Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommissionär Kadri Simson framhåller att de gröna återhämtningsplanerna enbart kommer att lyckas om städerna och regionerna är fullt delaktiga  

EU:s energikommissionär diskuterar vägen framåt i energiomställningen och den gröna given med lokala ledare, som uppmanar medlemsstaterna att göra dem fullt delaktiga i återhämtnings- och resiliensplanerna.

Städernas och regionernas roll i återhämtningen efter covid-19 och behovet av att göra den till en viktig drivkraft för att påskynda den gröna omställningen var ämnet för en debatt med EU:s energikommissionär Kadri Simson. Medlemmarna i Europeiska regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi upprepade att de lokala och regionala myndigheterna måste göras delaktiga i fastställandet och genomförandet av prioriterade investeringar, inbegripet Next Generation EU-fonden och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Renoveringsvågen för byggnader, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och klimatanpassning stod också på dagordningen .

ENVE-utskottet sammanträdde för första gången efter sommaruppehållet med en uppsättning prioriterade ärenden och två slutliga mål. För det första att se till att städerna och regionerna står i centrum för EU:s återhämtningsstrategi. För det andra att se till att planerna för återhämtningen efter covid-19 omsätts i gröna och hållbara projekt i alla områden.

EU:s energikommissionär Kadri Simson deltog i en debatt om energiaspekterna av EU:s återhämtning, bland annat de förnybara energikällornas, energieffektivitetens och de rena transporternas roll i att föra den gröna återhämtningen framåt.

Juan Espadas (ES–PES) , borgmästare i Sevilla och ENVE-utskottets ordförande, inledde debatten genom att betona att ”de lokala och regionala myndigheternas aktiva roll i utformningen av strategin för energiomställning är av avgörande betydelse för EU. Vi är de politiska aktörer som bäst känner till förhållandena i våra områden och invånarnas behov. Vi är de som på ett praktiskt sätt kan bidra till urvalet av de investeringsprojekt som bättre kan återspegla verkligheten bakom den strategi som kommissionen har fastställt.”

EU:s energikommissionär Kadri Simson framhöll att ”vi samarbetar nära med Europeiska regionkommittén för att omsätta visionen i den europeiska gröna given i en europeisk verklighet på fältet. Regionerna är viktiga partner när det gäller att genomföra vår klimat- och energipolitik och finna konkreta, praktiska lösningar. Till exempel skulle det kommande initiativet med en renoveringsvåg vara omöjligt utan engagemanget hos våra städer och regioner, som äger många offentliga byggnader och bostadshus.” Kommissionär Simson hänvisade till klimat- och energidialogerna på flera nivåer som ett ” bra exempel på ytterligare samarbete mellan regionerna och kommissionen ” och föreslog ” en diskussion om renoveringsvågen som ett värdefullt nästa steg ” för detta ReK-initiativ.

Enrico Rossi (IT–PES) , regionpresident i Toscana och ReK:s föredragande om renoveringsvågen, yttrade sig under debatten: ” Covid-19-krisen har visat att offentliga myndigheter måste investera mer i subventionerade bostäder, sjukhus, vårdhem, skolor och daghem samt i stadsförnyelse för att skapa större trygghet och bättre levnadsstandard i våra städer. Renoveringsvågen ger oss möjlighet att göra våra städer och regioner grönare och hållbarare, skapa fyra miljoner arbetstillfällen och bygga ett klimatneutralt EU senast 2050.” Renoveringsvågen är ett kommissionsinitiativ som väntas i höst och syftar till att stödja en ny renoveringsfas inom byggnadssektorn. Byggnader står för 40 % av koldioxidutsläppen i EU.

ENVE-utskottets medlemmar antog två utkast till yttranden:

  • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin . Föredraganden, Tjisse Stelpstra (NL–ECR) , ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe, sade följande: ”Vi har inte råd med fler ursäkter. Det är dags att påskynda den cirkulära ekonomin och fastställa konkreta mål. Covid-19 gör det smärtsamt tydligt hur sårbara och beroende av råvaror vi är. Vi vill inte längre tala om avfall. Återanvändning måste bli standard! För detta finns det ett desperat behov av en europeisk råvarupolitik. Inte bara för att få insikt i materialflödena, utan också för att se till att alla regioner har rättvis tillgång till dessa knappa men oumbärliga råvaror.” Yttrandet ska antas vid plenarsessionen i oktober 2020. Här kan du läsa vår senaste intervju med Tjisse Stelpstra.

Medlemmarna diskuterade det tyska ordförandeskapets prioriteringar med Nina Alsen från förbundsministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet.

Medlemmarna diskuterade följande yttranden:

ENVE-utskottet utsåg Gunārs Ansiņš (LV–Renew) , vice borgmästare i Liepāja, till föredragande för ett kommande yttrande om EU:s strategi för integrering av energisystem.

Ytterligare information:

Under rubriken ”Hur kan lokala och regionala myndigheter använda den cirkulära ekonomin som en drivkraft för hållbar återhämtning?” anordnade ReK och kommissionen det 16:e sammanträdet i den tekniska plattformen för miljösamarbete tisdagen den 8 september. ReK-ledamöter, EU-tjänstemän och viktiga berörda parter delade insikter om befintliga verktyg – och brister – för att driva den cirkulära ekonomin framåt på lokal och regional nivå. Den tekniska plattformen lanserades 2012 och är ett forum som inrättats av Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi och kommissionens generaldirektorat för miljö i syfte att främja en dialog om lokala och regionala problem och lösningar vid tillämpningen av EU:s miljölagstiftning. Nästa sammanträde i den tekniska plattformen kommer att äga rum den 22 oktober 2020 under Europeiska veckan för regioner och städer och lanseringen av överenskommelsen om gröna städer .

Delta i ReK:s initiativ ”Den gröna given på lokal nivå”: efterlysning av exempel på bästa praxis . Sista anmälningsdag är den 21 september.

Klicka här för att anmäla dig till Europeiska veckan för regioner och städer 2020.

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Dela :