Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Firandet av Romfördragets 60-årsdag: ett tillfälle att "reflektera", lyssna och staka ut en ny väg för Europa  

Inför Romfördragets 60-årsjubileum och mot bakgrund av ett ökande missnöje med det europeiska projektet har EU:s kommuner och regioner åtagit sig att ta sin del av ansvaret för att öka medborgarnas deltagande i utformningen av en ny väg för EU. Som uppföljning av en debatt om Europas framtid med en delegation bestående av 200 unga européer har Europeiska regionkommitténs ledamöter i dag antagit en resolution som utgör startskottet för en omfattande process för samråd med medborgare i hela EU på temat "Reflektioner om Europa". Slutsatserna från detta omfattande initiativ kommer att utgöra underlag för ReK:s bidrag till de kommande politiska diskussionerna om EU:s framtid.

I samband med att han inledde plenarsessionens debatt betonade ReK:s ordförande Markku Markkula följande: "Med tanke på de utmaningar vi nu går igenom bör jubileer som Romfördragets 60-årsdag och Maastrichtfördragets 25-årsdag vara ett tillfälle att föra en uppriktig diskussion om Europa. Men det är nu dags att ta steget från att tala och lyssna till att faktiskt agera. Vi anser att åtgärder måste vidtas, och de måste vidtas nu. Detta är vad människor, inklusive de yngre generationerna, förväntar sig av Europa och detta är vad vi vill signalera med dagens "ungdomarnas ändringsförslag". Vi behöver ett EU där medborgarna känner att deras åsikter verkligen betyder något och där enskilda personer känner sig trygga att följa sina drömmar. Vi vill återuppbygga ett EU för och med medborgarna".

Tack vare ett nära samarbete med Europeiska ungdomsforumet och Model European parliament drog dagens debatt om Europas framtid stor nytta av de idéer och synpunkter som fördes fram av ungefär 200 unga européer som deltog aktivt i arbetet under plenarsessionen. Deras deltagande utgör en uppföljning av den dialog för unga medborgare om hur man ska återupprätta förtroendet för EU med hjälp av regioner och kommuner som anordnades under Youth Opinion Festival ( YO!Fest ) i Maastricht den 7 februari med ReK-företrädare från alla politiska partier.

Som ett led i ReK:s bidrag till de bredare politiska reflektionerna om EU:s framtid antog ReK-ledamöterna en resolution som stöder tanken på att inleda en omfattande samrådsprocess på temat "Reflektioner om Europa", huvudsakligen i form av medborgardialoger och stadshusdebatter på lokal nivå, för att samla in synpunkter från medborgarna och föra fram deras synpunkter på EU-nivå. Denna "nedifrån och upp"-metod har blivit ännu viktigare till följd av en formell begäran från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om ReK:s ståndpunkt på temat "Reflektioner om Europa" baserat på kommunernas och regionernas synpunkter. ReK:s ståndpunkt, som man planerar att anta 2018, kommer att bygga på resultatet av samrådet och kommer att utarbetas av ReK:s ordförande Markku Markkula och förste vice ordförande Karl-Heinz Lambertz .

Karl-Heinz Lambertz var noga med att understryka att "Särskilda tillfällen, såsom årsdagarna för Romfördraget och Amsterdamfördraget i år, är förknippade med särskilda förväntningar. Europa går igenom en särskilt svår period och står inför en rad olika kriser. Vi måste omvandla den nuvarande misstron till hopp och detta är ett uppdrag där vi, i egenskap av lokala och regionala företrädare i medborgarnas närhet, kan bidra på ett värdefullt sätt. Denna resolution får inte bli ännu ett dokument som försvinner i de digitala registren. Det bör utgöra startskottet för en reflektionsprocess om Europas framtid som leder till konkreta resultat".

I sin resolution efterlyser EU:s lokala och regionala ledare också

ett Europa som klarar av att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet,

ett EU som ger effektiva och snabba lösningar på de främsta gemensamma utmaningarna som kommuner, regioner och stater inte kan hantera på egen hand, till exempel att öka EU:s konkurrenskraft, stärka sammanhållningen, garantera en trygg omvärld för alla, hantera migrant- och flyktingkrisen, vidta åtgärder mot klimatförändringen, motverka arbetslöshet och bekämpa terrorism,

ett Europa som erkänner vikten av att beakta ungdomars särskilda behov och säkerställa öppen dialog mellan människor i alla generationer.

Information till redaktörerna:

ReK:s initiativ att direkt på gräsrotsnivå rådfråga EU:s medborgare om Europa har redan lanserats, med 27 lokala evenemang på temat "Låt oss tala om Europa" anordnade av ReK, dess ledamöter och lokala och regionala partner i 13 EU-länder under 2016, med ett sammanlagt deltagande på mer än 3 200 personer.

Denna satsning kommer att intensifieras under 2017, med ungefär 70 lokala evenemang som anordnas i alla EU-medlemsstater.

ReK uppmuntrar också regionala och lokala myndigheter att hålla sina egna debatter, även i de egna institutionella organen, för att ytterligare säkerställa att medborgarna får komma till tals under denna reflektionsperiod.

Mer information om ReK:s initiativ på temat "Reflektioner om Europa".

Foton från plenarsessionen kan laddas ner gratis från vårt Flickr-galleri

Foton från ceremonin i samband med undertecknandet av "Det nya ungdomsfördraget: Europa om 25 år"

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle
Tfn +32 22822499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Dela :