Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
En bro mellan EU-institutionerna och medborgarna: ‎ Europeiska medborgarinitiativ måste kunna påverka EU:s lagstiftningsprocess  

Lokala och regionala ledare är redo att främja medborgarinitiativ som påverkar den lokala och regionala nivån.

Under ReK:s 142:a plenarsession bjöd lokala och regionala ledare för första gången in organisatörer av två europeiska medborgarinitiativ, i närvaro av Europaparlamentets vice talman med ansvar för europeisk demokrati och det europeiska medborgarinitiativet, Pedro Silva Pereira, och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs nyvalda ordförande Christa Schweng. Med detta initiativ drar ReK i gång sin debatt om demokrati inför konferensen om Europas framtid och visar sitt engagemang för att stödja medborgarinitiativ som faller inom kommitténs politiska ansvarsområden och som är politiskt relevanta för lokala och regionala myndigheter. De europeiska medborgarinitiativen underlättar och underbygger ReK:s politiska prioritering att föra Europa närmare medborgarna, och som företrädare för den förvaltningsnivå som ligger närmast medborgarna är ReK en viktig partner i arbetet med att främja dem. Om kommissionen underlåter att följa upp med lagstiftning skapar det inte bara frustration hos miljontals medborgare, det riskerar också att leda till missnöje med EU-institutionerna.

Det europeiska medborgarinitiativet inrättades 2011. Det är ett instrument för deltagandedemokrati i EU som gör det möjligt för medborgarna att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag till lagstiftning för att genomföra EU-fördragen. Enligt en OECD-rapport om intresset för samtalsdemokrati i EU från i fjol har representativa överläggningsprocesser oftast tillämpats på lokal (52 %) och regional (30 %) nivå under de senaste 40 åren. Lokala och regionala myndigheter är därför naturliga partner i främjandet av medborgarinitiativ som påverkar den lokala och regionala nivån. Det kan göras på tre olika sätt: För det första kan ReK-ledamöter gemensamt besluta att stödja målet för ett specifikt medborgarinitiativ, antingen genom yttranden på eget initiativ eller genom resolutioner. För det andra kan en ReK-ledamot ta upp frågan under plenarförsamlingens stående debatt om lokala och regionala frågor i hela EU. För det tredje skulle medborgarinitiativ kunna integreras i nätverket för medborgarengagemang i EU (CitizEN), ett verktyg som ReK lanserat inför konferensen om Europas framtid.

ReK:s första vice ordförande, Vasco Cordeiro, anmärkte : ” De europeiska medborgarinitiativen skulle kunna utgöra ett fantastiskt verktyg för att förbättra demokratin i EU. Vi måste alltid stå vakt om demokratin, bättre lagstiftning och principen om aktiv subsidiaritet. Om de inte får tillräckligt stöd riskerar medborgarinitiativen att stranda, vilket skapar ytterligare frustration bland medborgarna och undergräver deras förtroende för EU. Detta bör inte bara vara ämnet för en fascinerande akademisk debatt utan bli en politisk fråga som debatteras vid konferensen om Europas framtid för att hitta nya sätt att stärka EU:s demokratiska grundvalar .”

Pedro Silva Pereira , Europaparlamentets vice talman med ansvar för europeisk demokrati och det europeiska medborgarinitiativet, påpekade: ”Europeiska medborgarinitiativet är ett viktigt instrument för att främja EU-medborgarnas deltagande i unionens lagstiftningsprocess. Detta instrument, som infördes genom Lissabonfördraget, har ändrats flera gånger för att göra det mer åtkomligt och även säkerställa större insyn i EU:s beslutsfattande. I ett läge då vi avser att inleda en djupgående diskussion om Europas framtid kan det europeiska medborgarinitiativet bli ett exempel på hur man ytterligare kan bredda samspelet mellan medborgarna och EU-institutionerna, särskilt Europaparlamentet, och på hur man kan stärka mekanismerna för deltagandedemokrati. Regionkommitténs initiativ kunde inte ha kommit vid en lägligare tidpunkt, för att se till att de regionala aktörerna är djupt involverade i det fortsatta arbetet med att förbättra den europeiska demokratin.”

Christa Schweng , ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, framhöll: ”Vi måste sätta människorna i centrum för EU-politiken, om det så sker via det civila samhällets organisationer som företräds genom vår kommitté eller genom instrument som medborgarinitiativet. EESK på EU-nivå, och ledamöterna i sina respektive länder, kommer att fortsätta att främja medborgarinitiativet och öka medvetenheten om det så att det blir mer känt bland allmänheten och därmed utnyttjas i större utsträckning. Vi vill få med oss medborgarna och uppmuntra deras engagemang på ett meningsfullt sätt – eftersom EU bör vara så nära medborgarna som möjligt och vinna deras förtroende. Våra kommittéer har en viktig roll som mellanhänder på EU-nivå men även på nationell, regional och lokal nivå.”

