferensens arbete och förbereder sammanträden i konferensens plenarförsamling, vilket inkluderar medborgarnas synpunkter och uppföljningen av dessa. Den rapporterar regelbundet till konferensens gemensamma ordförandeskap (kommissionens ordförande, Europaparlamentets talman och Europeiska rådets ordförande). Efter diskussionen kommer de slutsatser som dragits av plenarförsamlingen i samförstånd att läggas fram för styrelsen. Under fullständig öppenhet och i samarbete med konferensens plenarförsamling kommer styrelsen att utarbeta en rapport som grundas på plenarförsamlingens slutsatser. Rapporten kommer att offentliggöras på den flerspråkiga digitala plattformen och överlämnas till det gemensamma ordförandeskapet.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Tfn +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Gå med i #EUCouncillors-nätverket
Gå med i #EUCouncillors-nätverket
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023