Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare lierar sig med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Bertelsmann-stiftelsen för att fortsätta arbetet med konferensen om Europas framtid  

Medlemmarna i ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser – CIVEX – har diskuterat med företrädare för Europaparlamentet, Antonio Tajani och Helmut Scholz, hur man kan involvera en miljon lokala och regionala politiker i projekt och initiativ som kan föra Europa närmare medborgarna och göra konferensen om Europas framtid till en framgång. De förespråkade i synnerhet att ReK-ledamöter deltar i pilotprojektet ”Att bygga Europa tillsammans med lokala myndigheter” som lanserats av Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO).

Enligt en särskild Eurobarometerundersökning om Europas framtid instämmer 76 % av de svarande i att konferensen om Europas framtid innebär betydande framsteg för demokratin inom EU och 92 % av européerna kräver att medborgarnas röster i högre grad beaktas i beslut som rör Europas framtid. Undersökningen offentliggjordes inför undertecknandet av den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid av ordförandena för de tre EU-institutionerna – Ursula von der Leyen, David Sassoli och Charles Michel – den 10 mars 2021. Därför är konkreta samråd med medborgarna och återkoppling om resultatet av samråden avgörande för att den konferens som kommer att inledas den 9 maj ska bli framgångsrik. Medlemmarna i ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser – CIVEX – diskuterade med företrädare för Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Bertelsmann-stiftelsen hur konferensen kan genomföras framgångsrikt.

Mark Speich (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i Nordrhein-Westfalen och ordförande för ReK:s CIVEX-utskott, framhöll att ”Politiker på regional och lokal nivå spelar en central roll när det gäller kopplingen mellan Europeiska unionen och dess medborgare. Med konferensen om Europas framtid har vi möjlighet att till Bryssel förmedla de konkreta idéer som medborgarna har om ett framtida EU.”

Under den första tematiska debatten utforskades hur lokala och regionala myndigheter kan stödja medborgarnas deltagande i konferensen om Europas framtid och därefter. Helmut Scholz , ledamot av Europaparlamentet (DE/GUE–NGL) och föredragande för förslaget till betänkande om ”Medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande”, redogjorde för CIVEX-utskottets medlemmar för de viktigaste resultaten i sitt betänkande, som tar hänsyn till det arbete som redan utförts av EU-institutionerna och ReK när det gäller medborgarnas deltagande. Han förespråkade att permanenta mekanismer för deltagande tas fram för att göra det möjligt för medborgarna att delta i EU:s beslutsfattande. Redan i oktober 2018 var denna tanke om en permanent dialog med medborgarna som inte begränsas till perioderna före valen ett av huvudbudskapen i ReK:s yttrande Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på hur man ska återuppbygga förtroendet för EU (medföredragande: Karl-Heinz Lambertz och Markku Markkula).

Helmut Scholz menade att ”Konferensen om Europas framtid är ett unikt tillfälle att föra en dialog med medborgarna om deras visioner och farhågor när det gäller EU. Men redan nu kan man generellt fastslå att alla bör kunna delta i EU:s beslutsfattande, även utanför konferensen. Därför behöver vi stöd från lokala och regionala myndigheter, det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter. Det är bara på detta sätt som vi kan utveckla ett europeiskt offentligt rum och stärka EU:s demokratiska legitimitet.”

Dominik Hierlemann , Senior Expert, och Anna Renkamp , Senior Project Manager vid Bertelsmann-stiftelsen , redogjorde för CIVEX-medlemmarna om tidigare erfarenheter av att genomföra lokala, regionala och transnationella digitala medborgardialoger. De beskrev också vad Bertelsmann-stiftelsen skulle kunna erbjuda i det gemensamma initiativ med ReK som är tänkt att lanseras inom kort. Nya verktyg för att hjälpa folkvalda lokala och regionala politiker att vara i bättre växelverkan med medborgarna och förbättra den demokratiska praxisen och dess funktion skulle införas. Gränsöverskridande lokala medborgardialoger och medborgarpaneler skulle anordnas mellan september 2021 och januari 2022. På grundval av förslagen i ReK:s yttrande om ”Lokala och regionala myndigheter i den permanenta dialogen med medborgarna” skulle sådana dialoger också kunna bidra till konferensen.

