Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna och regionerna efterlyser en ny europeisk havslag för att skydda havsmiljön, minska föroreningarna och vända förlusten av biologisk mångfald  

Föredragande Emma Nohrén (Miljöpartiet/De Gröna), första vice ordförande i kommunstyrelsen i Lysekils kommun: "Klimatet kan inte regleras utan friska hav"

Europeiska regionkommittén (ReK) har lagt fram en rad förslag för att skydda den marina miljön och återställa havens ekosystem. ReK efterlyser en ny europeisk havslag för att fastställa en långsiktig inriktning med mätbara mål och tidsfrister för att se till att de marina ekosystemen skyddas och återställs. Lokala och regionala ledare föreslår en havsfond för att minska koldioxidutsläppen inom sjötransportsektorn och uppmanar till att energiskattedirektivets skattebefrielse för bränsle som används vid fiske avskaffas. ReK uppmanar även kommissionen att lägga fram förslag till banbrytande nya bestämmelser om kvotkrav avseende återvunnet kväve och fosfor på EU-marknaden, som en del av dess insats för att minska läckaget av näringsämnen i EU:s hav samt stoppa algblomningen och spridningen av döda bottnar.

Haven utsätts för oåterkalleliga miljöföroreningar. Internationella sjötransporter, överdriven fartygstrafik, stadsbyggnad, industriell produktion, jordbruk och energiproduktion är faktorer som alla inverkar på kvaliteten på vattnet, haven och den marina biologiska mångfalden. Världshaven svämmar över av plast, kemiska föroreningar och avrinning av jordbruksgödsel, samtidigt som det ökande trycket från stadsutveckling och turism längs kusterna drabbar havens ekosystem och biologiska mångfald hårt.

Mot denna bakgrund har ReK antagit ett yttrande under ledning av föredragande Emma Nohrén (SE–De gröna), första vice ordförande i kommunstyrelsen i Lysekils kommun, som framhåller: ”Haven och klimatet är två sidor av samma mynt. Klimatet kan inte regleras utan friska hav. Därför måste klimatlagen kompletteras med en havslag med mål och tidsfrister för att förbättra den marina miljön. Föroreningen av haven är en global fråga, ändå är det de lokala och regionala samhällena som bär den största bördan. Vi måste driva på åtgärder för att frigöra de lokala och subnationella myndigheternas outnyttjade potential när det gäller att skydda EU:s marina miljö, samtidigt som vi skapar sysselsättning och stimulerar ekonomin. Vi kan inte vänta längre. Vi måste sätta EU i främsta ledet i den gröna omställningen, i enlighet med den europeiska gröna given.”

ReK påpekar att stora delar av EU:s miljölagstiftning, inbegripet havsmiljödirektivet och naturvårdsdirektiven , inte har genomförts i tillräcklig utsträckning enligt en rapport från revisionsrätten . Efter havsmiljödirektivets första genomförandecykel betonar ReK att inga framsteg kommer att kunna göras utan fastställda tröskelvärden eller tydliga, ambitiösa och mätbara mål, och efterlyser att sådana mål fastställs utan ytterligare dröjsmål.

ReK uppmanar kommissionen att fastställa regler som gör det möjligt för medlemsstaterna att integrera lokala och regionala myndigheter i samrådsförfarandet och i processen för att identifiera, utforma och planera åtgärder, klargöra ansvarsområden och främja ett ökat engagemang för att framgångsrikt genomföra EU:s havsmiljödirektiv.

ReK uppmanar också kommissionen att inrätta en arbetsgrupp för biologisk mångfald i Europa 2030 bestående av miljöprojektledare, som ger stöd och råd åt lokala och regionala myndigheter vad gäller projektplanering och tillgång till EU-medel för att stoppa havsföroreningen och återställa havens ekosystem.

I linje med EU:s nyligen antagna klimatlag vill städerna och regionerna se en ny europeisk havslag som fastställer en långsiktig inriktning för att säkerställa att de marina ekosystemen skyddas och återställs och som stöder Europaparlamentets förslag om att inrätta en havsfond med målet att minska koldioxidutsläppen inom sjötransportsektorn och använda 20 % av fondens intäkter för att bidra till skydd, återställande och bättre förvaltning av de marina ekosystemen.

