Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städer och regioner kritiska till den toppstyrda reformstrategi som föreslagits av Europeiska kommissionen  

Europeiska regionkommitténs (ReK) ledamöter avvisar kommissionens förslag om att omfördela pengar från sammanhållningspolitiken i syfte att finansiera toppstyrda strukturreformer i medlemsstaterna. I yttrandet , som utarbetats av Olga Zrihen (BE–PES), ledamot av Vallonska parlamentet, och som antogs vid ReK:s plenarsession, understryks vidare betydelsen av att anta en strategi där nedifrån och upp- och uppifrån och ned-orienterade tillvägagångssätt kombineras och lokala och regionala myndigheter involveras i utformningen och genomförandet av reformer.

Europeiska kommissionens förslag till nytt reformverktyg skulle ge budgetstöd till medlemsstater som frivilligt åtar sig att genomföra omfattande strukturreformer. Detta stöd skulle kompletteras med tekniskt stöd genom stödprogrammet för strukturreformer (SPRP). För perioden 2017–2020 har kommissionen föreslagit en fördubbling av de ursprungliga anslagen för stödprogrammet på 142,8 miljoner euro genom att man använder EU-budgetens flexibilitetsmarginaler och ger medlemsstaterna möjlighet att omfördela medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till stödprogrammet.

Europeiska regionkommittén motsätter sig kraftigt idén om att omfördela resurser från de europeiska struktur- och investeringsfonderna – EU:s främsta investeringsverktyg som förvaltas i partnerskap med regioner och städer – till ett program som förvaltas centralt, med en toppstyrd strategi där inga hänsyn tas till de särskilda behoven i lokalsamhällena och de lokala myndigheternas avgörande roll i genomförandet av strukturreformer.

"Detta förslag innehåller inga transparens- eller bedömningskriterier. Det är också ytterst tveksamt att binda och anslå betydande budgetresurser till ett instrument som ger bistånd på rent frivillig basis. Vi vill att EU stöder reformer som har ett europeiskt mervärde, som respekterar demokratiska regler och gör skillnad på fältet", förklarade Olga Zrihen (BE-PES), ledamot av Vallonska parlamentet.

Enligt föredraganden vore det ett misstag att bortse från de lokala och regionala myndigheterna som partner i samband med strukturreformer och hon angav bristen på egenansvar som en av de främsta anledningarna till det långsamma genomförandet av strukturreformer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Att lägga till en territoriell dimension i den europeiska planeringsterminen genom att ta hänsyn till den territoriella mångfalden i Europa och säkerställa ett fullt deltagande av de lokala och regionala myndigheterna i de nationella reformprogrammen skulle vara ett steg i rätt riktning.

"Ju fler kopplingar som görs mellan EU-relevanta strukturreformer och sammanhållningspolitiken, desto viktigare blir det att den europeiska planeringsterminen blir mer demokratisk på europeisk nivå. Om man kompletterade den med en uppförandekod med normer för de lokala och regionala myndigheternas deltagande skulle detta bidra till att öka effektiviteten och egenansvaret. Subsidiaritets-, proportionalitets- och partnerskapsprinciperna bör vara den gemensamma grunden inte bara för sammanhållningspolitiken utan för all EU-politik som syftar till att stödja strukturreformer", förklarade Olga Zrihen.

När det gäller de nya budgetinstrument för euroområdet som kommissionen föreslog i december 2017, stöder yttrandet inrättandet av ett instrument på EU-nivå för att hantera asymmetriska chocker. Eventuellt stöd får dock inte överlappa med, utan bör snarare komplettera de befintliga instrumenten såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). ReK välkomnar vidare förslaget om att inrätta en kredit eller garantier inom ramen för den framtida Europeiska valutafonden, för det fall att den gemensamma resolutionsfonden – som hanterar effekterna av fallerande banker på den reala ekonomin och de offentliga finanserna – visar sig otillräcklig.

Mer information:

• Yttrande: Det ändrade stödprogrammet för strukturreformer och nya budgetinstrument för euroområdet

• Resolution om ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna till stöd för strukturreformer

• Yttrande: Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020

• Studie: Improving the European Semester by involving local and regional authorities [finns ej i svensk översättning]

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 22822366

Mobil +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CRITICAL.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CRITICAL.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CRITICAL.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY1.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CRITICAL.ASPX

Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
03.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SLOVENIA-PM-JANSA-TO-EU-LOCAL-LEADERS-CALLS-GREATER-INCLUSION-REGIONS-IN-EU-DIGITAL-GREEN-RECOVERY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CRITICAL.ASPX

Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
13.10.2021