Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Gör er röst hörd i Bryssel: ansök nu om att bli medlem av RegHub 2.0  

​​Gör er röst hörd i Bryssel:

ansök nu om att bli medlem av RegHub 2.0!

Vad är #RegHub?

Europeiska regionkommitténs (ReK) nätverk av regionala nav (RegHub) är ett nätverk för europeiska regioner och städer som bedömer genomförandet av EU:s politik. Nätverket lanserades 2018 och har för närvarande 36 medlemmar.

Det består av regionalt och lokalt baserade offentliga tjänstemän (”kontaktpunkter”), som samlar in teknisk återkoppling från berörda parter om deras erfarenheter av att genomföra befintlig EU-politik i praktiken.

De regionala naven samlar in information från sina kontaktpunkter via riktade samråd, som översätts till samtliga EU-språk. Det innebär att de berörda parterna kan lämna sina bidrag på sitt modersmål. Kontaktpunkten sammanställer sedan informationen i ”genomföranderapporter” som ReK sedan använder som underlag för olika bedömningar av EU-politiken. Nätverket bidrar på så sätt med ett lokalt och regionalt perspektiv på EU:s beslutsfattande och utvidgar dess faktabas.

Vem kan bli medlem av RegHub 2.0 och vad förväntas man göra?

ReK lanserade pilotfasen av RegHub för nästan två år sedan. Efter en positiv utvärdering av nätverkets resultat lanserar ReK nu dess integreringsfas (RegHub 2.0) och har offentliggjort en ansökningsomgång för nya deltagare.

Alla lokala och regionala myndigheter i Europeiska unionen kan ansöka om att bli medlemmar av RegHub-nätverket. Den ansökande lokala eller regionala myndigheten måste inte vara representerad vid Europeiska regionkommittén.

Ett regionalt nav förväntas utse en särskild kontaktpunkt (kontaktperson) för RegHub. Denna kontaktperson bör vara en lämplig och erfaren anställd vid en lokal eller regional förvaltning inom navets territorium. Kontaktpersonen bör behärska engelska väl i tal och skrift och ha befogenhet att å sin förvaltnings vägnar:

  • delta i RegHub-sammanträden (såväl fysiska som på distans);
  • delta i alla RegHub-samråd;
  • samla in bidrag från sina berörda parter inför varje RegHub-samråd;
  • fungera som kontaktpunkt för relevanta institutioner och organisationer inom territoriet som är involverade i genomförandet av EU:s politik.

De deltagande regionerna och kommunerna ska stå för samtliga kostnader för sitt regionala nav, med undantag för kontaktpersonens deltagande i nätverkets fysiska sammanträden. Resekostnader i anknytning till fysiska sammanträden kommer att ersättas i enlighet med tillämpliga finansieringsbestämmelser.

Urvalskriterier:

Valet av medlemmar i RegHub 2.0 kommer att bygga på följande kriterier:

  • resultaten under pilotfasen (gäller endast nuvarande RegHub-medlemmar);
  • de sökandes motivation och förmåga att bidra;
  • mångfalden bland medlemmarna vad gäller institutionella roller och lagstiftningsbefogenheter samt folkmängd, storlek och sociala och ekonomiska särdrag;
  • en lämplig geografisk balans mellan medlemmar runtom i EU.

Varför bör min region eller kommun ansöka om att delta?

De regionala naven och deras berörda parter har en privilegierad ställning som förstahandskällor till användarnas erfarenheter inför bedömningen av EU:s politik. Dessutom kommer naven att ingå i de regionala navens undergrupp inom Europeiska kommissionens nya Fit for Future-plattform (F4F) och kan därmed i ännu större utsträckning och mer direkt medverka till en bättre lagstiftning.

​​​​​

Hur kan min region eller kommun ansöka?​

Genom att fylla i och sända in detta ansökningsformulär på engelska, senast den 30 november 2020.

För mer information, kontakta RegHub@cor.europa.eu.


Dela :