Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regioner och kommuner välkomnar medlemsstaternas åtagande att bibehålla sammanhållningspolitiken som en av unionens pelare  

Medlemmar av #CohesionAlliance – sammanhållningsalliansen med 12 000 undertecknarerunt om i EU som förespråkar en kraftfullare sammanhållningspolitik – ger sin syn på rådets (allmänna frågor) slutsatser om sammanhållningspolitiken, som antogs i dag.

#CohesionAlliance välkomnar rådets (allmänna frågor) slutsatser. Rådet understryker vikten av sammanhållning som princip, politik, mål och pelare för EU, samtidigt som man betonar att sammanhållning är en långsiktig politik som bör fortsätta att komma alla EU:s regioner till godo. Sammanhållningspolitiken har bidragit till att mildra effekterna av den senaste tidens kriser, såsom covid-19-pandemin och Rysslands krig mot Ukraina, och måste fortsätta att vara EU:s viktigaste långsiktiga politik för att minska skillnaderna mellan olika regioner.

Alliansen är redo att samarbeta med Europeiska kommissionen och medlemsstaterna för att ytterligare definiera principen om att ”inte orsaka skada för sammanhållningen”, vilket bör förhindra att nya ojämlikheter uppstår i Europa. Det är mer angeläget än någonsin att vi stärker sammanhållningen som ett övergripande värde för Europeiska unionen.

#CohesionAlliance välkomnar konstaterandet att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis bör baseras på delad förvaltning och partnerskapsavtal mellan europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter, med deltagande av lokala aktörer. Alliansen lyfter även fram ministrarnas uppmaning att motverka en ökning och uppdelning av finansieringsinstrumenten för att undvika risken för överlappningar med sammanhållningspolitiken. I uppmaningen tar man fasta på den begäran som gjordes i den nya förklaring som antogs av sammanhållningsalliansens medlemmar i oktober.

Den EU-omfattande alliansen erinrar om sitt åtagande att förenkla sammanhållningspolitiken i framtiden och att förbättra dess ändamålsenlighet och positiva resultat för EU-medborgarna. Partnerna har mobiliserats för ett effektivt genomförande av investeringsplanerna för perioden 2021–2027 och är redo att bidra till debatten om sammanhållningspolitikens framtid.

Europeiska regionkommitténs ordförande, Vasco Alves Cordeiro, sade: ”Vi måste stärka och befästa sammanhållningspolitikens kärnprinciper som en långsiktig strukturpolitik som genomförs i partnerskap med regioner och kommuner samtidigt som vi förbereder en uppdatering av politiken för att göra den mer ändamålsenlig och enklare att genomföra i Europas regioner och kommuner. Vi måste dra lärdom av hur vi inom sammanhållningspolitiken har hanterat den senaste krisen i Europa för att anpassa politiken till framtiden. Jag välkomnar att medlemsstaterna i dag har åtagit sig att förbättra samordningen av EU-medel som är inriktade på sammanhållning i Europa. Tillsammans, som en del av den nya sammanhållningsalliansen, kommer vi att kunna stärka en sammanhållningspolitik som leder till framsteg och välbefinnande för alla medborgare i Europa.

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Dela :