I medborgarinitiativet Minority SafePack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa , som presenterades av en av organisatörerna, ReK:s tidigare ordförande och ReK-ledamoten Karl-Heinz Lambertz , uppmanas EU att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga minoriteter samt att främja den kulturella och språkliga mångfalden i EU. Det är ett av de sju medborgarinitiativ som har fått tillräckligt många underskrifter och slutfört alla skeden av förfarandet och som har lämnats in till kommissionen.

Väljare utan gränser – fullständiga politiska rättigheter för EU-medborgare är ett av de 14 medborgarinitiativ som för närvarande pågår (dvs. öppna initiativ, där insamlingen av underskrifter pågår). Initiativet presenterades av Beniamino Brunati, och i det efterfrågas reformer för att stärka EU-medborgarnas befintliga rättigheter att rösta och ställa upp i europeiska och kommunala val i sitt bosättningsland samt ny lagstiftning för att utvidga rättigheterna till att omfatta regionala och nationella val samt folkomröstningar.

Nätverket för medborgarengagemang i EU (CitizEN) är ett verktyg som ReK föreslog i yttrandet ”Lokala och regionala myndigheter i den permanenta dialogen med medborgarna” (föredragande: Declan McDonnell (IE–EA)) med målsättningen att involvera medborgarna i det politiska beslutsfattandet. CitizEN-nätverket skulle kunna lanseras under konferensen om Europas framtid, i syfte att bli en permanent mekanism för framtiden. Nätverket skulle ha tre mål:

– Att stärka samverkan mellan EU-institutionerna och medborgarna, genom direkta metoder för engagemang på lokal och regional nivå.

– Att ge exempel på deltagandemetoder som kan användas både formellt och informellt.

– Att fungera som en databas för information och utbyte av bästa praxis om nationella, regionala och lokala initiativ för deltagande från hela EU.

Organisatörerna av medborgarinitiativ bör ta vara på den möjlighet som erbjuds genom de debatter som kommer att anordnas inom ramen för konferensen om Europas framtid. CitizEN-nätverket skulle kunna bli en stabil och permanent infrastruktur som kan fortsätta med uppföljningen av konferensens arbete och se till att medborgarna hålls välinformerade och kan delta i övervaknings-, utvärderings- och bedömningsfaserna.

Bakgrundsinformation:

Sedan den 1 januari 2020 gäller nya regler för att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörer och anhängare. Den viktigaste tekniska nyordningen är ett centralt system för insamling via internet som förvaltas av kommissionen. Tjänsten är gratis och medborgarna kan underteckna med hjälp av e-legitimation. Organisatörerna kan också välja att inrätta ett eget system för insamling via internet fram till slutet av 2022. Sedan 2012 har 75 initiativ registrerats.

ReK har antagit tre yttranden i ämnet:

– ”Europeiska medborgarinitiativet” (CDR 167/2010), antaget 2010, av föredraganden Sonia Masini.

”Europeiska medborgarinitiativet” (CIVEX-VI/005), antaget i oktober 2015, av föredraganden Luc Van den Brande.

”Förordning om det europeiska medborgarinitiativet” (CIVEX-VI/028), antaget i mars 2018, av föredraganden Luc Van den Brande.

Yttrandet ”Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på hur man ska återuppbygga förtroendet för EU” antogs i oktober 2018. Där togs medborgarinitiativet upp inom ramen för den bredare frågan om demokrati och medborgarnas deltagande: ”Deltagarbaserade instrument såsom det europeiska medborgarinitiativet bör stärkas. Som ett kompletterande verktyg till de nuvarande strukturerna för representativ demokrati på EU-nivå och till andra innovativa delar för deltagarbaserat beslutsfattande och ständig dialog kan europeiska medborgarinitiativ bidra till att mobilisera medborgarna kring en gemensam fråga, lyfta fram den europeiska dimensionen i viktiga politiska frågor samt främja alleuropeiska debatter och motsvarande allmänna opinion.”

I samma anda inkluderade ReK:s resolution om förslagen inför EU:s nya mandatperiod , som antogs i juni 2019, medborgarinitiativet bland de befintliga instrument för deltagandedemokrati som stärker EU:s legitimitet och demokratiska grundvalar och som bör kompletteras med nya instrument – såsom ett permanent system för dialog med medborgarna.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tfn +32 473524115

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023