För att minska den ökande eutrofieringen av EU:s hav uppmanar ReK kommissionen att, som en del av den cirkulära ekonomin, bana väg för och föreslå kvotkrav för återvunna näringsämnen i gödselmedel på EU-marknaden. ReK betonar att fosfor och kväve är avgörande för livsmedelsproduktionen och att fosfor finns med i EU:s förteckning över råvaror av avgörande betydelse.

EU:s församling av lokala och regionala företrädare stöder målen för att skydda den biologiska mångfalden i den europeiska gröna given och EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 . ReK uppmanar dock kommissionen att inkludera tydliga och mätbara mål med tillhörande tidsfrister för att bevara fiskeresurserna och skydda marina ekosystem i sin handlingsplan, som ska offentliggöras senast 2021.

Kommittén oroas av det dåliga skyddet och den otillräckliga övervakningen och kontrollen i EU:s nuvarande marina skyddsområden . Enligt Europeiska miljöbyrån är mindre än 1 % av de marina skyddsområdena fullständigt skyddade. ReK stöder helhjärtat kommissionens förslag om att inrätta ett nätverk av marina skyddsområden, som täcker 30 % av EU:s hav och också omfattas av restriktioner vad gäller fiske och ekonomisk verksamhet. Lokala och regionala ledare betonar att 10 % av EU:s hav bör omfattas av en hög skyddsnivå, inbegripet fiskefria områden.

ReK föreslår att det inrättas en europeisk havsakademi som ska bestå av unga akademiker från alla medlemsstater och inspirera och sprida bästa praxis och kunskap om vikten av friska hav.

För att ta itu med plastföroreningar uppmanar ReK:s ledamöter alla medlemsstater att inrätta pantsystem för dryckesbehållare av plast och uppmanar kommissionen att se till att de är kompatibla. Detta skulle kunna bli ett avgörande steg mot en inre marknad för förpackningar. ReK uppmanar också kommissionen att anta ett förbud mot all ny granulatfyllning för idrottsplaner, med en övergångsperiod på sex år, och att inkludera nanoplaster samt biologiskt nedbrytbara och lösliga polymerer i lagstiftningsåtgärderna för att minska avsiktligt tillsatta mikroplaster, vilket för närvarande är föremål för förhandling inom EU.

ReK konstaterar att miljödifferentierade hamnavgifter kan vara ett effektivt sätt för kustregionerna att förbättra miljön och minska utsläppen till luft och vatten, liksom avfallet och bullret. Kommittén efterlyser därför ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten inom EU.

ReK upprepar att principen om att förorenaren betalar bör stå i centrum för EU:s lagstiftning om havsmiljön och välkomnar kommissionens offentligt tillgängliga webbportal WISE Marine .

Utkastet till yttrande lades fram vid ReK:s plenarsession den 5–7 maj 2021. 

Bakgrund:

Här kan du läsa intervjun där Emma Nohrén (SE–De gröna) svarar på fem frågor om de lokala och regionala myndigheternas roll i att skydda den marina miljön.

Havsmiljödirektivet antogs den 17 juni 2008 och syftar till att effektivt skydda havsmiljön i hela Europa. Kommissionen har tagit fram en uppsättning detaljerade kriterier och metodstandarder för att bistå medlemsstaterna i genomförandet av direktivet. Dessa reviderades 2017, vilket ledde till kommissionens beslut om god miljöstatus . Biologisk mångfald är ett av de viktigaste politikområdena i den europeiska gröna given , som antogs i slutet av 2019. I maj 2020 antog kommissionen EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 för att hejda förlusten av biologisk mångfald och återinföra naturen i våra liv. 

Yttrandet ”Lokala och regionala myndigheter som skyddar den marina miljön” faller inom ansvarsområdet för ReK:s arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå . Arbetsgruppen, som inrättades i juni 2020 och består av 13 lokala och regionala folkvalda företrädare , har som mål att säkerställa att EU:s städer och regioner är direkt delaktiga i utarbetandet, genomförandet och bedömningen av de många initiativen inom ramen för den europeiska gröna given, som är EU:s strategi för hållbar tillväxt med syftet att nå klimatneutralitet senast 2050.

Varje år hamnar mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton plast i havet, och 75 % av det marina skräpet i världens hav är plast. ”Single-use plastics and fishing gear: Reducing marine litter”.  Briefing från Europaparlamentet (2019).

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023