Den andra debatten handlade om initiativ från lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för Europafrågor. ReK:s presidium antog i december 2020 förslaget om ett nätverk av lokala och regionala EU-fullmäktigeledamöter med ansvar för Europafrågor , som ska informera ReK om sin verksamhet inom ramen för konferensen om Europas framtid. Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO) har å sin sida lanserat pilotprojektet ”Att bygga Europa tillsammans med lokala myndigheter” (Building Europe with Local Entities, BELE) som kommer att göra det möjligt att i deltagande lokala myndigheter utse en ledamot som ska ansvara för kommunikation med medborgarna om program och projekt som finansieras av Europeiska unionen i respektive kommun samt om andra EU-relaterade frågor och initiativ, och samtidigt även bidra till konferensen. De två projekten har liknande mål och medel och syftet med debatten var att utforska möjliga synergier mellan ReK:s och Europaparlamentets projekt med deltagande av EU-fullmäktigeledamöter från hela EU. ReK skulle kunna bidra till att BELE-projektet genomförs på ett effektivt sätt om ReK:s nätverk av lokala och regionala EU-fullmäktigeledamöter betraktas som en genomförandeåtgärd för BELE-projektet. Inrättandet av nätverket för lokala och regionala EU-fullmäktigeledamöter bör därför vara berättigat till finansiering inom ramen för pilotprojektet BELE.

AFCO-utskottets ordförande Antonio Tajani (IT–EPP) sade: ”Regionala och lokala folkvalda politiker är ett uttryck för Europas välstånd och mångfald . I fjol presenterade Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor pilotprojektet BELE (Building Europe with Local Entities) som syftar till att sätta lokala handläggare i centrum för EU:s politik och upplysa medborgarna om Europeiska unionens verksamhet. Kommunikation om EU är en utmaning när det gäller att bekämpa populism och desinformation, och i detta sammanhang spelar ReK och dess ledamöter en viktig roll. Konferensen om Europas framtid måste erbjuda ett tillfälle till konkret debatt och jag uppmanar ReK:s ledamöter att aktivt delta i BELE-projektet. Om konferensen verkligen vill vara ett språkrör för medborgarnas önskemål måste den ge lokala beslutsfattare, som är demokratiskt valda av medborgarna, den roll och vikt de förtjänar.”

Projektet ”Att bygga Europa tillsammans med lokala myndigheter” presenterades därefter i detalj av Alessandro Giordani, enhetschef med ansvar för nätverk i medlemsstaterna vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation.

Utöver de tematiska debatterna antogs vid CIVEX-utskottets sammanträde yttrandet av Jean-Luc Vanraes (BE–Renew), ledamot av kommunfullmäktige i Uccle, om ”Strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU” . Enligt föredragande Jean-Luc Vanraes är det ”regionerna som bäst kan värna om och främja de grundläggande rättigheterna”. Lokala myndigheter har en viktig roll när det gäller att främja, skydda och respektera grundläggande rättigheter, bland annat genom att omsätta dem i praktiken och göra EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna till en realitet. I yttrandet betonas att det är mycket viktigt att ReK deltar i den interinstitutionella dialogen om stadgan, och det föreslås att kontaktpunkter inrättas för att underlätta informationsflödet om stadgan mellan de olika förvaltningsnivåerna. Dessa kontaktpunkter skulle också med konkreta exempel kunna ge vägledning för lokala och regionala myndigheter om hur deras politik ska utformas i full överensstämmelse med stadgan. Eftersom de lokala myndigheterna är den styresnivå som ligger närmast medborgarna och de är väl lämpade för att öka människors medvetenhet om sina rättigheter och vägleda dessa om rättigheterna kränks, är ett annat förslag att ReK:s ledamöter skulle kunna dra nytta av Europadagen den 9 maj och konferensen om Europas framtid för att främja lokal verksamhet och förklara och betona den avgörande betydelse som de grundläggande rättigheterna och den europeiska stadgan har i våra demokratier. Yttrandet välkomnades av Barbara Nolan, enhetschef vid Europeiska kommissionens generaldirektorat med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.

Vidare ägde en diskussion rum i närvaro av William Sleath, direktör med ansvar för medborgare, hälsa, migration och säkerhetsunionen vid Europeiska kommissionens generalsekretariat, om det arbetsdokument som ligger till grund för ett yttrande av Aleksandra Dulkiewicz (PL–EPP) , borgmästare i Gdańsk, om EU:s handlingsplan för demokrati på grundval av Europeiska kommissionens förslag. Handlingsplanen syftar till att stärka medborgarnas inflytande och bygga upp mer motståndskraftiga demokratier i hela EU genom att främja fria och rättvisa val, stärka mediefriheten och motverka desinformation. Under diskussionen konstaterades med beklagande att, även om den europeiska handlingsplanens framgång i stor utsträckning kommer att kopplas till åtgärder som vidtas av lokala och regionala myndigheter, dessa tyvärr inte nämns i kommissionens meddelande. Aleksandra Dulkiewicz sade att ”handlingsplanen för demokrati bör leda till identifiering av konkreta åtgärder som bör vidtas i nära samarbete med lokala och regionala myndigheter. Demokratin kommer inte att repareras över en natt, men ju snabbare åtgärder vidtas, desto större är möjligheterna att bekämpa problemet.” Yttrandet kommer att antas av CIVEX-utskottet den 11 maj 2021.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil +32 473524115

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023