Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Klimatförändringarna: EU:s regioner och städer vill samarbeta över gränserna för att genomföra Parisavtalet  

En månad före COP23 uppmanar regioner och städer Europa att behålla sitt ledarskap i kampen mot den globala uppvärmningen med högre ambitioner och nya finansieringsinitiativ för lokala klimatåtgärder. I en ansats för att genomföra Parisavtalet efterlyste ledamöter från Europeiska regionkommittén (ReK) – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter – lämpliga mekanismer för klimatfinansiering, betonade återigen vikten av att involvera alla myndighetsnivåer och sade att de kommer att fortsätta att stärka förbindelserna med städer och regioner utanför EU:s gränser för att driva klimatfrågan framåt.

Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz sade i sitt tal i Bryssel att "kommittén är fast besluten att stärka förbindelserna med de lokala och regionala myndigheterna i hela världen. ReK, som nyligen undertecknat formella samarbetsavtal med Internationella rådet för lokala miljöinitiativ (Iclei) och klimatalliansen Climate Alliance, hoppas nu få kontakt med USA:s borgmästarkonferens och den kanadensiska sammanslutningen av kommuner. Ordförande Karl-Heinz Lambertz tillade att "klimatförändringar är ett hot mot oss alla som vi endast kan hantera genom samarbete. Lokala och regionala myndigheter i hela världen visar på en övertygelse i fråga om klimatförändringar som ofta överträffar den nationella ambitionsnivån. Europas lokala och regionala myndigheter är redo att knyta band med städer och regioner på andra sidan – och bortom – Atlanten för att utbyta erfarenheter, arbeta tillsammans och se till att den globala temperaturen hålls gott och väl under den 2-gradiga tröskel som fastställdes i Paris."

EU:s kommissionsledamot med ansvar för och klimatåtgärder och energi Miguel Arias Cañete sade: "Vi måste göra stora framsteg med genomförandet av Parisavtalet och nå en överenskommelse om dess arbetsprogram senast när tidsfristen går ut 2018. Världen kan fortsätta att räkna med att Europa står för det globala ledarskapet. För att säkerställa att COP23 blir en framgång kommer vi att arbeta med alla våra partner, till exempel med de många städer, regioner och företag som fortsätter att vidta ambitiösa klimatåtgärder." Kommissionsledamot Miguel Arias Cañete hänvisade till "America’s Pledge", en samling av 227 städer och distrikt, nio delstater och omkring 1 650 företag och investerare från USA som "agerar för att hålla fast vid USA:s åtaganden i Parisavtalet".

 

Medlemmar i EU:s ledamotsförsamling för regioner och städer antog dess officiella COP23-ståndpunkt om klimatfinansiering. Föredragande Marco Dus (IT–PES) sade: "Det är inte politisk vilja som saknas i Europas regioner och städer, utan skräddarsydda finansieringsmekanismer och teknisk kapacitet för att få tillgång till dem." Marco Dus anser att man bör skapa nya vägar – till exempel gröna obligationer och gemensam borgen – för att finansiera klimatåtgärder lokalt. Kommunfullmäktigeledamoten i Vittorio Veneto i provinsen Treviso tillade: "Förutom behovet av ytterligare finansieringsmekanismer som är skräddarsydda för lokala myndigheter är det av avgörande betydelse att bidrag till ekonomisk verksamhet med hög miljöpåverkan gradvis fasas ut och försvinner helt och hållet senast 2035."

Andrew Cooper (UK–EA), föredragande för yttrandet om hur man på ett bättre sätt kan genomföra miljölagstiftning i Europa sade: "Den minskning av koldioxidutsläppen som lokala myndigheter uppnår måste mätas, värderas och uppmuntras. Ett system med lokalt fastställda bidrag måste inrättas utöver de nationellt fastställda bidragen för att bidra till att överbrygga skillnaderna i utsläppsvärdena."

Andrew Cooper sade att "lokalt fastställda bidrag" kommer att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Det skulle även göra det möjligt för oss att fastställa högre men ändå uppnåbara mål." Andrew Coopers initiativ med lokalt fastställda bidrag ligger i linje med och stöder sig på det antagna yttrandet om klimatfinansiering som Marco Dus (IT–PES) har utarbetat.

 

FN:s COP23 kommer att äga rum i Bonn den 6–17 november 2017. Den 13 november kommer ReK att anordna en transatlantisk dialog om klimatförändringar tillsammans med Europeiska kommissionen och borgmästaravtalet och i tätt samarbete med USA:s borgmästarkonferens och den kanadensiska sammanslutningen av kommuner.

Samtidigt som ReK fortsätter att främja initiativet det globala borgmästaravtalet inom och utanför EU:s gränser välkomnar kommittén initiativet "America's Pledge" genom vilket ett rekordstort antal amerikanska delstater, städer, företag, högskolor och universitet bekräftar sitt stöd för Parisavtalet.  ReK undertecknade 2010 ett samförståndsavtal med USA:s borgmästarkonferens och söker nu nya vägar att arbeta med kanadensiska kommuner för att inrätta en ny transatlantisk klimatkoalition. 

För information:

EU:s ledamotsförsamling för regioner och städer beställde nyligen en rapport om klimatfinansiering. I rapporten kartläggs befintliga strategier på EU-nivå och internationell nivå, hinder som står i vägen och olika sätt att undanröja dessa. Här kan du läsa hela rapporten om "Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities". EU har åtagit sig att inom den innevarande budgetperioden avsätta 20 % av EU-budgeten till klimatåtgärder för perioden 2014–2020.

• Minskad påverkan av klimatförändringarna är ämnet för en konferens som anordnas i samarbete mellan ReK och FN den 12 oktober. Robert Glasser, FN:s särskilde representant för katastrofriskreducering kommer att tala vid konferensen på kvällen för den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.

• En karta över miljörisker finns på den europeiska klimatanpassningsplattformen Climate-ADAPT. Kartan ska hjälpa lokala och regionala myndigheter att få en god kännedom om klimatrisker inom sitt eget område, så att de kan fatta beslut på bästa möjliga sätt. En bättre socioekonomisk bedömning, rapportering och kommunikation skulle bidra till att framhålla effekterna av klimatåtgärder på samhället, och vara till stöd för det lokala beslutsfattandet och tilldelningen av medel.

• FN:s COP23 kommer att äga rum i Bonn den 6–17 november 2017. COP23 Information Hub.

Ytterligare information om ReK vid COP22 i Marrakech

COP22: Marrakesh sets new path for faster local climate action

Verksamhet vid och artiklar med koppling till COP22

Yttranden antagna av ReK med koppling till klimat:

Francesco Pigliaru (IT–PES), regionpresident för Sardinien, om Genomförande av det globala klimatavtalet – ett territoriellt förhållningssätt till COP22 i Marrakech

Bruno Hranić (HR–EPP), borgmästare i Vidovec, om Styrningen av energiunionen och ren energi

Michiel Rijsberman (NL–ALDE), ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland, om Energieffektivitet och byggnader.

Daiva Matonienė (LT–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Šiauliai och före detta miljöminister i Litauen, om Förnybara energikällor och den inre marknaden för el.

Kontakt: David Crous | +32 (0) 470881037 | david.crous@cor.europa.eu

Dela :