Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Sociala och miljörelaterade kriterier måste stå i centrum för Fonden för en rättvis omställning  

I denna intervju svarar Vojko Obersnel (HR–PES), borgmästare i Rijeka och föredragande för yttrandet om Fonden för en rättvis omställning (FRO), på fem frågor om EU:s initiativ för att stödja de regioner som påverkas mest av omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Mot bakgrund av covid-19-krisen har den föreslagna budgeten för FRO höjts från 7,5 miljarder euro till 40 miljarder euro. Vid plenarsessionen i juli 2020 antog Europeiska regionkommittén sitt yttrande om FRO, där kommittén betonar att den välkomnar EU:s stöd för en socialt rättvis och hållbar grön omställning.

Fonden för en rättvis omställning är en av de tre pelarna i mekanismen för en rättvis omställning , tillsammans med programmet för en rättvis omställning under InvestEU och en lånefacilitet för den offentliga sektorn med stöd från EU:s budget. Syftet är att hjälpa regioner som är starkt beroende av fossila bränslen – bl.a. kol, torv och oljeskiffer eller växthusgasintensiva industriprocesser – att ställa om till klimatneutralitet.  

Vilka är de viktigaste budskapen i ditt yttrande?

I det yttrande som ReK antagit sätts sociala och miljörelaterade kriterier i centrum för Fonden för en rättvis omställning. Fonden kommer att ha en mycket nära koppling till målen i den europeiska gröna given, och säkerställer att de regioner som får stöd tydligt åtar sig att uppnå målen i Parisavtalet, EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050 och målen på medellång sikt för 2030. Den höjda budgeten för FRO välkomnas i ReK:s yttrande. Man menar att ytterligare bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden+ (ESF+) bör göras på frivillig basis. Detta kommer att ge de lokala och regionala myndigheterna den flexibilitet som krävs för att finansiera arbetsmarknadsprogram via ESF+ och projekt som bidrar till den gröna omställningen med FRO.

Hur kan ditt yttrande påverka lagstiftningsförhandlingarna mellan medlagstiftarna?

Redan under utarbetandet av mitt utkast till yttrande anordnade jag ett antal möten med ledamöter av Europaparlamentet som arbetar med denna fråga. Jag fick också tillfälle att presentera förslagen i mitt utkast till yttrande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling (REGI) och på så sätt lägga fram viktiga synpunkter ur ett lokalt och regionalt perspektiv i ett tidigt skede av processen. Av de 19 rekommendationerna i mitt utkast till yttrande lades 11 fram som ändringsförslag i Europaparlamentet. Europeiska regionkommittén har således framgångsrikt påverkat Europaparlamentet i många viktiga aspekter. Dessutom har vi haft informella kontakter med företrädare för det tyska EU-ordförandeskapet och är glada över att flera av våra rekommendationer också ingår i rådets text.

Vilken roll har den nya fonden inom den gröna given och återhämtningsprocessen efter covid-19-pandemin? Hur kommer den nya fonden att hjälpa de hårdast drabbade regionerna?

Under covid-19-pandemin har EU och hela världen med rätta lagt fokus på att rädda liv, skydda sysselsättningen och lägga grunden för ekonomisk återhämtning. Jag är dock glad över att kommissionen inte har förlorat den viktiga kampen mot klimatförändringarna ur sikte och till och med har höjt budgeten för Fonden för en rättvis omställning avsevärt, från 7,5 miljarder euro till 40 miljarder euro. Denna reviderade FRO-budget kommer att göra det möjligt för drabbade regioner att gå framåt på vägen mot en grön, hållbar och socialt rättvis omställning och genomföra målen i den europeiska gröna given. De sammanhållningspolitiska programmen, och särskilt det nyligen inrättade React-EU-programmet, kommer att stödja regioner som drabbats av krisen. Det behövs EU-stöd för både omställningen till en grön ekonomi och den ekonomiska återhämtningen efter krisen.

Hur kan de lokala och regionala myndigheternas roll stärkas inom omställningsprocessen? Vad kan institutionerna (på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå) göra för att koppla de verkliga behov som regionerna i omställning har till de politiska prioriteringarna i FRO?

De lokala och regionala myndigheterna har en nyckelroll att spela i genomförandet av den gröna given, men för ett framgångsrikt genomförande av miljöprojekt behövs inte bara en budget för att finansiera dem. Först och främst måste medborgarna acceptera att delta i kampen mot klimatförändringarna och omställningen till en grön ekonomi. I min roll som borgmästare har jag till uppgift att lyssna på invånarna och sörja för att de stöder alla projekt som ska genomföras, oavsett om lagarna fastställs på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. Detta gäller också för Fonden för en rättvis omställning. Fonden kan bara bli en framgång för arbetstagarna från kolgruvor om den genomförs på ett socialt rättvist sätt. I mitt yttrande betonar jag därför de sociala aspekterna i FRO. Vi behöver våra medborgare för att fonden ska bli framgångsrik, och våra medborgare behöver oss för att skapa den rätta ramen så att ingen hamnar på efterkälken.

Vad anser du om kriterierna för att få tillgång till FRO? Motsvarar de väl de olika scenarierna i flera EU-regioner?

Varje region har sina särdrag, som bör beaktas. Många regioner har dessutom olika utgångslägen på vägen mot klimatneutralitet. Det bör dock fastställas bestämmelser som är tillämpliga på alla berörda regioner. De finansieringsmöjligheter som lades fram för Fonden för en rättvis omställning är inte okända, eftersom de flesta åtgärder också skulle kunna finansieras genom andra sammanhållningspolitiska program. Inriktningen för FRO bidrar dock till den europeiska gröna given på ett sätt som saknar motstycke. Europeiska regionkommittén lade i sitt antagna yttrande till ett stycke om de åtgärder som ska finansieras, vilket ger de lokala och regionala myndigheterna flexibilitet att anpassa sina föreslagna program till de särskilda behoven och särdragen i sin region.

Pressansvariga:

Carmen Schmidle

Tfn +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tfn +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023