Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s återhämtning kommer inte att vara effektiv utan en solid sammanhållningspolitik som bygger på ett genuint partnerskap med Europas städer och regioner  

En EU-omfattande koalition uppmanar EU-institutionerna och de nationella regeringarna att främja synergier mellan återhämtningsinstrumenten och strukturfonderna för att maximera effekten av EU:s åtgärder.

Covid-19-krisen har visat att sammanhållningspolitiken nu behövs mer än någonsin för att stärka motståndskraften i Europa, skydda medborgarna, låta alla delar av EU ta del av återhämtningen och inte lämna någon på efterkälken. Sedan den inrättades i oktober 2017 har sammanhållningsalliansen ( #CohesionAlliance ) – en EU-omfattande allians med 12 000 undertecknare som förespråkar en starkare sammanhållningspolitik – lyckats förhindra dramatiska budgetnedskärningar efter 2020, upprätthålla en sammanhållningspolitik för alla regioner i unionen och lägga fram enklare och flexiblare regler. Under en videokonferens om sammanhållningsalliansens nya kurs förnyade dess grundande medlemmar sitt åtagande att förena sina krafter och behålla sammanhållningspolitiken som en topprioritering för EU. Sammanhållningsalliansen kommer att vara uppmärksam på att medlemsstaterna tillämpar partnerskapsprincipen fullt ut när sammanhållningspolitiken för 2021–2027 utformas och genomförs. Samstämmighet och synergier mellan återhämtningsinstrumenten och strukturfonderna är av yttersta vikt för att undvika överlappningar och maximera effekten av EU:s åtgärder.

Två månader efter ikraftträdandet av de nya förordningarna om sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 utvärderade sammanhållningsalliansen resultaten av sin verksamhet hittills och redogjorde för sina framtida åtaganden på grundval av den förnyade förklaring 2.0 som antogs i juli 2020. Sammanhållningsalliansen kommer att inrikta sitt arbete på ett framgångsrikt genomförande av sammanhållningspolitiken utan ytterligare fördröjningar i en anda av genuint partnerskap och i synergi med andra instrument, för att på så sätt främja begreppet sammanhållning som ett övergripande och grundläggande värde för EU.

De lokala och regionala myndigheterna framhöll den brådskande begäran om att förlänga de flexibilitetsåtgärder som infördes förra året för att mobilisera EU:s strukturfonder och statligt stöd i kampen mot covid-19. Denna fråga togs också upp i en skriftväxling med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som erkände de budgetbegränsningar som många regionala och lokala myndigheter nu kan stå inför på grund av pandemin. När det gäller en eventuell förlängning av medfinansieringssatsen på 100 % för strukturfonderna uttryckte alliansens partner sin stora uppskattning för kommissionens åtagande att noga övervaka situationen och överväga ytterligare åtgärder vid behov.

Diskussionen visade att sammanhållningsalliansens uppdrag är långt ifrån över. Återhämtningen i EU måste utgå från medborgarna på fältet, och den kommer inte att lyckas om deras och de lokala och regionala politikernas – som bäst känner till medborgarnas behov – röster inte beaktas av EU-institutionerna och de nationella regeringarna.

Apostolos Tzitzikostas , ordförande för Europeiska regionkommittén (ReK) och regionpresident i Mellersta Makedonien (EL), sade: ” Sammanhållningsalliansen har bidragit till att förhindra stora budgetnedskärningar efter 2020 och främja sammanhållning som en vägledande princip för EU:s återhämtningsplaner. Nu måste vi inrikta oss på programplanering och genomförande. I detta syfte måste vi noga beakta viktiga aspekter såsom tillämpningen av partnerskapsprincipen i de nya programmen, effekterna av de covid-19-relaterade åtgärderna och konsekvenserna av deras avskaffande – en fråga som vi tog upp i en givande skriftväxling med ordförande von der Leyen –, sammanhållningspolitikens landsbygds- och stadsdimensioner, samt synergierna mellan sammanhållning och faciliteten för återhämtning och resiliens.

Under sitt anförande sade kommissionsledamoten med ansvar för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira , följande: ” Sammanhållning måste förbli en hörnsten i återhämtningen. Det är i kölvattnet av kriser som asymmetrierna växer. Sammanhållningsalliansen behövs mer än någonsin. Partnerskapsöverenskommelserna för sammanhållning 2021–2027 kommer att vara av avgörande betydelse. Vi måste påskynda förhandlingarna om dem, men kvaliteten får inte äventyras. Jag räknar med ert stöd för att också se till att genomförandet av vår övriga politik och våra övriga instrument inte blir rumsligt blint och stöder alla regioners långsiktiga utveckling. Jag har bett medlemsstaterna att beakta den territoriella dimensionen när de utarbetar sina återhämtnings- och resiliensplaner, både när det gäller att samråda och samarbeta med regionala aktörer och i genomförandefasen. Vi kommer bara att kunna uppnå våra mål genom att se till att våra instrument verkar i samma riktning. Det kan inte bara vara upp till sammanhållningspolitiken att främja sammanhållning. Därför måste vi mobilisera alla berörda aktörer, inklusive lokala berörda parter och medborgare, som fullvärdiga partner, och se till att de nya gröna och digitala prioriteringarna gynnar alla.

