Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den europeiska gröna given på lokal nivå  

Europeiska regionkommittén lanserar en ny arbetsgrupp för att se till att städerna och regionerna kan få den europeiska gröna given att lyfta genom konkreta projekt och direkt finansiering till lokala och regionala myndigheter.

Europeiska regionkommittén lanserade den 15 juni arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå. Gruppen består av 13 lokala och regionala folkvalda företrädare och har som mål att garantera att EU:s städer och regioner deltar direkt i utarbetandet, genomförandet och bedömningen av flera initiativ inom ramen för den europeiska gröna given, som är EU:s strategi för hållbar tillväxt med syfte att nå klimatneutralitet senast 2050.

Det är nu dags att investera tillsammans och påskynda övergången till en ren, hållbar och koldioxidneutral ekonomi. EU:s återhämtningspaket och den europeiska gröna given måste stärka och finansiera städer och regioner så att de kan bygga upp motståndskraft och återhämta sig efter covid-19-krisen. Det är huvudbudskapet från det första sammanträdet i arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå. Arbetsgruppen inleder sitt arbete efter att kommissionen lagt fram ett förslag om ett nytt återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro och förstärkt de klimatrelaterade delarna i förslaget till en långsiktig budget på 1 100 miljarder euro för perioden 2021–2027. Det måste nu godkännas av EU:s medlemsstater och Europaparlamentet.

Juan Espadas (ES–PES) , borgmästare i Sevilla och ordförande för arbetsgruppen, sade följande: ” Världen står inför den allvarligaste lågkonjunkturen i modern tid, men vi får inte glömma att klimatförändringarna inte försvunnit. Den europeiska gröna given är det bästa verktyget för att hantera båda kriserna tillsammans. Det är ett tillfälle att investera i ren offentlig transport, förnybar energi, isolerade bostäder till ett rimligt pris, hållbart jordbruk och skydd av den biologiska mångfalden. Det är en positiv revolution, men den kan inte uppnås utan fullt deltagande av städer och regioner och stöd från EU. Som ordförande för arbetsgruppen vill jag se till att våra uppmaningar ljuder klart och tydligt.”

Aurore Lalucq (FR–S&D) , Europaparlamentsledamot och ordförande för den tvärpolitiska gruppen om den gröna nya given i Europaparlamentet, framhöll under debatten om grön återhämtning: ” Den gröna given efter covid-19 kan inte vara densamma som den innan krisen. I dag behöver vi en högre ambitionsnivå, en ökad EU-budget och större investeringar. Den gröna given är lösningen på den ekonomiska krisen och även en möjlighet att ta fram en ny utvecklingsmodell som för samman miljömässig och social rättvisa. Vi måste visa exempel på fantasi, pragmatism och flexibilitet för att anpassa de makroekonomiska besluten till territorierna genom en omfattande social dialog.  Den gröna given är rätt kanal för att genomföra en ambitiös sysselsättningspolitik och ge varje EU-medborgare ett anständigt arbete och en anständig lön. För att lyckas måste vi mobilisera alla aktörer på såväl nationell som lokal nivå samt på EU-nivå. Därför är dialogen mellan Europaparlamentets tvärpolitiska grupp om den gröna given och Europeiska regionkommittén mycket viktig, liksom dialogen mellan EU-institutionerna och de lokala myndigheterna.”

Diederik Samson , kanslichef hos Frans Timmermans, verkställande vice ordförande för EU - kommissionen med ansvar för den europeiska gröna given, vände sig till medlemmarna i arbetsgruppen med sitt uttalande: ” Vi är fast beslutna att se till att den gröna given verkligen genomförs på lokal nivå. Covid-19-krisen kräver både att vi anpassar oss till en ny verklighet samt att vi prioriterar och påskyndar genomförandet av de delar av den gröna given som direkt bidrar till tillväxt och arbeten, till exempel renovationsvågen, den cirkulära ekonomin och miljöanpassningen av våra städer och stadstransporter. Övergången kommer inte att lyckas om den inte är fast förankrad i EU:s städer och regioner. Vi måste samarbeta för att nå resultat för EU-medborgarna.”

Arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå har som mål att säkerställa att både den europeiska gröna given och EU:s återhämtningsstrategi faktiskt omsätts i konkreta projekt och direkt finansiering till lokala och regionala myndigheter. Arbetsgruppen har tre specifika syften :

  • att inom ReK föra samman städernas och regionernas åsikter om de många politiska initiativen inom ramen för den europeiska gröna given och se till att deras röst blir hörd,
  • att underlätta för EU-institutionerna att samarbeta för att placera städerna och regionerna i centrum för politik som främjar koldioxidneutralitet,
  • att framföra de utmaningar som lokala och regionala myndigheter står inför i genomförandet av den gröna omställningen på lokal nivå samt lyfta fram deras resultat och bästa metoder, för att sprida dessa i hela EU.

Till arbetsgruppens aktuella prioriteringar hör: En europeisk klimatlag och Europeiska klimatpakten , Fonden för en rättvis omställning , en ny industristrategi för EU , ren luft , rent vatten och ren vätgas , den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin , biologisk mångfald och skogar .

Arbetsgruppen består av 13 medlemmar från alla sex utskott och alla sex politiska grupper inom ReK, vilket gör den till ett verkligt övergripande och inkluderande initiativ.

Arbetsgruppen kommer att sammanträda regelbundet och bidra till Europeiska regionkommitténs plenarsessioner, med början vid nästa plenarsession den 1–2 juli med en debatt om regioner och städer för grön återhämtning med deltagande av Pascal Canfin , Europaparlamentsledamot och ordförande för Europaparlamentets ENVI-utskott. Två andra debatter kommer att äga rum: en om den kommande fleråriga budgetramen mot bakgrund av återhämtningen efter covid-19-krisen med kommissionsledamot Johannes Hahn och en om de ekonomiska aspekterna av återhämtningen efter covid-19 med kommissionsledamot Thierry Breton .

Bakgrund

Klicka här för att komma till den nya webbportalen för den gröna given på lokal nivå.

Läs Europeiska regionkommitténs resolution om den gröna given, som antogs i december 2019.

Fokus på föredragande för den gröna given: läs vår nya intervjuserie här .

Den europeiska gröna given är färdplanen för att göra EU:s ekonomi hållbar. Den omfattar en ny strategi för hållbar tillväxt samt en uppsättning lagstiftningsåtgärder, politiska åtgärder och finansieringsmekanismer. Den har tre mål: att det inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, att den ekonomiska tillväxten görs oberoende av resursförbrukning och att inga människor eller platser hamnar på efterkälken ( kommissionen ). Den europeiska gröna given omfattar följande områden:

  • Hållbar energi
  • Cirkulär ekonomi
  • Rena transporter
  • Natur och biologisk mångfald
  • Livsmedel och jordbruk
  • Grön finansiering

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023