Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Landsbygdsområdena får inte glömmas bort i återhämtningsplanerna  

I början av Rural Vision Week uttryckte ledamöter av Europeiska regionkommittén farhågor över att landsbygdsområden kan komma att åsidosättas i EU:s planer för att bidra till återuppbyggnaden av ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigare Europa efter covid-19-pandemin. I följande uttalande, som antogs vid sammanträdet i ReK:s utskott för naturresurser (NAT) och som stöds av Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden samt smarta byar, tog medlemmarna starkt avstånd från alla planer som inte följer partnerskapsprincipen och som inte inbegriper landsbygdsområdena i utarbetandet.

Pandemin förvärrar många av de problem som redan förekommer i landsbygdsområdena och belyser än en gång dessa områdens sårbarhet, särskilt när det gäller digital kapacitet, kvaliteten på och tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster, utbildning, tillgång till bredband, befolkningens särskilda behov, distributionskedjornas motståndskraft och innovationskompetens. Det behövs en tydlig strategi för att undvika att återhämtningsplanerna förvärrar klyftan mellan eftersläpande landsbygdssamhällen och stadsområden som allt snabbare rör sig mot hållbarhet och digitalisering. Annars riskerar vi att gå miste om en viktig möjlighet till ekonomisk och social tillväxt för hela unionen och att förlora kommande generationers stöd i stora delar av EU.

NAT-utskottets medlemmar oroar sig för följande:

  • Regionerna, och i synnerhet landsbygdsregionerna, är inte tillräckligt delaktiga i beslutsfattandet när det gäller utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens i de flesta medlemsstater.
  • Landsbygdsområdena kan komma att tilldelas mindre medel från Next Generation EU på grund av den strukturella ramen för de nationella planerna för återhämtning och resiliens och deras prioriteringar för åtgärder och genomförandemetoder, trots att landsbygdsregionerna har drabbats särskilt hårt av covid-19-pandemin.
  • En stor andel av medlen kommer att tilldelas genom en inbjudan att lämna förslag, vilket skulle kunna undergräva landsbygdsområdenas möjligheter att få tillgång till medel från Next Generation EU eftersom deras kapacitetsuppbyggnad och tekniska stöd vid programplanering och användning av EU-medel traditionellt sett är svagare.
  • Den nuvarande indelningen av landsbygdsområden tar sannolikt inte hänsyn till landsbygdsområdenas verkliga omfattning i Europa, eftersom de mellanliggande områdena i gråzonen mellan stad och land med största sannolikhet står inför samma utmaningar som landsbygdsområdena.

NAT-utskottets medlemmar uppmanar

  • EU-institutionerna och de nationella regeringarna att göra de lokala och regionala myndigheterna delaktiga i utarbetandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna: dessa åtgärder måste ha en lokal dimension för att vara ändamålsenliga,
  • medlemsstaterna att inleda politiska dialoger med alla berörda parter; landsbygdsområden får inte lämnas på efterkälken och deras behov måste till fullo återspeglas och beaktas i de nationella planerna för återhämtning och resiliens,
  • alla relevanta institutionella aktörer att noggrant övervaka användningen av medel från Next Generation EU på lokal och regional nivå för att se till att medlen fördelas rättvist mellan regionerna,
  • medlemsstaterna och förvaltningsmyndigheterna att underlätta och förenkla landsbygdsområdenas tillgång till medel från Next Generation EU.

Här hittar du en förteckning över medlemmarna i NAT-utskottet och i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden samt smarta byar .

Kontaktperson:

Europeiska regionkommittén

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden samt smarta byar

Adam Mouchtar

Tfn +32 499421655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

EU:s ekopris har utlysts
EU:s ekopris har utlysts
27.03.2023