Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
FN:s mål för hållbar utveckling 2030 bör vägleda den europeiska återhämtningen  

Avsaknaden av tydliga hänvisningar till målen för hållbar utveckling och städernas och regionernas bristande deltagande i de nationella återhämtningsplanerna skulle kunna äventyra förmågan att övervinna pandemikrisen.

De europeiska lokala och regionala ledarna vill att FN:s mål för hållbar utveckling åter ska sättas högst upp på EU:s dagordning, och uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att se till att de genomförs senast 2030. I ett yttrande som dess plenarförsamling antog i dag framhåller Europeiska regionkommittén (ReK) att covid-19-pandemin har visat på vikten av hållbar utveckling och att målen för hållbar utveckling kan bidra till en enhetlig helhetssyn inom Next Generation EU . I en nyligen genomförd ReK-studie påpekas dock att det saknas uttryckliga och tydliga hänvisningar till FN:s mål för hållbar utveckling i många nationella återhämtnings- och resiliensplaner.

Den rådande pandemin och dess förväntade ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser visar tydligt att det brådskar med att stödja en ”lokalanpassning” av målen för hållbar utveckling i syfte att återuppbygga på ett rättvisare sätt och undvika framtida hälsokriser. Målen för hållbar utveckling bör hjälpa medlemsstaternas ekonomier att återhämta sig och genomföra den digitala och den gröna omställningen i praktiken. I en nyligen genomförd studie som ReK beställt slogs dock larm om regionernas och städernas bristande deltagande i de nationella återhämtningsplanerna, samtidigt som det i många fall saknas tydliga hänvisningar till målen för hållbar utveckling, vilket minskar möjligheterna till en gemensam förståelse av planerna.

Ricardo Rio (PT–EPP), föredragande och ordförande för kommunstyrelsen i Braga, sade: ” Målen för hållbar utveckling har nästan helt försvunnit ur blickfältet i EU: Det finns ingen övergripande strategi och ingen verklig integrering eller samordning av målen för hållbar utveckling i kommissionens interna styrning. Detta är desto mer slående eftersom de lokala och regionala myndigheternas engagemang för målen för hållbar utveckling samtidigt har fortsatt att öka. De preliminära resultaten av vår OECD–ReK-enkät visar tydligt att de lokala och regionala myndigheterna är mycket engagerade i en hållbar återhämtning som bygger på målen för hållbar utveckling. 40 % av de svarande använde dem före pandemin och har nu börjat använda dem för att hantera återhämtningen, medan 44 % planerar att göra det för att återhämta sig från covid-19. Detta är en stor möjlighet för alla politiska beslutsfattare att komma stärkta ur denna kris, och jag kommer tillsammans med OECD att aktivt förespråka detta på EU-nivå.”

OECD uppskattar att 65 % av de 169 delmålen i de 17 målen för hållbar utveckling inte kan uppnås utan deltagande av, eller samordning med, de lokala och regionala myndigheterna. Resultaten av en ny gemensam enkät från ReK och OECD visar dessutom att 60 % av de lokala och regionala myndigheterna anser att covid-19-pandemin har lett till en större övertygelse om att målen för hållbar utveckling kan bidra till en mer heltäckande syn på återhämtningen. Därför beklagar ReK att målen för hållbar utveckling fått allt mindre uppmärksamhet på EU-nivå, och lägre prioritet i EU:s beslutsfattande, vilket äventyrar möjligheten att uppnå dem senast 2030.

ReK:s ledamöter uppmanar de europeiska ledarna att vara ambitiösa och konsekventa i sina inrikes- och utrikespolitiska dagordningar och tydligt slå fast att EU måste spela en ledande roll i och vara en synlig förkämpe för genomförandet av målen för hållbar utveckling på samtliga styresnivåer. I yttrandet påpekas att målen för hållbar utveckling bör utgöra en enhetlig ram för all EU-politik och bidra till att anpassa prioriteringarna i alla finansieringsprogram. Ibland verkar dock kopplingen mellan FN:s mål och viktiga europeiska initiativ såsom den nya industristrategin vara svag. Kommittén uppmanar också kommissionen att använda den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022 för att formellt återintegrera målen för hållbar utveckling i den europeiska planeringsterminen, bättre sammanlänka målen för hållbar utveckling och faciliteten för återhämtning och resiliens (hörnstenen i Next Generation EU) samt uttryckligen bekräfta målen för hållbar utveckling som ett sätt för EU att få till stånd en hållbar återhämtning.

De lokala och regionala ledarna uppmanar kommissionen att förnya flerpartsplattformen för målen för hållbar utveckling eller att inrätta en annan plattform för dialog och strukturerad uppföljning med inflytande, så att expertisen hos alla olika intressenter inom offentliga och privata institutioner vad gäller Agenda 2030 kommer till sin rätt och kommissionen kan ges direkta råd.

Föredraganden, Ricardo Rio, framförde uppmaningen till framstående beslutsfattare i EU redan på tisdagen, när han yttrade sig vid det ekonomiska forumet i Bryssel 2021 , kommissionens årliga ekonomiska flaggskeppsevenemang, där även kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Tysklands förbundskansler Angela Merkel deltog.

Bakgrundsinformation:

ReK och OECD genomförde tillsammans en enkät mellan maj och mitten av juni 2021 om målen för hållbar utveckling som en ram för återhämtningen efter covid-19 i städer och regioner. Enkäten omfattade 86 svar från kommuner, regioner och mellanliggande enheter i 24 EU-länder, samt några andra länder i och utanför OECD. De preliminära resultaten lades fram på tisdagen under det fjärde rundabordssamtalet om städer och regioner för målen för hållbar utveckling , ett tvådagarsevenemang online med fokus på målen för hållbar utveckling som en ram för långsiktiga strategier för återhämtning efter covid-19 i städer och regioner. Dokumentet finns här .

ReK antog 2019 ett första yttrande om ” Målen för hållbar utveckling: utgångspunkten för en långsiktig EU-strategi för ett hållbart EU 2030 ”, med Arnoldas Abramavičius (LT–EPP), ledamot av distriktsfullmäktige i Zarasai, som föredragande.

I november 2020 antog kommissionen sitt arbetsdokument ” Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach ”.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023