Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Sammanhållningspolitiken måste bidra mer till att främja jämställdhet i Europa  

Sammanhållningspolitiken måste ta itu med problemen i fråga om jämställdhet och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, som är avgörande för att skapa större ekonomisk och social sammanhållning i Europa. Denna uppmaning framförs i ett yttrande som utarbetats av Donatella Porzi, ledamot av regionfullmäktige i Umbrien, Italien, och som antogs av Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarförsamling den 2 december. Lokala och regionala ledare menar att det är av yttersta vikt att jämställdhetsperspektivet också beaktas i de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna.

Under plenardebatten om yttrandet om jämställdhetsdimensionen i struktur- och sammanhållningsfonderna 2021–2027 framhöll ReK:s ledamöter vikten av jämställdhet i strävan att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europa. Jämställdhet bör därför vara ett övergripande kriterium för utarbetandet av sammanhållningspolitiska program och ett mål som ska eftersträvas genom programmen, samt ses som en kraftfull faktor som är nödvändig för att uppnå målen om en hållbar och balanserad utveckling av sammanhållningspolitiken.

Föredragande Donatella Porzi (IT–PES), ledamot av regionfullmäktige i Umbrien, sade: ” Tanken är att sammanhållningspolitiken ska minska de regionala ekonomiska och sociala skillnaderna, men vad gör den för att minska klyftan mellan könen? I samband med EU:s återhämtning efter pandemin är det mycket viktigt att ta fram konkreta verktyg för att främja jämställdhet och därmed hjälpa samhället i stort. Sammanhållningsmedlen kan på ett konkret sätt bidra till att förbättra barnomsorgspolitiken, stödja kvinnligt företagande eller främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i landsbygdsområden, för att bara ta några exempel. Detta måste vara utgångspunkten för en rättvis omställning.

Monika Vana (AT–De gröna), ledamot av Europaparlamentet och föredragande för sammanhållningspolitikens jämställdhetsdimension, deltog i plenardebatten.

ReK:s ledamöter understryker att sammanhållningspolitiken och de operativa programmens utformning är av särskild vikt när det gäller att främja en verklig ökning av jämställdheten, med hänsyn till såväl finansieringens omfattning som dess karaktär och syfte. De vill därför att bidraget till jämställdhet inte bara ska ses som en uppgift för Europeiska socialfonden , utan som en uppgift för alla fonder. Detta gäller bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), som är inriktade på områden där problemet i fråga om jämställdhet och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden ofta är mer påtagligt.

Lokala och regionala ledare rekommenderar att de myndigheter som förvaltar EU-program för perioden 2021–2027 utvecklar projekt och åtgärder som syftar till att främja jämställdhet. Det kan exempelvis handla om att främja balansen mellan arbete och privatliv samt återintegreringen av kvinnor som förlorat sitt arbete till följd av covid-19-pandemin. Krisen har onekligen slagit särskilt hårt mot sektorer med en stor andel kvinnliga arbetstagare, såsom hälso- och sjukvården och barnomsorgen, vilket har ökat klyftan mellan könen.

Slutligen menar ReK:s ledamöter att det är av yttersta vikt att jämställdhetsperspektivet också beaktas i de nationella återhämtningsplanerna inom ramen för Next Generation EU , och att principerna och verktygen för jämställdhetsbedömning tillämpas i samband med större projekt.

Som ett första steg planerar kommissionen att nästa år introducera en ny metod för bedömning av effekterna på jämställdheten av ett antal EU-finansierade program som omfattas av kommissionens direkta förvaltning. Initiativet rör än så länge inte de sammanhållningspolitiska programmen, men skulle i ett senare skede kunna utvidgas till att omfatta alla program med delad förvaltning.

Bakgrund:

Den 24 november antog ReK:s utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) ett utkast till yttrande med titeln ” Jämställdhet och klimatförändringarna: mot en integrering av jämställdhetsperspektivet i den europeiska gröna given ” (föredragande: Kata Tüttő, HU–PES). Plenarförsamlingen kommer att rösta om yttrandet i januari 2022.

 

I yttrandet ” En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025 ” (föredragande: Concepción Andreu Rodríguez, ES–PES) uppmanar ReK till ” att EU:s institutioner, däribland Europeiska regionkommittén, antar uppförandekoder som gynnar ett jämställt deltagande av kvinnor och män i ledande ställning, med det slutgiltiga målet att uppnå en jämn könsfördelning bland ledamöterna i ReK ”.

Som EU-organ antog ReK 2018 en jämställdhetsstrategi, som uppdateras regelbundet. I mars 2018 antog ReK:s presidium en policy om att ingen panel får bestå av endast män när det gäller evenemang och konferenser som anordnas av eller i samarbete med ReK liksom sådana där olika intressenter står för värdskapet.

All information om ReK:s verksamhet vad gäller att främja en jämn könsfördelning på lokal och regional nivå finns här .

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 (0)470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023