Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Varning i EU:s regionala och lokala barometer: Offentliga tjänster kommer att drabbas av ett underskott på 180 miljarder euro till följd av covid-19  

Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Apostolos Tzitzikostas varnar för ett underskott på 180 miljarder euro i de lokala finanserna och kritiserar de nationella regeringarnas underlåtenhet att samråda med lokala myndigheter när det gäller investeringsplanerna.

I den regionala och lokala barometer – framtagen av Europeiska regionkommittén som publicerades i dag varnas för att EU:s återhämtning äventyras av bristerna när det gäller nationella regeringars samråd med kommuner och regioner om de EU-finansierade planerna för återhämtning efter krisen. Möjligheten att EU-medel inte riktas dit kommuner och regioner anser att de behövs mest riskerar också att förvärra de problem som skulle bli konsekvensen av ett finansieringsgap på 180 miljarder euro mellan utgifter och intäkter till följd av covid-19-pandemin.

Den andra årsrapporten , som innehåller en av de största EU-omfattande opinionsundersökningar riktade till lokala och regionala myndigheter som någonsin genomförts, belyser också ökande sociala och ekonomiska ojämlikheter mellan regioner inom samma land och i hela EU, inbegripet en digital klyfta mellan stad och landsbygd som undergräver EU:s ambitioner om en grön och digital ekonomisk omställning.

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), Europeiska regionkommitténs ordförande och vald regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, redogjorde för rapporten och sade: ”Vår regionala och lokala barometer mäter pandemins inverkan på våra regioner, städer och byar så att alla styresnivåer – EU-nivån och den nationella, regionala och lokala nivån – kan vidta konkreta åtgärder för att ta itu med våra medborgares problem. Alltför ofta förknippas EU endast med sina 27 medlemsstater. EU är mycket rikare än så, med sina över 300 regioner, 90 000 kommuner och 1,1 miljoner lokalt och regionalt folkvalda politiker som företräder mer än 400 miljoner människor. Vår barometer ger ett nytt perspektiv på tillståndet i EU, och tar större hänsyn till dess mångfald, komplexitet och rikedom.”

Nedan följer några av de viktigaste slutsatserna från den lokala och regionala barometern:

  • De regionala och lokala finanserna äventyras. De regionala och lokala myndigheterna bär bördan av att tillhandahålla högkvalitativa offentliga tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster för sina invånare vid en tidpunkt då de lokala finanserna befinner sig på bottennivå. Runt om i EU har ökande kostnader och minskande intäkter år 2020 skapat ett underskott på cirka 180 miljarder euro, varav 130 miljarder euro saknas på regional nivå och mellannivå och 50 miljarder euro på kommunal nivå. EU och dess medlemsstater har en skyldighet att skyndsamt hjälpa lokala myndigheter att dämpa de ekonomiska chockerna, även genom de nationella återhämtningsplanerna.

  • Om hälsokrisens lokala och regionala dimension ignoreras riskerar man liv. Det bästa sättet för EU och de nationella regeringarna att snabba på återhämtningen är att se till att insatserna på detta område fullt ut beaktar de specifika lokala och regionala förhållandena: att ignorera den lokala och regionala dimensionen av hälsa sätter människoliv på spel. För att vara bättre rustade måste vi ompröva de olika förvaltningsnivåernas befogenheter på hälsoområdet. EU bör investera mer i att bygga upp motståndskraften i regionala system och samordna ”kapacitetsstresstester” för att bedöma deras krisberedskap.

  • Regionerna ignoreras i de nationella återhämtningsplanerna, vilket äventyrar EU:s återhämtning och miljömål. Det finns en risk för att återhämtningsmålen inte uppnås eftersom strategierna inte tar hänsyn till våra samhällens verkliga behov, mångfald och skillnader. De nationella regeringarna måste genomföra planerna tillsammans med sina regioner och städer. Med tanke på vårt ansvar på områden som offentlig upphandling, transport, klimatåtgärder, hälsa och utbildning måste vi vara nyckelaktörer i styrningen av planerna.

  • Den digitala klyftan mellan stad och landsbygd kan äventyra återhämtningen: det behövs akut stöd till ”digital sammanhållning”. Andelen hushåll i EU som har nätverk med mycket hög kapacitet är 44 % i stadsområden, jämfört med 20 % på landsbygden. EU och dess medlemsstater måste skyndsamt göra investeringar, eftersom digital sammanhållning är avgörande för en stabil och inkluderande återhämtning.

  • Covidfattigdomen är på väg att bli en realitet. Risken för en förlorad generation till följd av covid ökar. Ungdomar och lågutbildade arbetstagare har drabbats särskilt hårt. Levnadsvillkoren har försämrats för människor som lever under knappa förhållanden, för personer med funktionsnedsättning och för äldre. EU måste agera på ett konkret och solidariskt sätt för att åstadkomma en rättvisare återhämtning.

  • Regionala och lokala politiker anser att det inte läggs tillräcklig vikt vid dem i EU och de vill ha större inflytande på områden som ekonomi, social rättvisa, klimatförändringar och miljö. Att inte ta hänsyn till detta skulle vara ett oförlåtligt misstag och öka klyftan mellan EU och dess lokalsamhällen. Vi behöver en ny satsning på europeisk demokrati för att stärka våra europeiska värden. Konferensen om Europas framtid måste vara det forum där en konkret diskussion om EU:s demokratimodell kan inledas.

BAKGRUND

Barometern ger en ögonblicksbild av hur den sociala, ekonomiska och hälsorelaterade krisen påverkar EU:s regioner och kommuner. Fakta och slutsatser i barometern kompletteras av en opinionsundersökning riktad till lokala och regionala politiker i EU:s 27 medlemsstater. Undersökningen, som genomförts av Ipsos på uppdrag av Europeiska regionkommittén, ger en bild av dessa politikers åsikter om kvaliteten på förbindelserna mellan lokala och regionala myndigheter och nationella regeringar och EU, demokratins tillstånd i EU och agendan för framsteg.

Den årliga regionala och lokala barometern (#EURegionalBarometer) åtföljs av en politisk resolution från de 329 ledamöterna av Europeiska regionkommittén, EU:s politiska församling för lokala och regionala myndigheter.

Slutsatserna i den årliga regionala och lokala barometern: [länkar som ska uppdateras]

Kontaktperson:

Michele Cercone

Ordförandens talesperson

Tfn +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023