Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna och kommunerna vill att EU-strategin för barnets rättigheter ska antas så snart som möjligt  

Jari Andersson, ordförande för stadsfullmäktige i Sastamala (FI–EPP), har utarbetat ett yttrande för Europeiska regionkommittén med en uppmaning till EU:s medlemsstater att påskynda genomförandet av EU:s strategi för barnets rättigheter och den europeiska barngarantin. Anderssons yttrande antogs vid Regionkommitténs (ReK) plenarsession tisdagen den 12 oktober. I yttrandet betonas att regioner, städer och kommuner spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa barnfattigdom och utnyttjande av barn samt att förebygga marginalisering.

Föredraganden beklagar att ingen överenskommelse kunde nås om en EU-strategi för barnets rättigheter vid sammanträdet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 7 oktober. Vissa medlemsstater vägrade att godta kommissionens förslag eftersom de hade velat stryka alla hänvisningar till rättigheter för hbtiq-barn/ungdomar.

”Det är synd att den här typen av meningsskiljaktigheter försenar antagandet och genomförandet av strategin. Vi anser att alla barn, oavsett ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, nationalitet, bosättnings- eller immigrationsstatus, kön eller sexuell läggning, bör ha rätt till en adekvat levnadsstandard, utbildning av god kvalitet och lika möjligheter från tidig ålder. Att stärka den socioekonomiska inkluderingen av barn är avgörande för att minska fattigdom och missgynnande över generationerna”, menar Jari Andersson.

Tidigare i år antog rådet en rekommendation om en europeisk barngaranti som syftar till att värna om rätten till förskoleverksamhet, utbildning, hälso- och sjukvård, tillräcklig näring samt anständiga bostäder för alla under 18 år. Europeiska regionkommittén, som företräder städer och regioner i EU:s beslutsfattande, betonar att lokala och regionala myndigheter spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla grundläggande tjänster och bekämpa fattigdom, och därför måste kommissionen och medlemsstaterna se till att alla styresnivåer deltar i genomförandet av barngarantin.

I ReK:s yttrande efterlyses särskilda åtgärder för att garantera tillgång till utbildning av god kvalitet även för barn från missgynnade familjer. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att intensifiera samarbetet med lokala och regionala myndigheter och se till att initiativ som stöder målen i EU:s strategi för barnets rättigheter och i barngarantin får tillräcklig finansiering, särskilt genom Europeiska socialfonden (ESF+).

”Vi föreslår att minst 5 % av ESF+-medlen inom ramen för delad förvaltning ska anslås till stödåtgärder i enlighet med den europeiska barngarantin. Målet bör vara att utveckla ett omfattande ekosystem för investeringar till förmån för barn i EU, som bygger på barngarantin, faciliteten för återhämtning och resiliens, strukturfonderna och nationella resurser. Detta kan förbättra tillhandahållandet av inkluderande tjänster av god kvalitet för alla barn”, påpekar Jari Andersson.

I sitt yttrande understryker ReK också att barn måste garanteras möjlighet att delta i beslut som påverkar deras liv och att de måste ges möjlighet att höras i enlighet med sin ålder och mognad. Särskilda rättigheter för barn bör också säkerställas i rättssystemet, och förvar inom ramen för migrationsförfaranden bör tillgripas endast som en sista utväg i exceptionella fall.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-CITIES-URGE-QUICK-ADOPTION-EU-STRATEGY-RIGHTS-CHILD.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023