Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Renoveringsvågen: städerna och regionerna är redo att leverera  

Europeiska regionkommittén uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta enklare och snabbare finansieringsmekanismer för att lokala och regionala myndigheter ska kunna genomföra renoveringsprojekt

Europeiska regionkommittén (ReK) har enhälligt antagit ett yttrande om renoveringsvågen , EU:s plan för att uppgradera energiprestandan hos Europas byggnadsbestånd. Eftersom det står för 40 % av Europas energiförbrukning och 36 % av växthusgasutsläppen är renovering av byggnader avgörande för att EU ska kunna uppnå klimatneutralitet senast 2050. Städerna och regionerna efterlyser en översyn av systemen för statligt stöd, flexiblare budgetregler för att maximera investeringar och renoveringar, lokala och regionala mål för renovering av byggnader samt integrering av förnybara energikällor i renoveringsprojekt.

Efter en plenardebatt med EU:s energikommissionär Kadri Simson sade Enrico Rossi (IT–PES) , ReK:s föredragande för yttrandet om renoveringsvågen , ledamot av kommunstyrelsen i Signa (storstadsområdet Florens) och f.d. regionpresident i Toscana (2010–2020), följande: ”Den gröna återhämtningen börjar i våra hem. Med renoveringsvågen som en grundpelare i den gröna given kan vi blåsa nytt liv i vår ekonomi, skapa 160 000 arbetstillfällen inom byggsektorn och bekämpa energifattigdom, samtidigt som vi uppnår våra klimatneutralitetsmål. Vi måste se till att resurserna i den nya fleråriga budgetramen, återhämtningsplanen och de nationella och regionala fonderna används i synergi och inte omdirigeras till andra ändamål. För att den ska bli framgångsrik måste städerna och regionerna spela en nyckelroll. Därför behöver vi konkreta verktyg, såsom en lokal teknisk biståndsfacilitet, som är tillgänglig för alla lokala och regionala myndigheter för genomförandet av renoveringsvågen, tillsammans med utbildning av arbetstagare, särskilt i små och medelstora företag, för att bidra till att skapa fler arbetstillfällen.”

ReK uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta direkta finansieringsmekanismer för att lokala och regionala myndigheter ska kunna genomföra renoveringsprojekt. Kommittén uppmanar också till att genomföra den aviserade översynen av de europeiska systemen för statligt stöd till byggnaders energieffektivitet för att övervinna de nuvarande investeringshindren.

Städerna och regionerna uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att införa flexiblare budgetregler för lokala och regionala förvaltningar i syfte att öka deras kapacitet att investera i renovering av befintliga byggnader och nya subventionerade bostäder. För att renoveringsvågen ska kunna genomföras måste kommissionen och medlemsstaterna också ge betydande stöd till byggsektorn för att överbrygga kunskapsluckor i fråga om kompetens, teknik och omskolning av arbetstagare.

Renoveringsvågen måste stödjas genom gediget tekniskt bistånd som är tillgängligt för alla lokala och regionala myndigheter. Ledamöterna förespråkar en förstärkning och decentralisering av EIB:s Elenainstrument genom att man rationaliserar modellen med en gemensam kontaktpunkt för att tillhandahålla tekniskt bistånd till alla lokala och regionala myndigheter och företag.

I ReK:s yttrande uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut införliva renoveringsvågen i programmen för återhämtning och resiliens och i de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Andra ReK-förslag för ett framgångsrikt genomförande av renoveringsvågen i alla regioner:

