Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna uppmanar konferensen om Europas framtid att främja en mer deltagandebaserad, grön och inkluderande EU-demokrati  

Vid evenemanget ”Städer som främjar demokratin i Europeiska unionen: ett stadsperspektiv för konferensen om Europas framtid”, som organiserades gemensamt av Europeiska regionkommittén, Eurocities och Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), redogjorde lokala och regionala ledare för sina förväntningar på konferensen om Europas framtid och utbytte erfarenheter om hur den lokala demokratin kan förstärkas. De diskuterade exempel på innovativa deltagandebaserade metoder, gröna projekt, digitala tjänster för medborgarna samt integration av befolkningsgrupper. Evenemanget ledde till antagandet av slutsatser som ska utgöra ett bidrag till konferensen om Europas framtid.

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i den grekiska regionen Mellersta Makedonien, framhöll: ”När vi säger ’citizen’ på engelska, ’citoyen’ på franska, ’cittadino’ på italienska eller ’πολίτης’ på grekiska är roten alltid ’staden’. Staden och demokratin går hand i hand. Det var där demokratin föddes, på gräsrotsnivå. Staden är den nivå som står demokratin närmast, där bästa demokratiska praxis märks mest och där demokratin förs fram. Medborgarna vill engagera sig och det är vår uppgift att skapa rätt verktyg för det. Det är anledningen till att jag är fast övertygad om att städerna är verkliga verkstäder för att berika, modernisera och stärka demokratin.”

Dario Nardella , ordförande för Eurocities och borgmästare i Florens sade: ”Precis som Eurocities nya forskning visar, har nästan alla våra städer hittat sätt att utöva deltagandedemokrati och många av oss testar dagligen innovativa metoder. Vi städer anser att konferensen om Europas framtid borde leda till att en europeisk strategi för medborgardeltagande tas fram. Europa måste utnyttja den möjlighet som konferensen om Europas framtid utgör för att fortsätta utöva deltagandedemokrati. Den bör leda till ett nytt sätt att samarbeta med städer och medborgare, som för Europa närmare medborgarna.”

Cristoph Schnaudigel, medordförande i Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) och ordförande för distriktet Karlsruhe, sade: ”Den lokala och regionala nivån, den förvaltningsnivå som står medborgarna närmast, kan utgöra en kanal så att vanliga människor kan tala direkt till EU-tjänstemän. Medborgarna måste representeras bättre gentemot EU-institutionerna. En permanent EU-mekanism för en strukturerad dialog med medborgarna, genom företrädare för regionala och lokala myndigheter, skulle kunna åstadkomma det.”

ReK, Eurocities och CEMR enades om ett antal slutsatser som kommer att utgöra ett bidrag till den digitala plattformen för konferensen om Europas framtid

1. Konferensen om Europas framtid utgör en möjlighet att främja innovativa metoder för att engagera medborgarna i EU:s funktionssätt och ta fram en europeisk strategi för medborgardeltagande. Samtals- och deltagandebaserade metoder, såsom medverkan i kommunal budgetplanering och gemensam förvaltning av offentliga platser, som syftar till att stärka vår värdebaserade europeiska demokrati måste främjas ytterligare och återspeglas även på EU-nivå. Vi anser att det bör inrättas en permanent EU-mekanism för en strukturerad dialog med medborgarna via företrädare för regionala och lokala myndigheter . Denna mekanism ska 1) göra det möjligt för städerna att samarbeta med medborgarna i EU-frågor som påverkar dem direkt, 2) göra det möjligt för de europeiska beslutsfattarna att utforma politik som är anpassad till städerna och har stöd av medborgarna, 3) låta medborgarna delta i en politisk process som i slutändan påverkar deras vardag. Följande politiska frågor som är särskilt viktiga för städer och regioner och som de kan bidra till skulle kunna omfattas av en sådan dialog:

2. Städer av alla storlekar är centrala för den gröna omställningen , eftersom de står för 70–80 % av världens utsläpp. Samtidigt genomför lokala och regionala myndigheter 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna och 90 % av klimatanpassningspolitiken. Städer och kommuner måste därför ses som centrala i den gröna omställningen till klimatneutralitet, bland annat genom regelbundet utbyte av idéer eller bästa praxis, ökat deltagande i utformningen och genomförandet av program och ekonomiskt stöd från EU, inklusive för kapacitetsuppbyggnad.

3. Städer och kommuner är pionjärer i den digitala omvandlingen emedan de utvecklar och genomför innovativa och integrerade lösningar för medborgare och samhällen. Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur och kapacitetsuppbyggnaden på lokal nivå måste påskyndas för att överbrygga den dubbla digitala klyftan av ojämlik tillgång och digital analfabetism. Dessutom har många digitala plattformar ett stort inflytande på lokal nivå, på t.ex. transporter i regioner och städer, bostäder, turistlogi och tillhandahållande av offentliga tjänster, vilket måste beaktas när dessa frågor hanteras på EU-nivå.

4. Städer och kommuner står inför, och har redan övervunnit, många utmaningar när det gäller att främja social sammanhållning , bygga inkluderande samhällen och gynna mångfald. Europeiska och nationella strategier för social integration, speciellt på områdena jämställdhet, demografiska förändringar, funktionsnedsättning och integration av migranter, måste därför se till att städer och kommuner bidrar med sina erfarenheter och passande politiska verktyg. Det är viktigt med en direkt och snabbt tillgång till EU-medel för att de ska kunna spela sin roll som sociala ”integrerare”.

5. Den nya Leipzigstadgan som bygger på städernas omvandlande kraft för allas bästa, den nya EU-agendan för städer och den territoriella agendan 2030 bör göra det möjligt för städer och kommuner att delta i utformningen av relevant EU-politik och agera riktmärke för det praktiska genomförandet av EU:s politik i alla medlemsstater. De måste ge EU:s institutioner, medlemsstater, städer och kommuner möjlighet att förenas via en politisk plattform till stöd för EU:s nya gröna giv och dess genomförande på de politikområden som är förankrade på stadsnivå och lokal nivå.

Kontaktpersoner:

ReK: Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CEMR : Georgina Mombo

Mobil: +32 489 47 16

georgina.mombo@ccre-cemr.org

Eurocities: Alex Godson
Mobil: +32 495 29 85 94

alex.godson@eurocities.eu  

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023