Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Att ändra EU:s arbetssätt: ‎ Regionala parlament lanserar initiativ för att stärka sin roll i EU:s lagstiftningsarbete  
Europeiska regionkommittén ska samordna debatterna i regionerna om EU:s lagstiftningsprocess

Europeiska regionkommittén ( ReK ) och Nätverket för regionala lagstiftande församlingar ( CALRE ) inledde i dag ett pilotprojekt för att stärka deltagandet av regionala parlament med lagstiftningsbefogenheter i EU:s lagstiftningsprocess.

Initiativet ”Bidrag från de politiska debatterna i regionala parlament” lanserades i dag vid den nionde subsidiaritetskonferensen i den italienska senaten i Rom. Ämnena för de regionala debatter som ska hållas runtom i Europa kommer att användas för att bidra till EU:s lagstiftningsprocess i ett tidigt skede, under utarbetandet av Europeiska kommissionens årliga arbetsprogram . Kommittén – EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala myndigheter – kommer att övervaka projektet och samla in synpunkterna och därigenom se till att subsidiaritetsprincipen efterlevs och besluten fattas så nära medborgarna som möjligt, dvs. att EU endast agerar när det anses vara effektivare än åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå.

Kommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz , som också är talman i Belgiens tyskspråkiga gemenskaps parlament, sade: ”Detta initiativ utgör startskottet för de regionala parlamentens deltagande i utformningen av EU:s politik i ett tidigt skede. Projektet inleds vid ett mycket lägligt tillfälle, precis innan EU lanserar sin konferens om EU:s framtid för att återknyta kontakten med medborgarna. Vi måste maximera inverkan av varenda EU-lag genom att göra rätt förvaltningsnivå delaktig, även dem som befinner sig närmast medborgarna – regionerna och städerna –, under hela beslutsprocessen för att se till att de påverkar det dagliga livet. Resultatet av dessa regionala parlamentsdebatter kommer att delas med kommissionen och bidra till den framtida politiken. Det handlar inte om mindre EU utan om ett effektivt EU som uppnår resultat och sätter medborgarna i främsta rummet.”

Den italienska senatens talman Maria Elisabetta Alberti Casellati inledde konferensen och betonade hur brådskande det är att EU och dess medlemsstater ger tillfredsställande svar på medborgarnas önskemål om att beaktas mer i EU:s beslut.

Initiativet fick stöd av Antonio Tajani , ordförande för Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor: ”Projektet går i rätt riktning och syftar till att stärka de regionala parlamentens deltagande i EU:s beslutsfattande. Regionerna spelar en avgörande roll i genomförandet av EU:s politik, från jordbruk till turism, från transport till hälsa. Regionfullmäktigeledamöter bör delta i den kommande konferensen om EU:s framtid, som kommer att sammankallas av kommissionsordförande Ursula von der Leyen nästa år. Endast genom att göra demokratiskt valda företrädare delaktiga kan vi föra EU:s institutioner närmare medborgarna”, sade han.

En prioritering som till fullo delas av samordnaren för den italienska konferensen för regionfullmäktigeordförande, Rosa D’Amelio : ”De italienska och europeiska regionala lagstiftande församlingarna är redo att bidra med sina erfarenheter vid en konferens om EU:s framtid som, om den är väl utformad, kommer att kunna utgöra ett europeiskt offentligt rum, en utgångspunkt för en nystart.”

Barbara Duden, ordförande för ReK:s CIVEX-utskott och ledamot av Hamburgs delstatsparlament och stadsfullmäktige, sade: ”De lokala och regionala myndigheternas centrala roll i utformningen av aktiv subsidiaritet, som lyfter fram mervärdet av gemensamma insatser på EU-nivå, blir allt tydligare, och det inser också våra institutionella partner. Vi måste därför se till att den konstruktiva politiska debatten om vilken nivå som bäst hanterar vilka frågor inte ersätts med stelbenta regler (såsom den s.k. en-in-en-ut-principen) där ingen hänsyn tas till frågans komplexitet.”

Roberto Ciambetti, ordförande för regionfullmäktige i Venetien och vice samordnare för den italienska konferensen för regionfullmäktigeordförande, sade: ”Vårt budskap är att inget beslut bör fattas utan de europeiska regionernas och regionala parlamentens deltagande. Vi har i uppdrag att genomföra 70 % av EU-lagstiftningen, men det är inte vi som utformar den: Om det är på detta sätt som unionen vill åtgärda det demokratiska underskottet har man återigen slagit in på fel väg. Regionkommittén är en viktig förbindelselänk mellan regionerna och EU-institutionerna, men dess faktiska deltagande i EU:s beslutsprocess måste säkerställas på lämpligt sätt.”

De regionala parlamentens synpunkter under detta projekt kommer att användas som underlag i det tidiga skedet av EU:s beslutsfattande. Alla regionala parlament med lagstiftningsbefogenheter i EU är välkomna att delta i projektet genom att kontakta CALRE:s sekretariat ( calre2020@parcan.es ) senast den 24 januari 2020 . De deltagande parlamenten kommer att väljas ut strax efter slutdatumet, och debatterna förväntas äga rum mellan den 1 mars och den 15 maj 2020.

Projektet kompletterar ett annat av kommitténs projekt – det projekt med regionala nav (RegHub) som ReK lanserade 2019 och där 36 regioner bedömer ändamålsenligheten hos ett antal utvalda EU-politikområden som håller på att genomföras, såsom offentlig upphandling och luftkvalitet.

För information:

Subsidiaritetskonferensen arrangeras av Europeiska regionkommittén vartannat år i syfte att stärka dynamiken i den interinstitutionella övervakningen av subsidiaritetsprincipen och möjliggöra en verklig dialog mellan alla partner som deltar i övervakningen av subsidiaritetsprincipen. Evenemanget i Rom är den nionde upplagan av dessa konferenser, som alla har hållits i olika EU-medlemsstater.

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU endast får agera när unionen kan hantera vissa frågor mer effektivt än den nationella, regionala eller lokala nivån. Det handlar om att se till att det finns ett tillräckligt mervärde i EU:s samtliga åtgärder.

Begreppet ”aktiv subsidiaritet” är ett nytt sätt att arbeta som tar den traditionella synen på subsidiaritet ett steg längre. Det uppmuntrar alla institutionella, nationella, regionala och lokala aktörer att på ett konstruktivt sätt bidra till att förbättra EU-lagstiftningens mervärde under hela beslutsprocessen. Strategin för aktiv subsidiaritet föreslogs av ReK inom ramen för arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” , som inrättades av kommissionens nuvarande ordförande, Jean-Claude Juncker, i november 2017 och leddes av kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Begreppet ”aktiv subsidiaritet” togs upp i kommissionens meddelande om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna från oktober 2018 .

Kontaktpersoner:

Pierluigi Boda

Tfn +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tfn +32 22822566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023