Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU behöver en ny skogsstrategi för att ta tillvara skogssektorns potential inom bioekonomin och i kampen mot klimatförändringarna  

I ett yttrande utarbetat av Ossi Martikainen (FI–ALDE), ledamot av kommunfullmäktige i Lapinlahti, uppmanar Europeiska regionkommittén (ReK) kommissionen att undersöka huruvida den nuvarande hanteringen av skogsfrågor och synen på dessa frågor, liksom resurserna inom EU, är adekvata och aktuella. Kommittén betonar att skogarna spelar en viktig roll i utvecklingen av Europas bioekonomi och biologiska mångfald och av dess regioner samt i övergången till en koldioxidsnål, grön ekonomi.

I december offentliggjorde kommissionen en rapport om genomförandet av EU:s skogsstrategi . ReK anser att kommissionen bör lägga fram en ny, uppdaterad skogsstrategi för perioden efter 2020, som bör utarbetas i samråd med medlemsstater, regioner samt experter och organisationer på skogsbruksområdet. Kommittén framhåller också att skogsbruket behöver tillräckliga medel under EU:s nästa budgetperiod 2021–2027.

Såsom Ossi Martikainen betonar är detta ”en viktig tidpunkt när det gäller att säkerställa tillräcklig finansiering av skogsbruksåtgärder inom ramen för finansieringen av landsbygdsutveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessutom bör finansieringsalternativen för skogssektorn offentliggöras på alla förvaltningsnivåer. Sektorn erbjuder också stora möjligheter att utnyttja medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram.”

I det yttrande som antogs vid ReK:s plenarsession i torsdags anges att skogsägarna och de som ansvarar för skogsförvaltning och skogsvård, bl.a. kommuner och regionala myndigheter, spelar en viktig roll när det gäller att stärka den hållbara användningen av skogarna. De lokala och regionala myndigheterna skulle bland annat kunna bidra till regionala planer för hållbar utveckling, strategier för bioekonomi, utbildning, ekologiskt hållbart byggande, långlivade träprodukter som binder koldioxid, utbyggnad av förnybar energi och främjande av små och medelstora företags entreprenörskap inom skogssektorn.

”En övergång till skogsbaserade produkter inom t.ex. byggande och energiproduktion skulle generera sysselsättning och skatteintäkter även för glesbefolkade regioner”, noterar Ossi Martikainen, som tillägger att ”skogarna är också en viktig tillgång för turism, biologisk mångfald, rekreation och medborgarnas välfärd”.

ReK betonar att skogarna har en viktig roll att spela när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och mildra deras effekter. Principerna för ett hållbart skogsbruk bör därför bedömas i ett helhetsperspektiv, och man bör beakta skogarnas potential att ersätta fossila bränslen, hur skogsförvaltningen påverkar koldioxidbindningen och vilka hot som klimatförändringarna innebär för skogarna.

Ossi Martikainen påpekar också att ”det är viktigt att EU fortsätter sitt arbete för att säkerställa internationellt samarbete och en grund för överenskommelser om skogssektorn och handeln med skogsprodukter och för att konsolidera principerna för ett hållbart skogsbruk i sitt grannskap, sina yttre ekonomiska förbindelser och sin utvecklingspolitik”.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022