Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Sammanhållning och partnerskap måste vara drivkraften för den europeiska återhämtningen  

#CohesionAlliance (sammanhållningsalliansen) – en EU-omfattande allians av 12 000 undertecknare som efterlyser en starkare sammanhållningspolitik efter 2020 – välkomnar kommissionens reviderade förslag för EU:s budget 2021–2027 och dess återhämtningsplan, däribland en utvidgning av de nuvarande sammanhållningsprogrammen med ökad flexibilitet och ytterligare finansiella medel. Alliansen uppmanar dock kommissionen och medlemsstaterna att se till att städer, kommuner och regioner involveras och att bibehålla ett starkt fokus på sammanhållning i alla återhämtningsåtgärder som syftar till att bygga upp ekonomin igen, främja hållbarhet och stärka den territoriella och sociala väven i vår union, även inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

EU:s fleråriga budgetram och återhämtningsplan måste fokusera på sammanhållning som ett grundläggande värde för Europeiska unionen, för att ta itu med stora utmaningar såsom den europeiska gröna given, målen för hållbar utveckling, den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt den digitala omvandlingen. I den nuvarande krisen behöver städer, kommuner och regioner mer än någonsin direkt stöd från en stark sammanhållningspolitik för att förhindra växande territoriella skillnader och en asymmetrisk återhämtning, eftersom medlemsstaterna har olika finansiella medel för att hantera de aktuella ekonomiska och sociala utmaningarna.

#CohesionAlliance välkomnar kommissionens förslag om att säkerställa sammanhållningspolitikens roll som en kraftfull långsiktig investeringspolitik för EU, liksom investeringen på 55 miljarder euro (i 2018 års priser) genom React - EU för att på ett ändamålsenligt sätt reagera på covid-19-pandemin och dess sociala och ekonomiska konsekvenser. Förlängningen av de nuvarande operativa programmen kommer att möjliggöra ett snabbt genomförande av avgörande investeringar. Den ökade flexibiliteten för överföring av resurser mellan fonder och utvidgningen av tillämpningsområdet till stöd för hälso- och sjukvårdstjänster, turismen och kultursektorn samt för att tillhandahålla rörelsekapital till små och medelstora företag kommer dessutom att hjälpa de lokala och regionala myndigheterna att investera pengar där det är som mest nödvändigt, förutsatt att sammanhållningspolitikens grundläggande principer respekteras fullt ut.

Alliansen är dock orolig för att faciliteten för återhämtning och resiliens – som är det mest kraftfulla investeringsverktyget i EU:s återhämtningsplaner – riskerar att misslyckas om man inte tar hänsyn till regionernas, städernas och kommunernas olika behov och de lokala aktörernas starka engagemang. För närvarande riktar sig de flesta åtgärderna endast till medlemsstaterna utan att det klargörs hur mycket de lokala och regionala myndigheterna ska ha att säga till om i samband med översyn av program och resursanvändning. Den starka kopplingen mellan faciliteten och den europeiska planeringsterminen och de landsspecifika rekommendationerna kan leda till en ytterligare centralisering av återhämtningsplanerna. Alliansen uppmanar alla EU-institutioner och nationella institutioner – och i synnerhet EU:s kommissionär för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira – att vidta de åtgärder som krävs för att se till att de nationella planerna för återhämtning och motståndskraft ligger i linje med partnerskapsprincipen, svarar mot medborgarnas och företagens verkliga behov och möjliggör ett starkare och mer strukturerat deltagande av lokala och regionala myndigheter.

#CohesionAlliance har lagt fram sina prioriteringar i ett nytt utkast till förklaring för att bekräfta att sammanhållningen är ett av unionens grundläggande värden och ett centralt mål för alla EU:s politiska strategier och investeringar. De partner som ingår i Sammanhållningsalliansen 2.0 kommer att lansera den nya förklaringen under sitt nästa sammanträde i början av juni.

Kontakta sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023