Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna och regionerna står i centrum för Europas koldioxidneutrala och digitala omvandling  
EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner anser att delaktighet i EU:s digitala agenda och dialog på flera nivåer är det enda sättet att nå Europas energi- och klimatmål

Inom ramen för det rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd anordnades förra veckan i Bukarest två evenemang på hög nivå där Europeiska regionkommittén (ReK) var mycket aktiv: det digitala forumet 2019 och den 12:e konferensen om SET-planen. EU:s städer och regioner har satt delaktighet i centrum för Europas digitaliseringsstrategi och framhållit att effektiva dialoger på flera nivåer är det enda sättet att uppnå EU:s energi- och klimatmål och FN:s mål för hållbar utveckling.

Det digitala forumet 2019 , som är EU:s främsta forum för att utvärdera resultaten av strategin för den digitala inre marknaden, har ställt sig bakom ReK:s yrkande på att delaktighet måste stå i centrum för den framtida digitala inre marknaden. I Bukarest presenterade ReK dokumentet ”Ett digitalt Europa för alla” – ett antal förslag från ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och förste vice ordförande Markku Markkula – som bidrar till förnyelsen av Europeiska kommissionens mandat på området för den digitala inre marknaden under de kommande fem åren.

Vid sitt huvudanförande vid det digitala forumets avslutningssession framhöll förste vice ordförande Markku Markkula (FI–EPP) att ”den digitala revolutionen börjar på lokal nivå. Vi måste se till att Europas digitalisering är helt inkluderande och inte lämnar några samhällen på efterkälken. Det är mycket viktigt att digitala och hållbara lösningar är ekonomiskt överkomliga och tillgängliga för alla. Vi måste också knyta ihop sakernas internet med områdena transport, energieffektivitet och den cirkulära ekonomin för att skapa en koppling mellan Europas digitalisering och uppnåendet av EU:s energi- och klimatmål och målen för hållbar utveckling.”

Till ReK:s förslag i ”Ett digitalt Europa för alla” hör utarbetandet av ett lokalt index för den digitala ekonomin och det digitala samhället för att bättre fånga hur olika den ”digitala situationen” ser ut i Europas olika städer och regioner. ReK:s förslag om digitaliseringen av den inre marknaden kommer nu att läggas fram för det kommande finländska rådsordförandeskapet och ingå i diskussionerna om programmet för ett digitalt Europa , om vilket det första förslaget lades fram i juni 2018.

I Bukarest mottog ordföranden för distriktsfullmäktige i Tipperary och ReK-ledamoten Michel Murphy (IE–EPP) en av de första Wifi4EU -checkarna på 15 000 euro för att installera gratis wifi i sitt distrikt. Wifi4EU är ett nytt EU-system för att tillhandhålla gratis wifi-åtkomst till lokala samhällen.

Den 12–14 juni hölls också i Bukarest det 24:e sammanträdet i ReK:s utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) . I samarbete med Europeiska kommissionen, Rumäniens kommunförbund och det rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd bidrog ReK till anordnandet av konferensen om SET-planen . Vice ordförande Markkula betonade att Europa inte kommer att kunna uppnå koldioxidneutralitet 2050 eller FN:s mål för hållbar utveckling utan ett nära och strukturerat partnerskap mellan Europeiska unionen, den akademiska världen, näringslivet och myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå.

”Det är av central betydelse att de subnationella nivåerna involveras i större utsträckning vid utarbetandet av de nationella energi- och klimatplanerna, och tidpunkten för det kommande finländska ordförandeskapet är avgörande i detta avseende. Våra rumänska kollegers arbete med att genomföra paketet för ren energi måste fortsätta, särskilt när det gäller integreringen av energiunionen i medlemsstaternas nationella politik och mer specifikt i de nationella energi- och klimatplanerna. Vi måste se till att en tillräcklig ambitionsnivå i energi- och klimatfrågor uppnås i var och en av dessa planer. Endast genom strukturerade dialoger på flera nivåer med deltagande av lokala och regionala myndigheter, men även företag och det civila samhället, kommer medlemsstaterna faktiskt att kunna ställa om till ren energi”, förklarade förste vice ordförande Markku Markkula vid avslutningssessionen för konferensen om SET-planen.

”Under det finländska ordförandeskapet vill våra städer och regioner visa hur de lokala energi- och klimatplanerna utformas och genomförs. ReK kan och kommer att använda olika instrument för att uppmuntra föregångare från alla håll i EU att ta ledningen i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling” , avslutade han.

Mer information:

Under rubriken ”Att genomföra energiomställningen på lokal nivå” diskuterades under konferensen om SET-planen de strategier som behövs på lokal och regional nivå för att påskynda övergången till hållbar energi och analyserades tillgängliga investeringsalternativ för att utnyttja företagens potential att skapa koldioxidsnåla innovativa ekonomier på lokal och regional nivå. Delegaterna bedömde lokala utmaningar och lösningar när det gäller att integrera olika energisystem och de konkreta sätt på vilka SET-planen bidrar till en utfasning av fossila bränslen i den lokala ekonomin.

Den strategiska EU-planen för energiteknik (SET-planen) syftar till att påskynda utvecklingen och införandet av koldioxidsnål teknik. Den syftar till att förbättra ny teknik och få ned kostnaderna genom att samordna nationella forskningsinsatser och hjälpa till med finansieringen av projekt.

I färdplanen Ett digitalt Europa för alla , som undertecknats av ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och förste vice ordförande Markku Markkula, lägger ReK fram sina förslag för nästa EU-kommission, bland annat följande:

Utveckla ett europeiskt nätverk av digitala innovationsknutpunkter kopplade till regionala strategier för smart specialisering.

Använda olika EU-finansieringsinstrument, bland annat strukturfonder, för att stärka utbyggnaden av digitala innovationsknutpunkter och höghastighetsbredband i alla EU-regioner.

Upprätta regionala allianser för digital kompetens tillsammans med utbildningssektorn för att tillgodose efterfrågan hos de lokala företagen.

Låta översynen av direktivet om offentlig upphandling bli ett tillfälle att förorda en enkel utbyggnad av smarta tjänster i nära samarbete med de digitala innovationsknutpunkterna, utnyttja system för gemensamma inköp så mycket som möjligt och arbeta tillsammans med Europeiska investeringsbanken för att göra det enklare att genomföra gemensamma inköp.

Inleda en ansökningsomgång för att välja ut smarta byar och regioner i varje medlemsstat i kombination med särskilda utbildnings- och integreringsinsatser.

Använda nya digitala lösningar på lokal nivå för en permanent dialog med medborgarna om allt från it-säkerhet till digitala offentliga tjänster.

Skapa ett europeiskt checksystem för e-förvaltningsrevisioner för 700 små och medelstora städer där experter på lokal förvaltning erbjuder 15 dagars rådgivning till kommunfullmäktige.

Införa en uppsättning indikatorer som kan mäta de framsteg som görs på lokal och regional nivå, och regelbundet offentliggöra en rapport om läget beträffande den lokala/regionala dimensionen av den digitala inre marknaden.

Det digitala forumet 2019 är ett forum där berörda parter kan utvärdera resultaten av strategin för den digitala inre marknaden, dra lärdomar och utbyta åsikter om grunddragen för en framtida digital politik. Evenemanget är också ett utmärkt tillfälle att visa hur den digitala tekniken förändrar våra samhällen och ekonomier och hur den kan bidra till en positiv förändring i våra liv. Det anordnas gemensamt av Europeiska kommissionen och det rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Dela :