Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Konferensen om Europas framtid: Vi måste lyssna till medborgarna ‎ och agera för att tillgodose deras behov  

Under plenarsammanträdet i konferensen om Europas framtid , som ägde rum i Europaparlamentet i Strasbourg i helgen, hördes rösten från mer än en miljon lokalt och regionalt folkvalda politiker tydligare än någonsin tack vare en utökad delegation. Totalt deltog 30 regionala och lokala delegater i det andra plenarsammanträdet i konferensen om Europas framtid.

Delegationen på 18 personer från ReK – EU:s politiska församling för lokala och regionala myndigheter – utökades i Strasbourg med ytterligare 12 företrädare från ledande europeiska sammanslutningar och andra intressenter som företräder lokala och regionala myndigheter och fullmäktigeförsamlingar från hela Europa. Tillsammans framhöll de sin viktiga roll i egenskap av den politiska nivå som ligger närmast medborgarna, som medborgarna hyser störst förtroende för och som ansvarar för att genomföra 70 % av EU:s politik.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas , regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, som ledde ReK:s delegation, konstaterade: ”Våra medborgare förväntar sig att deras folkvalda ska lyssna till dem och agera för att åstadkomma resultat i praktiken. Enligt en färsk enkät bland över 3 300 lokala och regionala politiker runt om i EU vill 85 % av dem bli mer delaktiga i EU:s beslutsfattande och 75 % vill införa mer deltagandedemokrati . Vår delegation på 30 regionala och lokala ledare efterlyser ett mer demokratiskt och effektivt EU där man inser att beslut som fattas i Bryssel eller Strasbourg i slutändan genomförs av folkvalda ledare på lokal och regional nivå. Dessa måste få en starkare roll i EU:s beslutsfattande inom sina befogenhetsområden, för att återuppbygga förtroendet för Europeiska unionen och föra den närmare medborgarna.”

ReK:s första vice ordförande, Vasco Alves Cordeiro , tillade: ”Lokala och regionala förtroendevalda är redo att delta fullt ut i arbetet med att forma Europas framtid. Det är viktigt att lyssna under konferensen, men det är lika viktigt att agera. Uppföljningen av konferensen kommer att bli avgörande. Vi i Europeiska regionkommittén efterlyser redan en permanent dialog med medborgarna så att dialogen inte upphör våren 2022. Det får inte finnas några tabun när det handlar om att förändra EU och dess funktionssätt, om syftet är att säkerställa sammanhållning, solidaritet och social rättvisa.”

Under helgen i Strasbourg deltog 30 lokala och regionala delegater jämte ledamöter av Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, nationella regeringar, medborgarrepresentanter och andra i ett antal tematiska diskussionsgrupper, varifrån underlaget till konferensens slutsatser kommer att hämtas. Här ingår så skilda frågor som deltagandedemokrati, hälsa, klimatförändringar, social rättvisa, utbildning, digitalisering av samhället och migration , samtliga områden där lokala och regionala myndigheter står i främsta ledet när det gäller att tillhandahålla tjänster, infrastruktur och stöd till medborgarna.

ReK kommer att presentera sitt slutliga bidrag till konferensen vid det nionde europeiska toppmötet för regioner och städer , som hålls i Marseille den 3–4 mars 2022 under det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Bakgrund

Som officiell EU-institution har ReK rätt att vara representerad vid konferensen om Europas framtid, med en delegation på 18 ledamöter från olika länder och politiska grupper. För att säkerställa ett större deltagande av företrädare på regional och lokal nivå i arbetet med att forma Europas framtid uppmanade ReK även till att andra organisationer och sammanslutningar som företräder regionala och lokala ledare från hela Europa skulle delta. Ytterligare 12 medlemmar anslöt sig därefter från följande intressenter: Europeiska kommuners och regioners råd, Eurocities, Europeiska regionförsamlingen, konferensen för perifera kustregioner i Europa, Europeiska gränsregionförbundet och Nätverket för regionala lagstiftande församlingar, och den regionala och lokala delegationen förstärktes på så vis till 30 medlemmar .

De frågor som kommer att diskuteras i konferensens arbetsgrupper och plenarsammanträden är delvis hämtade från den digitala plattformen , där vem som helst i EU kan komma med idéer och förslag. ReK:s ledamöter har också bidragit till debatten på detta sätt, med omkring 40 specifika förslag på hur det lokala och regionala deltagandet kan förbättras. Medborgarpaneler bestående av 800 män och kvinnor i alla åldrar från olika delar av EU och olika samhällsgrupper diskuterar också konferensens huvudteman ur medborgarnas perspektiv. De kommer tillsammans med sina lokala och regionala företrädare att ge ett viktigt bidrag till EU-politikens genomslag och utveckling på fältet.

Fler exempel på ReK:s centrala roll i att säkerställa de lokala och regionala myndigheternas medverkan i utvecklingen av den europeiska demokratin är högnivågruppen för europeisk demokrati , ReK:s medborgarenkät om konferensen om Europas framtid , nätverket för tidigare ReK-ledamöter och det nyligen inrättade nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tfn +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tfn +32 473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Dela: