Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter måste ”bli en del av EU:s DNA”  

Regionerna och städerna ser fram emot presentationen av handlingsplanen för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter den 3 mars. Den bör sända ett kraftfullt budskap till stats- och regeringscheferna, som ska träffas i Porto den 7–8 maj, om att höja ambitionerna och garantera rättvisa omställningar efter covid-19-pandemin. Detta betonades av ledamöter av Europeiska regionkommittén (ReK) under en debatt med en företrädare för det portugisiska rådsordförandeskapet.

Det portugisiska ordförandeskapet har bett ReK:s SEDEC-utskott att utarbeta ett yttrande om genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter ur ett lokalt och regionalt perspektiv. I yttrandet kommer kommittén att betona pelarens centrala roll för Europas återhämtning och anpassning till den gröna, digitala och demografiska omställningen. Planen är att yttrandet ska antas vid plenarsessionen i maj, några dagar före det sociala toppmötet i Porto.

SEDEC-utskottets ordförande, Anne Karjalainen (FI–PES ), ledamot av stadsfullmäktige i Kervo och föredragande för det kommande yttrandet, betonade: ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter måste bli en del av EU:s DNA för att bekämpa social orättvisa, bygga upp motståndskraft mot kriser och hjälpa människor att klara av den gröna och digitala omställningen. Det är dags att vi omsätter den sociala pelaren i praktiken på ett samordnat sätt i hela unionen. Handlingsplanen för genomförandet av pelaren bör vara tydlig och ambitiös, med bindande mål så att framstegen kan bevakas på ett effektivt sätt. Den bör också fullt ut ta fasta på de lokala och regionala myndigheternas roll när det gäller att genomföra pelarens principer på plats och säkerställa rättvisa och inkludering.”

Gabriel Bastos , statssekreterare med ansvar för social trygghet i Portugals regering, framhöll: ”Med tanke på ReK:s närhet till medborgarna och insikter i hur det ser ut på plats i verkligheten kommer dess bidrag och synpunkter att vara viktiga för att förstå hur vi bör genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och hur vi kan anpassa och finjustera socialpolitiken.”

Europeiska kommissionen kommer att presentera handlingsplanen för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter den 3 mars. Joost Korte , generaldirektör vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, betonade att pelaren för sociala rättigheter måste stå i centrum för EU:s samordnade återhämtningsinsatser och åtfölja den digitala och gröna omställningen. Han bekräftade att handlingsplanen kommer att innehålla kvantifierbara mål för 2030 för medlemsstaterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen och genom en förbättrad social resultattavla.

SEDEC-utskottets medlemmar diskuterade även kommissionens förslag till direktiv för att säkerställa tillräckliga minimilöner för alla arbetstagare i EU, vilket är en av de 20 principerna i den sociala pelaren. Peter Kaiser (AT–PES), delstatspresident i Kärnten och föredragande för ReK:s utkast till yttrande , noterade: ”Låginkomsttagare, särskilt unga, lågutbildade och personer med otrygga anställningar, har drabbats särskilt hårt under covid-19-krisen, som också har haft en negativ inverkan på lönerna. Därför bör en europeisk ram för minimilöner stödjas för att säkerställa ett bättre skydd för arbetstagarna i framtiden, stärka den sociala sammanhållningen och förebygga dels fattigdom bland förvärvsarbetande, dels kompetensflykt från regioner med särskilt låga löner.”

Emil Boc (RO–EPP), borgmästare i Cluj-Napoca, redogjorde för sitt utkast till yttrande om det europeiska området för utbildning som kommissionen vill att EU och medlemsstaterna ska förverkliga senast 2025. I yttrandet betonas behovet av att kartlägga regionala utbildningsbehov och minska de nuvarande skillnaderna i utbildning mellan landsbygds- och stadsområden. ”Det europeiska området för utbildning är nyckeln till bättre och mer välavlönade jobb i EU. Det är en förutsättning för att minska intoleransen, öka acceptansen och stärka den europeiska identiteten. Det kommer att göra Europa starkare från grunden och uppåt, så i slutändan är det europeiska området för utbildning nyckeln till en bättre demokrati i hela Europeiska unionen”, menade Emil Boc.

Båda yttrandena kommer att antas vid ReK:s nästa plenarsession den 17–19 mars.

Mer information:

Två andra utkast till yttranden lades fram för antagande vid SEDEC-utskottets sammanträde den 17 februari, som ägde rum helt digitalt på grund av covid-19-pandemin:

En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025

Föredraganden Yoomi Renström (SE–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåker, konstaterade: ”De lokala och regionala myndigheterna spelar en nyckelroll för att värna europeiska värden och står i första ledet när det handlar om att hantera rasism och hatbrott, skydda utsatta grupper och minoriteteter och främja social sammanhållning. Därför måste de erkännas fullt ut som strategiska partner i kampen mot rasism. Dessa myndigheter har även en väsentlig roll i utarbetandet av lokala och regionala handlingsplaner som, utöver de nationella, kan bidra till att motverka strukturell rasism genom en platsbaserad strategi som gör det möjligt att utforma och genomföra åtgärder som är anpassade till verkligheten på fältet.”

Medier i det digitala decenniet: en handlingsplan

Föredraganden Jan Trei (EE–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Viimsi, underströk: ”Covid-19-krisen belyser mycket tydligt behovet av en stark press som en institution som informerar samhället och som tillhandahåller balanserad, faktabaserad information och möjliggör en öppen debatt. Samtidigt har den ekonomiska recessionen till följd av krisen äventyrat mediernas förmåga att spela en ansvarsfull roll. För att upprätthålla en stark press av god kvalitet på alla nivåer behövs stödåtgärder, särskilt för att trygga de lokala och regionala medieföretagens överlevnad. Särskild uppmärksamhet måste riktas åt situationen i små länder, där de lokala och regionala mediernas resurser är begränsade på grund av marknadens ringa storlek.”

Medlemmarna antog även SEDEC-utskottets arbetsprogram för 2021 och utsåg Daniela Ballico (IT–ECR), borgmästare i Ciampino, till huvudföredragande för yttrandet "En jämlikhetsunion: strategi om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030" .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023