 • Åtgärder för att undvika avhysning från bostäder under förevändning att dessa ska renoveras. Kommissionen och alla myndighetsnivåer måste förhindra att renoveringskostnader förs över på hyresgästerna. Hyreshöjningar bör uppvägas med energibesparingar.
 • ReK uppmanar kommissionen att kräva att medlemsstaterna fullt ut och på ett ändamålsenligt sätt involverar de lokala och regionala myndigheterna i utarbetandet och genomförandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens genom att utveckla ändamålsenliga klimat- och energidialoger på flera nivåer.
 • Renoveringsvågen måste också genomföras i mindre urbaniserade och mer perifera områden, inklusive landsbygdssamhällen.
 • Att främja cirkulära processer inom byggsektorn och stärka certifieringsmekanismer som uppmuntrar till val av byggmaterial och byggteknik på grundval av livscykeln.
 • Att stärka de lokala energisamhällena och ”prosumenten” genom decentraliserad energiproduktion och incitament för att utveckla modellen med ”varmhyra” – den grundläggande princip som tillämpas i Sverige och Finland – där fastighetsägare uppmuntras att spara energi och samtidigt garantera en lämplig inomhusmiljö.
 • Att utvidga analysen av energifattigdom till att omfatta mer än enskilda hushåll och använda modellen med ”miljövänliga produktionsområden” som en användbar referens för att involvera tillverkningsindustrin i renoveringsvågen.
 • Att ge betydande stöd till byggsektorn, som har drabbats hårt av krisen och ofta kännetecknas av småföretag.
 • Mer ambitiösa insatser för att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning och kylning av bostäder, som står för över 80 % av byggnaders totala energiförbrukning i EU.
 • Ledamöterna välkomnar klimatpakten och åtar sig att stödja dess genomförande, särskilt genom att involvera medborgarna. ReK erkänner klimatpaktens grundläggande roll när det gäller att se till att renoveringsvågen genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att de lokala och regionala myndigheterna har tillgång till kapacitet och verktyg.
 • Ledamöterna uppmanar kommissionen att fortsätta att främja införandet av energiförvaltningssystem och byggnadsinformationsmodellering (BIM).
 • Att systematiskt tillämpa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för byggnadssektorn för att åstadkomma en snabb minskning av energiförbrukningen och säkerställa ett brett införande av mer hållbara förvaltningsmodeller.
 • Data om byggnaders energiförbrukning bör vara lättillgängliga kostnadsfritt i hela EU.
 • Att fastställa lokala och regionala mål för integreringen av förnybara energikällor i byggnader.
 • ReK ställer sig bakom förslaget om en indikator för smart beredskap för att mäta i vilken utsträckning byggnader är anpassade till användning av smart teknik och för att upplysa fastighetsägare och boende om resultaten av dessa mätningar.
 • Att uppdatera ramen för energicertifikat för att öka den andel av byggnadsbeståndet som omfattas av energicertifikat.
 • De rättsliga kraven för inköp och renovering av alla befintliga offentliga byggnader, minimistandarderna för energiprestanda och de obligatoriska målen för årlig renoveringstakt måste vara flexibla för att ta hänsyn till byggnadernas olika förutsättningar och de olika omständigheterna i varje region.

Bakgrundsinformation

Det uppskattas att mellan 34 och 50 miljoner EU-medborgare lider av energifattigdom. ReK:s yttrande om renoveringsvågen innehåller ett förslag till kommissionen och medlemsstaterna om att beräkna energifattigdomen på subregional nivå.

Trots att 75 % av de befintliga byggnaderna i EU anses vara energiineffektiva är det för närvarande endast 1 % per år som renoveras. Renoveringsvågen beräknas kunna skapa 160 000 nya arbetstillfällen inom byggsektorn fram till 2030. 

Tillsammans med utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn och miljöanpassningen av städer är renoveringen av EU:s byggnadsbestånd en central prioritering inom den gröna given . Den har inte bara potential att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp, utan kan också bli en drivkraft för hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Byggsektorn är den största källan till arbetstillfällen per miljon investerade euro ( Internationella energiorganet IEA 2020 ).

Renoveringsvågen lanserades den 14 oktober 2020 i och med Europeiska kommissionens meddelande ”En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv” , och är en hörnsten i färdplanen för den europeiska gröna given .

Renoveringsvågen syftar till att undanröja hinder för byggnadsrenoveringar. Finansinstitutgruppen för energieffektivitet ( EEFIG ) har identifierat sex typer av hinder: strukturella hinder, informationshinder, marknadsmisslyckanden, brist på sakkunskap, en blandning av faktorer som gör det svårt att kombinera projekt och/eller genomföra effektivare distriktsbaserade strategier, samt rättsliga hinder. Alla dessa hinder påverkar direkt de lokala och regionala myndigheterna och hämmar deras kapacitet att investera mer i energieffektiva projekt.

Renovering av byggnader är en viktig prioritering i den gröna given på lokal nivå , ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för EU:s omställning till klimatneutralitet. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . Läs pressmeddelandet här . Utforska 200 exempel på bästa praxis för den gröna given på vår onlinekarta .

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023