Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna och regionerna presenterar sin vision om att reformera Europeiska unionen  
Europeiska regionkommittén lyfter fram sin vision om att göra EU mer enat, demokratiskt och lyhört för medborgarnas behov

Strax innan EU:s ledare förväntas anta ” EU:s strategiska agenda ” för de kommande fem åren presenterar Europeiska regionkommittén (ReK) sin syn på EU:s framtid. Dokumentet som offentliggjorts av kommittén har titeln ” Att arbeta tillsammans för att föra EU närmare medborgarna ” och innehåller en uppmaning till medlemsstaterna om att radikalt ändra det sätt på vilket EU fungerar. Kommittén anser att EU:s samtliga beslut och politiska strategier måste förankras lokalt för att stärka demokratin och återvinna medborgarnas förtroende.

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz framhöll att ” valet till Europaparlamentet har visat att de allra flesta medborgare fortfarande anser att deras framtid ligger i ett enat EU, så det är nu dags att byta kurs och åstadkomma resultat. Det är dock inte längre möjligt att fortsätta som vanligt i en tid då populismen och EU-skepsisen ökar. Unionen måste bli mer synlig, effektiv och lyhörd för medborgarnas behov genom att ändra det sätt på vilket den fungerar. Detta kan ske genom att ge mer inflytande till och engagera den miljon lokala och regionala politiker som valts i EU:s medlemsstater. Städerna och regionerna är en central del av EU:s demokratiska grund på vilken vi måste återuppbygga Europa .”

ReK:s förste vice ordförande Markku Markkula underströk att städerna och regionerna har visat att de kan bidra till att skapa ett hållbart Europa som kan hantera samhällsutmaningar och innovation genom att förankra EU:s politik och lösningar på lokal och regional nivå. De mål som Europeiska rådet och Europaparlamentet har ställt upp kommer inte att uppnås utan ett kraftfullt bidrag från de lokala och regionala myndigheterna, i direkt samarbete med lokalsamhällena och med användning av bästa praxis .”

Tre principer för att föra EU närmare medborgarna:

Ändra det sätt på vilket EU-beslut fattas – ”aktiv subsidiaritet” : i enlighet med vad som fastställts av arbetsgruppen för subsidiaritet och proportionalitet krävs det ett nytt arbetssätt för EU. De lokala och regionala myndigheterna måste involveras i alla faser av EU:s lagstiftningscykel.

Deltagande av alla myndighetsnivåer : flernivåstyrning och samordnade insatser på europeisk, nationell, regional och lokal nivå är nödvändigt för att EU ska nå sina mål. Ökad decentralisering och bättre befogenhetsfördelning måste utvecklas för att främja goda styrelseformer.

Ständig dialog med medborgarna: ReK har efterlyst inrättandet av ett permanent system med medborgardialoger/samråd , som inte endast omfattar perioderna inför valet till Europaparlamentet. Denna nya mekanism skulle komplettera EU:s beslutsstruktur och ge medborgarna möjlighet att påverka utformningen av EU:s dagordning och politik.

Förankra EU:s politik på lokal nivå:

Göra målen för hållbar utveckling till en övergripande utvecklingsstrategi för EU på alla myndighetsnivåer.

Skapa sammanhållning inom EU , vilket inbegriper en stark sammanhållningspolitik för EU efter 2020 med tillräcklig finansiering, en förstärkt social dimension för EU, bättre kopplingar mellan städer och landsbygd för att ta itu med den territoriella klyftan och relevanta åtgärder för att hantera de demografiska förändringarna.

Kämpa för en hållbar miljö : ReK stöder en ambitiös färdplan mot ett klimatneutralt Europa , där det säkerställs att alla myndighetsnivåer deltar på lämpligt sätt genom nationella klimat- och energidialoger på flera nivåer. Kommittén efterlyser också en rättvis och hållbar gemensam jordbrukspolitik som bygger på solidaritet och värnar om den centrala roll som EU:s regioner har.

Främja forskning, innovation och digital omvandling , inklusive en särskild FoU-politik med stark koppling till regionerna och en platsbaserad europeisk industri- och handelspolitik.

Omsätta EU:s värderingar i praktiken på lokal och regional nivå : med tanke på det ansvar som städer och regioner har för att ta emot och integrera migranter efterlyser ReK lämplig finansiering och stöd från EU för sitt initiativ ” Städer och regioner för integration ”, som lanserades tidigare i år. ReK vill också stärka kapaciteten för lokala och regionala myndigheter utanför EU:s gränser.

En EU-budget som motsvarar EU:s ambitioner

För att trygga städernas och regionernas handlingsutrymme när det gäller att stärka EU:s tillväxtpotential efterlyser ReK att EU:s nästa långtidsbudget utgör minst 1,3 % av BNI i EU-27 och antas så snart som möjligt för att möjliggöra tidig planering och utarbetande av finansieringsprogrammen. ReK understryker dessutom att man måste undvika alla försök att återcentralisera EU-budgeten, särskilt på ett sätt som undergräver den delade förvaltningen av EU:s program.

För redaktörerna:

Som en slutsats av det åttonde toppmötet för regioner och städer i Bukarest upprättade ReK i mars 2019 en förklaring i 10 punkter för EU:s framtid som bygger på idén om att bygga EU från grunden.

I en resolution som ska antas av de politiska grupperna vid plenarsessionen den 26–27 juni kommer ReK att i detalj redogöra för sina förslag inför EU:s nya mandatperiod.

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tfn +32 22822499