Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Konferensen om Europas framtid: Unionens demokratiska grundvalar ‎ bör stå i centrum för diskussionerna med medborgarna  

Den 26 februari höll medlemmarna av ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX) en debatt om europeiska värden, medborgarskap och demokrati som ett led i förberedelserna inför konferensen om Europas framtid. Europeiska unionens demokratiska grundvalar är ett av konferensens sju politikområden. De lokala och regionala myndigheterna är garanterna i vardagen för EU:s demokratiska grundvalar, men de står inför utmaningar vad gäller respekten för dessa grundvalar. Tre externa talare betonade att europeiska värden står i centrum för det europeiska projektet, men att det kan diskuteras om det verkligen finns en gemensam förståelse av och acceptans för dessa värden. ReK-ledamöter utbytte också synpunkter om ett arbetsdokument utarbetat av Mireia Borrell Pota (ES–EA) om de lokala och regionala myndigheterna i den ständiga dialogen med medborgarna, som kommer att vara ett av ReK:s viktigaste bidrag till konferensen. De slutliga rekommendationerna kommer att läggas fram vid ReK:s plenarsession i maj.

Konferensen om Europas framtid kommer att vara en tvåårig process med öppna, inkluderande och transparenta debatter som samlar medborgare, det civila samhället, nationella, regionala och lokala myndigheter samt EU - institutioner för att ge nya impulser till det europeiska projektet och stärka den europeiska demokratin. Den kommer att inledas på Europadagen den 9 maj 2020. CIVEX-utskottet samordnar ReK:s bidrag till konferensen. Allt eftersom konferensen om Europas framtid fortskrider kommer ReK att anordna tematiska debatter i sina utskott om ämnen som är relevanta för konferensen. Debatten den 26 februari handlade om europeiska värden, medborgarskap och demokrati.

Den nyvalda CIVEX-ordföranden, Mark Speich (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor, Nordrhein - Westfalen, inledde den tematiska debatten om europeiska värden, medborgarskap och demokrati genom att påpeka att konferensen om Europas framtid för att kunna bli ett tillfälle att åter förankra den europeiska integrationsprocessen bland medborgarna måste utformas som en verklig dialog med medborgarna om EU:s grundläggande värden och principer. ”I detta avseende har de lokala och regionala myndigheterna en viktig roll att spela, eftersom det är genom deras beslut och genom deras politik som värden och principer påverkar medborgarnas vardag”, konstaterade han. ”Konferensen måste bli mer än en återkopplingsprocess, den måste också få politiska konsekvenser. ReK kommer att delta aktivt i denna process.”

Graham Smith , chefsrådgivare och medlem av Europeiska ombudsmannens kansli, talade vid debatten och menade att ”den största enskilda frågan” som Europeiska ombudsmannen står inför och som väcker farhågor om administrativa missförhållanden på EU - nivå ”är öppenhet, som är avgörande för den demokratiska processen”. Han varnade för att bristen på öppenhet ger näring åt en kultur där allt kan ”skyllas på Bryssel”. Han konstaterade att EU inte behöver ”någon större förändring”. ”Vi måste bättre utnyttja vad vi har”, med institutioner som är bättre utformade för att tjäna medborgarna.

Europaparlamentsledamoten Pascal Durand (FR–Renew), Renew Europe-samordnare vid Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor, förklarade att konferensen inte såg ut att få en bra start, eftersom EU-institutionerna har delade meningar om huruvida utmaningen är att förbättra kommunikationen, trimma befintliga arbetssätt eller hitta nya vägar för att komplettera den representativa demokratin. Han sade att EU-institutionerna behöver komma bort från en ”mellanstatlig logik” och tillade att det för att lyckas med det behövs yttre påtryckningar från icke-statliga organisationer, det civila samhället och ”förmedlande organ som fackföreningarna”.

Avslutningsvis konstaterade Alberto Alemanno , Jean Monnet - professor i EU - rätt och grundare av Good Lobby – ett nystartat företag som drivs utan vinstsyfte och som har som idé att göra tillgången till makt mer jämlik till förmån för ett mer pluralistiskt, inkluderande och demokratiskt samhälle – att EU erbjuder medborgarna fler möjligheter att utforma politiken än något annat område i världen, men att ”utbudet av alternativ är mycket lite känt och mycket lite utnyttjat”. Han menade att utmaningen för konferensen om Europas framtid är ”att få ihop de olika delarna” och att det är ”nödvändigt med en permanent mekanism som gör det möjligt för medborgarna att bidra” med hjälp av redan befintliga nätverk, till exempel på lokal nivå. Han uttryckte oro över att priset för medborgarnas engagemang kan komma att bli att EU åsidosätter det organiserade civilsamhället, och tillade att ”inte ens Europaparlamentet föreslår någon roll” för icke-statliga organisationer i beslutande församlingar.

Ett annat huvudinslag i dagens CIVEX-sammanträde var den presentation som ReK-ledamoten Mireia Borrell Porta (ES–EA), sekreterare med ansvar för yttre åtgärder och Europeiska unionen, regeringskansliet, regionen Katalonien, gjorde om sitt arbetsdokument om ”Lokala och regionala myndigheter i den ständiga dialogen med medborgarna”, som kommer att utgöra ett viktigt bidrag från ReK till konferensen om Europas framtid.

Mireia Borrell Porta sade följande om sitt yttrande: ”Yttrandet kommer att innehålla förslag om ett strukturerat sätt att involvera medborgarna i det politiska beslutsfattandet från lokal nivå till EU-nivå, och argument för hur ett strukturerat deltagande från medborgarnas sida skulle kunna bidra till arbetet i konferensen om Europas framtid, både för processen och dess slutsatser.”

I en resolution som antogs efter en debatt med kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica vid plenarsessionen i februari efterlyste ReK ett verkligt öppet, inkluderande och demokratiskt samråd som når ut till alla medborgare i alla regioner och städer.

Dela :