Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Brexit: lokala ledare överväger en makroregion för nordvästra Europa för att stärka samarbetet på lokal nivå om Förenade kungariket lämnar EU  
Brittiska företrädare diskuterade alternativet med kollegor från Europeiska regionkommittén vid ett sammanträde i utskottet för territoriell sammanhållningspolitik i Cluj, Rumänien.

De makroregionala strategierna har visat sig kunna skapa tillväxt och förbättra sammanhållningen i grannregioner tillhörande både EU-länder och länder utanför EU som står inför gemensamma utmaningar. Genom att anta ett utkast till yttrande om Donaustrategin inledde medlemmarna i Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) en förberedande debatt om hur man ska säkerställa ett nära samarbete med de brittiska lokala myndigheterna, bland annat via en makroregional strategi för Nordsjön, om Förenade kungariket lämnar EU.

ReK:s COTER-utskott sammanträdde den 26 mars i Cluj-Napoca , Rumäniens tredje största stad. De lokala ledarna bedömde de makroregionala strategiernas inverkan i ett yttrande som utarbetats av Dainis Turlais (LV–ALDE), ledamot av stadsfullmäktige i Riga.

Erfarenheterna från Donauregionen visar att makroregionerna kan vara ett utmärkt verktyg för territoriell samordning nedifrån och upp, med deltagande av alla styresnivåer utan att skapa ny byråkrati.

”Makroregionala strategier förbättrar de offentliga tjänsterna, förvaltningen av naturresurser, innovationsstrategierna och många andra aspekter i livet i de berörda lokalsamhällena”, sade föredraganden, som tillade att ”det behövs en starkare samordning på EU-nivå, med bättre integration av de olika finansieringsinstrumenten och ett starkare samarbete mellan alla berörda direktorat vid kommissionen”.

Med sikte på att förbättra samordningen på nationell nivå identifierade COTER-utskottets medlemmar nätverket av nationella myndigheter som genomför Europeiska regionala utvecklingsfonden i Östersjöregionen som en förebild som bör spridas till andra politikområden och geografiska områden.

När det gäller det territoriella samarbetet i EU efter brexit betonades det i utkastet till yttrande att makroregionala strategier skulle kunna bidra till de framtida förbindelserna mellan Förenade kungariket och EU och erbjuda ett viktigt verktyg för att säkerställa en ”hållbar gemensam programplanering, samordning och samverkan mellan Förenade kungarikets och EU:s städer och regioner”.

Denna punkt lyftes fram under debatten av ordföranden för den brittiska ReK-delegationen, Albert Bore (UK–PES), ledamot av Birmingham City Council.

Han sade att ”vi arbetar för att se till att de framtida förbindelserna mellan Förenade kungariket och EU kan bygga på en stark territoriell dimension och dra nytta av de bästa tillgängliga verktygen för att säkerställa ett nära samarbete på lokal nivå. Ett ekonomiskt forum och en makroregional strategi för nordvästra Europa är några av de viktigaste alternativen på bordet.”

Framtida initiativ skulle kunna dra nytta av erfarenheterna från det pågående programmet för nordvästra Europa , som finansieras av Interreg, ett av EU:s viktigaste instrument till stöd för gränsöverskridande samarbete, och omfattar Förenade kungariket, Irland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Schweiz.

Utkastet till yttrande kommer att gå till omröstning vid ReK:s plenarsession den 25 juni.

Kontaktpersoner:

Pierluigi Boda , tfn +32 22822461, mobil +32 473851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tfn +32 22822429, mobil +32 473843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela: