Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
”Träd för livet”: städer och regioner kan nu ansluta sig till ‎ EU:s åtagande att plantera tre miljarder träd fram till 2030  

Ordföranden för Europeiska regionkommittén (ReK), Apostolos Tzitzikostas, och den nya ordföranden för ReK:s ENVE-utskott och arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå, Kata Tüttő, lanserade den 17 februari ”Träd för livet”, en uppmaning till samtliga ReK-ledamöter – men även till städer och regioner i hela EU – att visa upp sina pågående projekt och nya åtaganden i fråga om återbeskogning och miljöanpassning av stadsområden.”Träd för livet” är en del av ReK:s kampanj förden gröna given på lokal nivå.

Apostolos Tzitzikostas, ReK:s ordförande, konstaterade följande: ”Vi har glädjen att kunna meddela att initiativet ’Träd för livet’ nu har blivit till verklighet.Vi uppmanar våra ledamöter att fylla i den särskilda enkäten och därigenom visa upp såväl sina delegationers som sina egna trädplanteringsinitiativ. Genom att delta visar ni de europeiska lokala och regionala myndigheternas ledarskap när det gäller att skapa en grönare och mer hållbar framtid för vår planet.

Budapests vice borgmästare och nu ordförande för ReK:s ENVE-utskott och arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå, Kata Tüttő, tillade: ”I Budapest värdesätter vi träd för allt gott de gör, inte bara för den koldioxid de fångar, utan även för alla småpartiklar de binder, den skugga de skänker under heta sommardagar och den ånga som de släpper ut i atmosfären. Vi gjorde det till en prioritering att också skapa ett register för bokföring av träden som en del av vår övervakning av målen för hållbar utveckling. Att miljöanpassa stadsområden är något konkret vi alla kan göra för att bekämpa luftföroreningar, hejda minskningen av biologisk mångfald och göra våra städer mer beboeliga. Även små åtgärder behövs för att stävja klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden.

För att gå med i ”Träd för livet” fyller du i den korta webbenkäten.Träden måste planteras eller groddas efter den 20 maj 2020 och i enlighet med riktlinjerna för beskogning som främjar biologisk mångfald. Man ska undvika olämplig beskogning av känsliga livsmiljöer som torvmarker och våtmarker och prioritera inhemska trädarter, när så är möjligt, samt sådana sorter, ekotyper och träd som har en härkomst som motsvarar behovet av motståndskraft mot klimatförändringarna. Riktlinjer och kriterier för deltagande finns här.

Uppropet ”Träd för livet” uppmuntrar alla deltagare – och i synnerhet ReK:s ledamöter – att plantera ett träd i sin region, stad eller by, helst den 30 maj 2022 och senast den 5 juni 2022, under Gröna veckan 2022, och att dela ett foto för att synliggöra varje åtagande och lyfta fram det som ett bidrag till Europas återbeskogning.

Genom att främja och visa upp alla gemensamma åtaganden stärker ReK budskapet om att den globala uppvärmningen är en global utmaning som kräver lokala lösningar.

Städernas och regionernas bidrag till ”Träd för livet” kommer att direkt räknas med i åtagandet att plantera tre miljarder träd och bidra till EU:s nya skogsstrategi för 2030.

Uppropet kommer efter tillkännagivandet från ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas och Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, i en gemensam skrivelse i oktober 2021.

Bakgrund

”Träd för livet” är ett av tio upprop till handling inom ramen för ReK:s kampanj för den gröna given på lokal nivå. Den gröna given på lokal nivå lanserades i juni 2020 med inrättandet av en arbetsgrupp och en uppsättning kommunikations- och engagemangsinitiativ som syftar till att sätta städerna och regionerna i centrum för EU:s omställning till klimatneutralitet och förse de lokala och regionala myndigheterna med förstahandsverktyg för att engagera sig i och påskynda genomförandet av den europeiska gröna given överallt i EU.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation är skogar avgörande för vår hälsa och planetens välbefinnande. De bär på en rik biologisk mångfald och är ytterst viktiga i kampen mot klimatförändringarna. Andra fördelar med att plantera ytterligare tre miljarder träd i hela EU är att det också bidrar till att

  • kyla ner luften 2–8 °C, om de planteras strategiskt i stadsområden,
  • tillhandahålla livsmedel som frukt, nötter och blad, och
  • erbjuda livsmiljöer och skydd för växter och djur, något som ökar den biologiska mångfalden i städerna.

För mer information, kontakta ReK:s sekretariat för den gröna given på lokal nivå på greendeal@cor.europa.eu.

Dela :