Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städer och regioner skisserar nästa miljöhandlingsprogram  
Europeiska regionkommittén antar enhälligt en rad rekommendationer för att förbättra integreringen och genomförandet av miljölagstiftningen och miljöpolitiken i Europa

Trots förbättringar under de senaste årtiondena står Europas miljö fortfarande inför stora utmaningar. Naturkapitalet håller på att förstöras av jordbruk, fiske, transporter, industri, turism och städernas utbredning. De lokala ledarna beklagar den brist på politisk integration, finansiering, informationsutbyte och samordning som förhindrar ett effektivt genomförande av miljölagstiftningen i EU. Inför det 8:e miljöhandlingsprogrammet som ska läggas fram av nästa kommission har Europas städer och regioner lagt fram en rad rekommendationer för att förbättra genomförandet av miljöpolitiken och miljölagstiftningen i Europa under det kommande årtiondet.

Europeiska regionkommitténs ledamöter har enhälligt antagit ett yttrande om det 8:e miljöhandlingsprogrammet , EU:s kommande ram för de politiska prioriteringarna och målen på miljöområdet. Som ett led i förberedelserna av yttrandet har ReK genomfört en omfattande studie som offentliggjordes 2018.

Miljöpolitiken är tveklöst en av den europeiska integrationsprocessens största landvinningar, men brister kvarstår. Ledamöterna beklagar avsaknaden av politisk integration och bristerna i fråga om finansiering, informationsdelning och administrativ kapacitet. EU:s städer och regioner uppmanar alla styresnivåer att stärka samordningen, öka kunskapen och informationsutbytet och säkerställa bättre efterlevnad.

Föredraganden för yttrandet, Cor Lamers (NL–EPP) , borgmästare i Schiedam och ordförande för ReK:s utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE), framhöll att "det kommande miljöhandlingsprogrammet bör vara mer strategiskt, integrerat och flexibelt, svara mot nya tekniska utmaningar och vara inriktat på innovation. Det bör också ta itu med de mest brådskande omställningsproblemen, t.ex. i fråga om energi, den cirkulära ekonomin, livsmedel och ren rörlighet. Vi måste koppla samman begreppet människors hälsa med frågan om en sund planet, en sund ekonomi och ett sunt samhälle där resurserna används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Vår ekonomiska modell måste skydda den biologiska mångfalden och bygga på den cirkulära ekonomin, med tillräcklig tillväxt, utveckling och sysselsättning som bidrar till ett sunt samhälle där hållbara investeringar driver hållbara affärsmodeller.”

Adina-Ioanna Vălean (RO–EPP) , ordförande för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), påminde om att ”biologisk mångfald, avfallshantering, luftkvalitet och buller är de områden som är mest problematiska när det gäller att bedöma genomförandet av miljölagstiftningen i Europa”. ”Det är uppenbart att vi behöver största möjliga deltagande av EU:s städer och regioner för att vår miljöpolitik – och mer specifikt miljöhandlingsprogrammet – ska bli en framgång”, betonade Europaparlamentsledamoten Vălean vid ReK:s plenarsession.

Städerna och regionerna har det stora ansvaret för genomförandet av miljödirektiven i Europa, och har intagit en ledande roll när det gäller att anta konkreta rekommendationer för den kommande ramen för EU:s miljöpolitik. Ledamöterna vill prioritera ett effektivt genomförande av befintliga standarder och motsätter sig överföringen av böter till lokala och regionala myndigheter.

ReK stöder incitament för lokala och regionala myndigheter som uppvisar mycket goda resultat när det gäller att genomföra miljöpolitik och miljölagstiftning, och efterlyser fler synergier mellan finansieringskällor och offentliga och privata finansieringsprogram.

Ledamöterna har föreslagit att det i nästa miljöhandlingsprogram ska läggas fram en EU-strategi för att främja ett hälsosamt liv för alla. ReK föreslår ett nedbantat, rent åttonde miljöhandlingsprogram med fem huvudkapitel: omställningar, innovation, genomförande, bredare globala utmaningar och kommunikation.

Ledamöterna föreslår en ytterligare förstärkning av den tekniska plattformen för miljösamarbete , ett exemplariskt interinstitutionellt samarbete som inleddes 2012. Plattformen är en permanent strukturerad dialog mellan kommissionen och ReK som syftar till att främja genomförandet av miljölagstiftningen och samarbetet mellan lokala och regionala myndigheter och EU.

ReK föreslår att man inrättar ett nätverk av ambassadörer inom den tekniska plattformen för att främja genomförandet av miljölagstiftning på alla förvaltningsnivåer. RegHub , ReK:s nya nätverk av regionala nav för bedömning av genomförandet av EU:s politik , ska också att bidra till att förbättra genomförandet på miljöområdet genom att hitta luckor och skräddarsydda lösningar i hela EU .

Ledamöterna välkomnar kommissionens förslag att inrikta nästa fleråriga budgetram på hållbar utveckling och integrera miljöpolitiken i alla budgetposter. ReK efterlyser dock att mer än 30 % av budgeten avsätts för integrering av klimatpolitik.

Miljöhandlingsprogrammen har varit vägledande för EU:s miljöpolitik sedan 1970-talet. EU omfattas för närvarande av det 7:e miljöhandlingsprogrammet, som löper till och med den 31 december 2020. Kommissionens generaldirektorat för miljö håller för närvarande på att slutföra sin utvärdering som ska läggas fram vid nästa gröna vecka, den 13–17 maj 2019 . Den 16 maj kommer ReK att anordna en debatt om det framtida miljöhandlingsprogrammet.

Nästa kommission som tillträder efter valet till Europaparlamentet den 26 maj kommer att fatta beslut om framläggande av det 8:e miljöhandlingsprogrammet. Genomförandet av miljölagstiftningen är en av ENVE-utskottets prioriteringar för 2019.

Det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer

Hållbar utveckling och nästa generations EU-program kommer att vara några av de viktigaste frågorna vid det 8:e europeiska toppmötet för regioner och städer den 14–15 mars i Bukarest – endast två veckor före Förenade kungarikets förväntade utträde ur EU den 29 mars och två månader före valet till Europaparlamentet.

Mer än 500 europeiska, nationella, regionala och lokala ledare från alla EU-medlemsstater kommer att tas emot i Rumäniens huvudstad för att fokusera på de lokala och regionala myndigheternas bidrag till ”EU:s framtid”. Under rubriken ”(Re)New EUrope” kommer toppmötet att bli årets största politiska sammankomst för borgmästare, regionpresidenter och andra folkvalda lokala och regionala företrädare från hela EU.

Vid evenemanget kommer också 100 unga lokala och regionala politiker att delta aktivt i debatten om EU:s framtid. Där kommer också kommitténs initiativ för ett nytt nätverk av regionala nav (#RegHub) att lanseras officiellt i närvaro av de 20 deltagande regionerna.

Om du vill delta i evenemanget ombeds du att registrera dig via det rumänska EU-ordförandeskapets medieackrediteringssida (senast den 1 mars). Vänligen notera att enbart registrerade journalister kan få medieackreditering.

Bakgrundsinformation:

Som ett led i förberedelserna inför detta yttrande har ReK genomfört en omfattande studie som offentliggjordes 2018.

November 2018 – ReK:s studie – ”Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension”.

Mars 2018 – Europaparlamentet – Betänkande om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

ReK:s ENVE-utskotts prioriteringar för 2019 .

Miljöpolitiken i Europa.

Vad är säkerställande av efterlevnaden av miljölagstiftningen?

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023