Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén inrättar ‎ en intressentplattform för nollförorening  

Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén lanserade i dag en intressentplattform som ska bidra till genomförandet av EU:s handlingsplan ”Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark” . Handlingsplanen, som är ett viktigt resultat av den europeiska gröna given och huvudfokus för årets upplaga av EU:s gröna vecka , antogs den 12 maj 2021. Den omfattar en helhetsvision för 2050, med syftet att minska föroreningarna till nivåer som inte längre anses vara skadliga för människors hälsa och de naturliga ekosystemen, samt delmål för 2030 och åtgärder med hjälp av vilka målen ska uppnås.

Städerna och regionerna har en avgörande roll att spela när det gäller att omsätta denna vision i praktiska åtgärder. För att föroreningarna ska minska måste rena val göras i fråga om regional och urban mobilitet och energi, investeringar i byggnader och infrastruktur samt övergripande samhällsplanering. Alla dessa val påverkar befolkningens hälsa och välbefinnande.

Virginijus Sinkevičius , kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, framhöll: ” Städerna och regionerna går i bräschen för genomförandet av politik som rör föroreningar och är viktiga drivkrafter i den gröna omställningen. Många av dem håller redan på att utveckla innovativa sätt att rena luft, vatten och mark, och uppmuntrar hållbarare produktions- och konsumtionsmönster. Det gläder mig att kunna inrätta denna nya plattform i samarbete med Europeiska regionkommittén, för att möjliggöra ett utbyte av dessa goda idéer och stödja nollföroreningsmålen lokalt.

Apostolos Tzitzikostas , kommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, välkomnade plattformen: ” Vi har alla ett ansvar när det gäller att skydda miljön, så att våra barn och vår planet får den trygga och sunda framtid de förtjänar.  Regeringar, företag och andra aktörer måste göra gemensam sak för att stoppa föroreningarna av vatten, luft och mark.  Eftersom detta kräver lokalt ledarskap gläds Europeiska regionkommittén åt att inrätta intressentplattformen för nollförorening tillsammans med kommissionen.

Vasco Alves Cordeiro , kommitténs första vice ordförande och ledamot av regionparlamentet i Azorerna, som också deltog i lanseringsevenemanget, sade: ” De lokala och regionala myndigheterna ansvarar för att genomföra 70 % av EU:s politik, 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna och upp till 90 % av klimatanpassningsåtgärderna. Handlingsplanen för nollförorening är avgörande för att rädda liv och skapa en hållbarare framtid. Plattformen kommer att bidra till att EU:s mål konkretiseras på lokal och regional nivå, eftersom regionerna och städerna har bättre förutsättningar när det gäller att bedöma effektiviteten i åtgärderna och uppfyllandet av målen. För att detta ska bli en framgång krävs en öppen och inkluderande process som mobiliserar medborgare, små och medelstora företag, företag, sociala rörelser och forskningsinstitut. Det är viktigt att utforska synergier och säkerställa territoriell sammanhållning.

Intressentplattformen för nollförorening kommer att bidra till genomförandet av flaggskeppsinitiativen och åtgärderna i handlingsplanen för nollförorening genom att

föra samman aktörer från olika grupper och expertområden för att ta itu med sammanhängande utmaningar, t.ex. genom en stärkt gemensam agenda för miljö och hälsa,

utarbeta en gemensam vision för hur nollföroreningsmålen ska uppnås,

utveckla och utbyta god praxis i övergripande frågor såsom finansiering av innovation och arbetstillfällen med nollförorening, främjande av hållbar produktion och konsumtion samt inrättande av tematiska nav, t.ex. för teknik för ren luft.

Inrättandet tillkännagavs under avslutningen av årets upplaga av EU:s gröna vecka – det största årliga evenemanget på temat EU:s miljöpolitik – under vilken över 3 000 deltagare från hela EU samlades. Tillsammans diskuterade de nollförorening och de många olika aspekterna av detta under huvudkonferensen i Bryssel, som hölls online, och de mer än 600 partnerevenemangen runt om i Europa. EU:s gröna vecka inleddes måndagen den 31 maj 2021 i Lahtis, som är Europas miljöhuvudstad 2021.

Bakgrund

Föroreningar utgör den främsta miljörelaterade orsaken till psykiska och fysiska sjukdomar, och även förtida dödsfall, inte minst bland sårbara grupper såsom barn, personer med vissa medicinska tillstånd och äldre. I mer eftersatta områden bor människor ofta nära förorenade områden eller omfattande trafik. Föroreningar är också en av huvudorsakerna till förlusten av biologisk mångfald, och minskar ekosystemens förmåga att tillhandahålla tjänster såsom koldioxidbindning och dekontaminering av luft och vatten.

Städerna är särskilt utsatta för föroreningar. Mer än 100 städer i EU uppfyller fortfarande inte EU:s luftkvalitetsnormer. Och trots att efterlevnaden av reglerna om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse har förbättrats renas omkring 37 miljoner människors avloppsvatten fortfarande inte ordentligt, och sju huvudstäder i EU uppfyller inte minimikraven. För att säkerställa att avloppsvattnet renas ordentligt kommer det att krävas investeringar på över 200 miljarder euro under de kommande åren.

EU:s gröna vecka var det första stora evenemang på temat nollförorening som anordnades för berörda aktörer efter antagandet av handlingsplanen för nollförorening. Intressentplattformen för nollförorening kommer att bygga vidare på de utbyten som redan ägt rum. För att sätta igång arbetet kommer kommissionen och kommittén att gå ut med en intresseanmälan innan året är slut, i syfte att säkra ett brett deltagande och rikta fokus mot centrala frågor för gemensamma åtgärder. Synergier kommer också att skapas mellan plattformen och andra relevanta initiativ, såsom den europeiska klimatpakten och plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin .

Ytterligare information

Meddelandet om EU:s handlingsplan ”Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark”

Webbsidan för handlingsplanen för nollförorening

EU:s gröna vecka 2021 på temat nollförorening

Europeiska regionkommitténs arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå

Om du har frågor om intressentplattformen för nollförorening kan du kontakta

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Pressansvariga

Europeiska kommissionen: Daniela Stoycheva – Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Europeiska regionkommittén: David Crous – David.Crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023