Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare anser att EU behöver en alkoholstrategi  

Europeiska regionkommittén har uppmanat EU att utarbeta en ny alkoholstrategi samt att förbättra märkningen, öka insatserna för att skydda barn, vidta åtgärder mot berusningsdrickande och uppmuntra användningen av alkolås i bilar för att förhindra rattfylleri.

Rekommendationerna är ett led i ReK:s mer generella uppmaning till EU:s medlemsstater och EU:s beslutsfattande organ om att vidta samordnade åtgärder för att minska alkoholens effekter, särskilt när det gäller gravida kvinnor, barn, ungdomar och trafikanter. Yttrandet utarbetades av Ewa-May Karlsson (SE–ALDE), ledamot i kommunfullmäktige i Vindelns kommun, mot bakgrund av att två EU-initiativ på alkoholområdet avslutades i december 2016: den gemensamma åtgärden för att minska alkoholrelaterade skador och handlingsplanen om ungdomars drickande och berusningsdrickande. EU har inte haft någon alkoholstrategi sedan 2012.

Ewa-May Karlsson sade att "i själva verket har alkoholpolitiken helt överlåtits åt medlemsstaterna, och ofta låter de dryckesbranschen övervaka och reglera sig själv. Den här situationen kan inte fortsätta, för skadorna är enorma och blir – i vissa hänseenden – allt större. Mellan fem och nio miljoner barn i EU lever i familjer där alkohol missbrukas. De ekonomiska kostnaderna för alkoholrelaterade skador är gigantiska – upp till 155,8 miljarder euro om året, enligt Europeiska kommissionens uppgifter. Dessutom ökar ojämlikheterna på hälsoområdet, vilket förvärrar de risker som alkoholen medför när det gäller utsatta grupper och ungdomar. Det är fortfarande alltför lätt att göra reklam riktad till skolelever, och dessutom fokuserar dryckestillverkare allt mer av sina marknadsföringssatsningar på sponsring av idrotts- och kulturevenemang. Enligt konventionen om barnets rättigheter har vi en skyldighet att skydda barn och ungdomar från alkoholens skadliga effekter. EU:s medlemsstater – och EU-systemet i sig – måste ta detta ansvar på större allvar. Vi politiker måste, för vår del, vara beredda att ge oss ut i ett politiskt minfält."

Rekommendationerna gav upphov till några starka reaktioner i början av diskussionerna, men ReK ställde sig bakom föredragandens ståndpunkter beträffande de slutliga ändringsförslag som lades fram vid ReK:s plenarsession den 9 februari.

Genom att stödja tanken på en ny alkoholstrategi för EU ansluter sig ReK till en uppmaning från både Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Från Estlands sida har man sagt att alkoholrelaterade frågor kommer att prioriteras under landets sex månader långa ordförandeskap för rådet, som inleds i juli 2017. Alkohol var också en prioriterad fråga under det lettiska ordförandeskapet i början av 2015.

I yttrandet påpekas att alkohol är föremål för en rad internationella åtgärder som EU:s medlemsstater deltar i – särskilt en handlingsplan inom Världshälsoorganisationen och FN:s mål för hållbar utveckling. I yttrandet konstateras också att EU skulle kunna tvinga fram ändringar av märkningen och att EU bör fortsätta att underlätta utbytet av bästa praxis. En allmän överenskommelse om problem och lösningar skulle uppmuntra medlemsstaterna att vidta åtgärder för att begränsa riskerna.

"Alkohol kan skada våra samhällen och orsakar problem som påverkar skolor, sjukhus och vägar som sköts av lokala och regionala myndigheter. Lokala ledare bör få komma till tals när det gäller alkoholpolitikens inriktning, och kan bidra avsevärt eftersom de ofta vet bäst vilka åtgärder som kommer att minska de negativa effekterna av alkohol i våra samhällen."

ReK:s rekommendationer inbegriper förslag om att förbjuda marknadsföring av och reklam för alkohol till minderåriga, bland annat via sociala medier; minska självövervakningen och självregleringen; främja informationskampanjer, bland annat med hjälp av lektioner i skolan och märkning som vänder sig till kvinnor och barn; uppmuntra gemensamma insatser inom till exempel forskning för att förhindra försäljning av extremt billig alkohol, bland annat på internet; öka insatserna för att övervaka alkoholförsäljningen och samla in uppgifter om alkoholrelaterade frågor.

ReK stöder satsningarna på en mekanism – "alkolås" – som med hjälp av en inbyggd alkomätare i bilar förhindrar att berusade förare startar motorn, som ett led i ansträngningarna för att minska antalet dödsoffer på Europas vägar. I yttrandet hänvisas till siffror som visar att rattfylleri är orsaken till 25 % av alla bilolyckor med dödlig utgång i EU.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tfn +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :