Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter måste genomföras i partnerskap med lokala och regionala myndigheter  

Regionerna och städerna är redo att spela sin roll i uppbyggnaden av ett starkt socialt Europa som kommer att säkerställa rättvisa omställningar och återhämtning efter covid-19-krisen. Kommissionen lade i dag fram en handlingsplan för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter . I den fastställs tre ambitiösa överordnade mål som ska vägleda de politiska besluten i medlemsstaterna och deras regioner för att uppnå pelarens mål, även genom att fullt ut utnyttja olika EU-fonder för att frigöra sociala investeringar.

De nya överordnade målen ska ha uppnåtts senast 2030 och innebär att minst 78 % av EU:s befolkning i åldern 20–64 år ska ha ett arbete, minst 60   % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år och antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 15 miljoner. Kommissionen lade i dag också fram en rekommendation om effektivt aktivt sysselsättningsstöd , som syftar till att vägleda övergången från nödåtgärder till hållbara och framtidssäkrade arbetstillfällen.

Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Apostolos Tzitzikostas framhöll: ”Hälsokrisen till följd av covid-19 håller på att bli ett socialt nödläge. Vi måste använda alla tillgängliga verktyg för att bevara arbetstillfällen, bekämpa fattigdom och skydda de mest utsatta. I handlingsplanen uppställs ambitiösa mål som vi endast kan uppnå genom samarbete på alla styresnivåer – europeisk, nationell och lokal – och genom att fullt ut utnyttja olika EU-fonder för att frigöra sociala investeringar. Vi är redo att vara centrala partner i genomförandet av handlingsplanen för att se till att den tillgodoser människors behov och leder till en rättvis och inkluderande återhämtning.”

Det portugisiska rådsordförandeskapet har bett ReK att utarbeta ett yttrande om genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Yttrandet ska antas vid plenarsessionen i maj, bara några dagar före EU:s sociala toppmöte i Porto den 7–8 maj.

Föredragande Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Kervo och ordförande för ReK:s utskott för socialpolitik, sysselsättning, utbildning, kultur och forskning (SEDEC), sade: ”Handlingsplanen är ett efterlängtat verktyg för att konkret och i praktiken omsätta de principer som ligger till grund för vår vision om ett rättvist och inkluderande socialt Europa som är motståndskraftigt mot kriser. De lokala och regionala myndigheterna är viktiga inte bara för att genomföra handlingsplanen, utan också för att övervaka framstegen när det gäller den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Därför bör behovet av meningsfullt flernivåstyre, inte minst genom tillämpning av partnerskapsprincipen, erkännas fullt ut i handlingsplanen.”

Kommissionen föreslår en reviderad version av den sociala resultattavlan för att stödja genomförandet av pelarens mål. ReK befarar dock att den endast kommer att mäta framstegen på nationell nivå och beklagar att det i det aktuella förslaget saknas indikatorer som omfattar regionala skillnader. Den första regionala sociala resultattavlan som ReK tog fram 2019 visade på avsevärda skillnader inom de enskilda medlemsstaterna. Kommittén är övertygad om att det behövs regional övervakning för att säkerställa att den sociala pelaren genomförs på alla nivåer och att regionala investeringar inriktas på att uppnå pelarens principer.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023