Younous Omarjee , ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling, förklarade: ” Det är mycket viktigt att återhämtningsmedlen i första hand går till de minst utvecklade regionerna och till dem som drabbats hårdast av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19. Jag uppmanar medlemsstaterna att involvera regionerna och städerna i så stor utsträckning som möjligt och se till att dessa medel används för att i möjligaste mån tillgodose behoven lokalt. Jag uppmanar också medlemsstaterna att vara konsekventa. Den kortsiktiga återhämtningen och den mer långsiktiga sammanhållningspolitiken är två sidor av samma mynt och måste tjäna samma syfte. Om återhämtningen på kort sikt inte är förenlig med sammanhållningsfondernas mer långsiktiga mål kommer de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna bara att fördjupas och alla våra insatser på lång sikt kommer att omintetgöras.

RÖSTER FRÅN SAMMANHÅLLNINGSALLIANSEN:

Ilaria Bugetti , talesperson för territoriell utveckling vid Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) vad gäller sammanhållning och ledamot av regionfullmäktige i Toscana (IT), sade: ” I programplaneringsfasen för EU:s sammanhållningsfonder kunde vi fortfarande se fall där lokala och regionala myndigheter inte var tillräckligt delaktiga, antingen på grund av otillräcklig tid för samråd eller otillräckliga kontakter på ministernivå. Vi måste övervinna de återstående hindren under de kommande åren för genomförandet och övervakningen av fonderna. Sammanhållningsalliansens arbete är alltså långt ifrån över!

Cees Loggen , ordförande för konferensen för perifera kustregioner (CPMR) och ledamot av provinsstyrelsen i Noord-Holland (NL), sade: ” Förseningar utan motstycke skulle kunna uppstå inom ramen för den framtida sammanhållningspolitiken på grund av att lagstiftningen antagits sent. Regionerna kommer att få ta stöten. De hindras från att börja använda medlen, samtidigt som de regionala ekonomierna skriker efter investeringar till stöd för återhämtningen. Vi uppmanar kommissionen att underlätta ett smidigt genomförande av sammanhållningsprogrammen och regionernas deltagande i återhämtningsplanerna, eftersom synergier mellan fonderna påskyndar resultaten.

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska gränsregionförbundet (AEBR) och ledamot av Tyskspråkiga gemenskapens parlament i Belgien, sade: ” Gränsöverskridande samarbete är en grundläggande del av EU:s sammanhållningspolitik. Det som händer runt EU:s inre gränser har stor inverkan på unionens förmåga att möta vår tids stora utmaningar. EU:s handlingsförmåga skulle stärkas avsevärt om rådet slutligen antog den mekanism för gränsöverskridande samarbete som kommissionen föreslagit. ” 

Kata Tüttő , medlem i Eurocities och vice överborgmästare i Budapest (HU), sade: ” De kommande investeringarna inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik kommer att vara viktigare än någonsin. Det kommer att vara avgörande att finansiera projekt och reformer som kan få alla Europas städer och regioner att slå in på vägen mot en grön och rättvis återhämtning. Som lokala ledare spelar vi en central roll när det gäller att se till att pengarna riktas dit där de behövs mest och där de gynnar människorna mest. Vi kan vara ovärderliga partner för EU om partnerskapsprincipen tillämpas fullt ut i alla delar av EU. Investeringar i Europas stadsområden kommer att stödja Europas mer långsiktiga motståndskraft och hjälpa oss alla att stå starkare inför framtida kriser.

Jean-Claude Marcourt , ordförande för arbetsgruppen för EU-lagstiftning och offentliga investeringar inom Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE) och talman i Vallonska parlamentet (BE), sade: ” Städerna och regionerna måste ha ambitionen att stärka sammanhållningen i sina områden, minska skillnaderna och ojämlikheterna och samtidigt höja de ekonomiska, sociala och miljömässiga standarderna i enlighet med de demokratiska värden och principer som ligger till grund för ett välmående och hållbart EU. ” 

Magnus Berntsson , ordförande för Europeiska regionförsamlingen (AER) och vice ordförande för regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen (SE), förklarade följande i anslutning till konferensen: ” Den nya sammanhållningspolitiken kan verkligen bli omvälvande för landsbygdssamhällena i hela Europa. AER är fast beslutet att arbeta tillsammans med de nationella regeringarna och kommissionen för att genomföra en sammanhållningspolitik som leder till en bättre återuppbyggnad i landsbygdsregionerna, för att se till att de är bättre sammanlänkade, mer motståndskraftiga, dynamiska och välmående senast 2040.

Kontakta sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023