Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommissionen och städerna och regionerna lovar att samarbeta närmare ‎ för att frihandelsavtalen ska utnyttjas mer.  

Handelskommissionären Phil Hogan träffade den 2 mars medlemmarna av Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för ekonomisk politik (ECON) för att diskutera möjligheterna och hindren vid genomförandet av EU:s frihandelsavtal på lokal och regional nivå. ECON-utskottets medlemmar antog även sina rekommendationer om genomförandet av frihandelsavtalen, budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft samt tjänstepaketet.

EU:s handelsavtal med tredjeländer täcker mer än 70 marknader och ungefär 41 % av EU:s varuhandel i världen.
För närvarande är omkring 36 miljoner arbetstillfällen i EU beroende av export till resten av världen. Trots de stora möjligheter som handeln fortfarande för med sig i form av tillväxt, sysselsättning, nya arbetstillfällen och investeringar i EU, krävs fler åtgärder för att frihandelsavtalen ska utnyttjas mer i praktiken.

Våra regioners röst kommer att vara av avgörande betydelse om vi vill skapa EU-politik som är både effektiv och accepterad. Här kan Europeiska regionkommittén tillföra ett riktigt stort mervärde. Era ledamöter är lyhörda för vad som sker runtom i Europa och på så sätt tillför ni EU:s politik demokratisk legitimitet ”, sade handelskommissionär Phil Hogan i sitt öppningsanförande.

En undersökning som ReK nyligen (2019) utfört tillsammans med Eurochambres visar att man för att ändamålsenligt genomföra handeln måste ta itu med kunskapsluckan kring EU:s frihandelsavtal genom att ge praktisk information om hur små och medelstora företag kan utnyttja dem i praktiken.

Vi välkomnar verkligen rapporter om genomförandet av frihandelsavtalen som ett viktigt steg mot ökad insyn och ett ändamålsenligt verktyg för att informera om de tillväxtmöjligheter som handelsavtalen medför. Med tanke på att handelsavtalen utnyttjas i så låg grad anser vi verkligen att frihandelsavtalen bör anpassas till de små och medelstora företagen i samma utsträckning som de små och medelstora företagen bör anpassas till frihandelsavtalen . De lokala och regionala myndigheterna kan, tack vare sin kunskap om och närhet till de små och medelstora företagen, spela en väsentlig roll i detta sammanhang, genom att informera om frihandelsavtalens fördelar . Samtidigt måste vi vara försiktiga med att blunda för territorier som inte är beredda att hantera internationell konkurrens eftersom vår roll är att se till att ingen region hamnar på efterkälken. Territoriella konsekvensbedömning ar kan här vara ett kraftfullt redskap för att kartlägga och kvantifiera eventuella effekter i ett tidigt skede så att städer och regioner kan införa rätt strategier i tid ”, sade Michael Murphy (IE–EPP) ordförande för ECON-utskottet och föredragande för ReK:s yttrande om ” Genomförandet av frihandelsavtalen: det regionala och lokala perspektivet ” som antogs under sammanträdet.

”Jag välkomnar kommitténs första utkast till yttrande om genomförandet av våra frihandelsavtal. Regionerna har en central roll i detta genomförande. Såsom framgår av utkastet till yttrande är det regionerna och deras lokala företag och medborgare som främst gynnas av frihandelsavtalen. Jag hoppas att detta utkast till yttrande kommer att bli början till ett mer systematiskt samarbete mellan kommissionen och Regionkommittén vad gäller genomförandet av våra handelsavtal ”, tillade kommissionsledamoten Phil Hogan .

Som ett led i ett närmare samarbete föreslog föredraganden att expertgruppen för handelsavtal bibehålls, som ReK är redo att spela en mer aktiv roll i. Han välkomnade även utnämningen av en ansvarig för efterlevnaden av handelsavtal för att övervaka genomförandet av de klimat-, miljö- och arbetsskyddsbestämmelser som är förankrade i EU:s handelsavtal, och upprepade städernas och regionernas erbjudan om närmare samarbete.

Efter debatten med Phil Hogan antog ECON-utskottets medlemmar yttrandena om ” Budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft (Bicc) ” av föredraganden Christophe Rouillon (FR–PES), och om Tjänstepaketet: en uppdaterad ståndpunkt från Europas lokala och regionala myndigheter ” av
Jean-Luc Vanraes (BE–Renew) och diskuterade 2020 års handlingsplan för samarbetet med Europeiska investeringsbanken.

Mer information:

Kommissionens faktablad: 2019 Annual Report on the Implementation of EU Trade Agreements

Undersökning om frihandelsavtalen: Rapport

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tfn +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regioner och kommuner efterlyser ett starkare ekonomiskt stöd från EU till de områden som drabbats hårdast av brexit
Regioner och kommuner efterlyser ett starkare ekonomiskt stöd från EU till de områden som drabbats hårdast av brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Råvaror av avgörande betydelse och deras vikt för Europas framtid
Råvaror av avgörande betydelse och deras vikt för Europas framtid
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
29.09.2020