Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Aktiva regioner: från klimatneutralitet till utrotning av energifattigdom  
Ett europeiskt observationsorgan för klimatneutralitet och EU-mål för att utrota energifattigdomen är några av de åtgärder som lokala och regionala myndigheter föreslår ‎ för att uppnå ett klimatneutralt Europa senast 2050

Energifattigdom och kampen mot den globala uppvärmningen var några av huvudfrågorna vid det 23:e sammanträdet i Europeiska regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE). Det lokala genomförandet av målen för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar diskuterades också, vid sidan av ett uttryckligt stöd till kolregioner. Inför valet till Europaparlamentet i maj betonade ENVE-utskottets ordförande Cor Lamers behovet av att ”leva upp till våra ungdomars förväntningar i den klimatkris vi befinner oss i”.

I samband med att det 23:e sammanträdet i utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) inleddes framhöll utskottets ordförande, Cor Lamers (NL–EPP) , borgmästare i Schiedam, att ” unga människor runt om i Europa påminner oss varje vecka om den klimatkris vi befinner oss i, och vi måste leva upp till deras förväntningar. Vi måste presentera nya och innovativa åtgärder för att maximera potentialen när det gäller att omvandla Europas övergång till ren energi till hållbar tillväxt och sysselsättning. Som EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner är vi fast beslutna att göra allt vi kan för att konkretisera formella mekanismer för att involvera lokala och regionala myndigheter i EU:s och medlemsstaternas klimat- och energipolitik.

Medlemmarna antog ett utkast till yttrande om En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi . Föredraganden Michele Emiliano (IT–PES) , regionpresident i Apulien, framhöll att ”vi behöver nya åtgärder och bättre riktad offentlig finansiering på EU-nivå och nationell nivå om vi både vill skapa en ekonomi helt utan nettoutsläpp och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Övergången till koldioxidneutralitet utgör ett tillfälle att skapa incitament för ren teknik, ny kompetens och nya arbetstillfällen. En lämplig prissättning av fossilbaserad energi genom utsläppsrätter och beskattning är nyckeln till övergången till förnybar energi. Energiskattedirektivet och reglerna om statligt stöd bör leda till minskade skatter på förnybar energi för att främja spridningen på marknaden.”

Städer och regioner begär att EU:s klimatbudgetutgifter ska ökas till minst 30 % vid sidan av skattelättnader inom EU:s klimatneutrala finansieringsprogram. Michele Emiliano upprepar i sitt yttrande ReK:s uppmaning till EU-institutionerna och medlemsstaterna om att inrätta en permanent flernivåplattform för dialog om energi, institutionalisera lokalt fastställda bidrag i nationella energi- och klimatplaner och inrätta ett europeiskt observationsorgan för klimatneutralitet för att kartlägga och stödja klimatkänsliga områden. 

Michele Emiliano anser i yttrandet att regioner och lokala myndigheter systematiskt ska involveras i genomförandet av målen för hållbar utveckling, Parisavtalet och det förberedande arbetet inom ramen för COP25, bland annat genom en företrädare för ReK som har observatörsstatus i alla UNFCCC:s förberedande organ. Yttrandet, som ska läggas fram för omröstning vid plenarsessionen i juni, bidrar till den strategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 som kommissionen offentliggjorde i november 2018.

Medlemmarna antog enhälligt ett yttrande om Flernivåstyre och sektorsövergripande samarbete för att bekämpa energifattigdomen . Föredragande Kata Tüttő (HU–PES) , ledamot i stadsdelsfullmäktige för Budapests tolfte distrikt, framhöll att ” över 50 miljoner människor i Europa har svårt att värma upp sina hem på vintern på grund av höga energipriser, låga inkomster och fuktiga och ohälsosamma hem.  Alltför många européer måste välja mellan att äta eller värma upp bostaden på vintern. EU har mycket ambitiösa mål på energi- och miljöområdet. Det är dags att fastställa ett EU-mål om att utrota energifattigdomen.”  

Föredraganden Kata Tüttő försvarar samtliga människors rätt till överkomlig energi och föreslår ett ”moratorium för upphörande eller avstängning av tillhandahållandet av offentliga tjänster på grund av utebliven betalning” så att ”inget hushåll blir utan tillgång till grundläggande tjänster för uppvärmning eller kylning”. Yttrandet ska läggas fram för omröstning vid ReK:s plenarsession den 26–27 juni 2019.

Medlemmarna enades om att utarbeta ett yttrande på eget initiativ om borgmästaravtalet efter 2020 och utnämnde Benedetta Brighenti (IT–PES) , ledamot av kommunfullmäktige i Castelnuovo Rangone i regionen Emilia-Romagna, till föredragande.

ENVE-utskottets medlemmar kommer att sammanträda den 12–14 juni 2019 i Bukarest för en gemensam konferens med Europeiska kommissionens 12:e strategiska plan för energiteknik (SET-planen) . Tillsammans med det rumänska kommunförbundet och det rumänska rådsordförandeskapet kommer man vid evenemanget att diskutera de tekniska och finansiella instrument som kan främja spridningen på marknaden av innovativa miljövänliga produkter och tjänster och leda till att energiomställningen blir verklighet på lokal nivå.

Medlemmarna diskuterade följande yttranden:

Ett hållbart EU 2030: uppföljning av FN:s mål för hållbar utveckling, den ekologiska omställningen och Parisavtalet om klimatförändringar , föredragande: Sirpa Hertell (FI–EPP). Städer och regioner efterlyser mål och framstegsindikatorer för genomförandet av målen för hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Yttrandet ska antas i oktober 2019.

Att genomföra Parisavtalet genom en innovativ och hållbar energiomställning på regional och lokal nivå , föredragande: Witold Stępień (PL–EPP) Yttrandet ska antas i oktober 2019.

Att genomföra paketet för ren energi: integrerade nationella energi- och klimatplaner som ett verktyg för lokal och territoriell styrning i en strategi för klimat samt aktiv och passiv energi , föredragande: József Ribanyi (HU–EPP). Yttrandet ska antas i oktober 2019.

Information till redaktörer:

Foton från ENVE-utskottets sammanträde kan laddas ner här.

Klicka här för att få tillgång till alla dokument från ENVE-utskottets sammanträde.

Europeiska regionkommittén har reagerat på de olika aspekterna av paketet för ren energi i följande yttranden:  

En ny giv för energikonsumenterna , föredragande Michel Lebrun (BE–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Viroinval (april 2016).

Styrningen av energiunionen och ren energi , föredragande Bruno Hranić (HR–EPP), borgmästare i Vidovec (juli 2017).

Energieffektivitet och byggnader , föredragande Michiel Rijsberman (NL–ALDE), ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland (juli 2017).

Förnybara energikällor och den inre marknaden för el , föredragande Daiva Matonienė (LT–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Šiauliai.

Januari 2019 – pressmeddelande från kommissionen . ”En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi”. Hela strategin (SV) .

Januari 2019 – Europeiska kommissionens tredje rapport om energipriser och energikostnader i Europa .

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023