Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regioner och städer behöver mer Europa för att möta framtida kriser och utmaningar  

Politiken för livsmedel, hälsa, terrorism och krishantering står i fokus när lokala och regionala ledare överväger sätt att öka sina samhällens motståndskraft.

Europeiska regionkommitténs utskott för naturresurser (NAT) har sammanträtt för första gången efter sommaruppehållet för att diskutera hållbar turism och de åtgärder som krävs på EU-nivå för att möta de utmaningar som coronaviruset skapat och dess effekter på lokalsamhällena. Vid sammanträdet den 18 september antog ledamöterna även yttranden om strategin från jord till bord, om programmet EU för hälsa, om ett uppsving för landsbygdsområdena och om EU:s mekanism för civilskydd – politikområden som kan hjälpa till att bygga upp motståndskraftiga samhällen runtom i EU. Utskottets medlemmar diskuterade även agroekologi. 

Coronaviruset – covid-19 – är fortfarande ett stort problem för de lokala och regionala myndigheterna i Europa. Covid-19-pandemin har tydligt visat inte bara mervärdet av europeiskt och lokalt jordbruk och hur viktigt det är att ha ett livsmedelssäkerhetssystem som huvudsakligen bygger på leveranser från Europas landsbygdsområden, utan även behovet av att förbättra samarbetet på hälso- och sjukvårdsområdet och genom civilskyddsmekanismen.

NAT-utskottets medlemmar antog följande utkast till yttranden:

"Mot en mer hållbar turism för EU:s städer och regioner", av Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES–Renew), vice minister med ansvar för turism, förnyelse, rättsliga frågor och lokal förvaltning i regionregeringen i Andalusien. Turismen skapar arbetstillfällen och välstånd i hela EU. Den kan dock även påverka miljön eller samhället negativt om den inte hanteras på rätt sätt. Turismen var under covid-19-krisen och är fortfarande en av de hårdast drabbade ekonomiska sektorerna, med dramatiska negativa konsekvenser. I detta yttrande om hållbar turism undersöker man båda sidor av debatten och visar sätt att ta sig ur turismens nuvarande kris i riktning mot en mer hållbar och motståndskraftig framtida turism. "Det är upp till Europa att ta ledningen i denna förändring, för resten av världen kommer inte att göra det. Vi måste genomföra en strategisk ram för åtgärder för en robustare turism som är inriktad på hållbar utveckling", betonade föredraganden. Yttrandet ska enligt planerna antas vid ReK:s plenarsession den 9–10 december 2020.

"Från jord till bord – den lokala och regionala dimensionen" av Guido Milana (IT–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Olevano Romano (storstadsområdet Rom). Strategin från jord till bord för hållbara livsmedel är en pelare i både den europeiska gröna given – ett av EU:s flaggskeppsinitiativ – och EU:s återhämtningsplan. Strategin från jord till bord kommer att omfatta alla steg i livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion. Guido Milana sade: "Genom covid-19-pandemin avslöjades ett antal stora problem i vårt livsmedelssystem. Strategin från jord till bord kommer att vara avgörande för att förändra systemet på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det är nödvändigt att städer och regioner involveras i arbetet för att stödja producenter och arbetstagare, hjälpa de många som inte har råd med en hälsosam kosthållning, skydda miljön, främja korta leveranskedjor och uppmuntra till bättre livsmedelsdistribution. Jordbrukare och fiskare kommer att vara avgörande för att möta de ambitiösa mål som vi har satt, och vi måste se till att ingen lämnas på efterkälken." Yttrandet ska enligt planerna antas vid plenarsessionen den 9–10 december 2020.

"Programmet EU för hälsa" av Nathalie Sarrabezolles (FR–PES), ordförande för departementsfullmäktige i Finistère: "Programmet EU för hälsa syftar till att stärka EU:s hälso- och sjukvårdssystem för att i framtiden bättre kunna hantera större gränsöverskridande kriser, såsom covid-19-pandemin. Förutom att skapa bättre skydd mot och hantering av kriser genom att stärka medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem och tillhandahålla bättre vård, syftar programmet EU för hälsa även till att främja hälsa, innovation och investeringar. "Vi kan dra tydlig lärdom av covid-19-pandemin: medborgarna behöver en starkare europeisk hälsounion. Programmet EU för hälsa är ett bevis för att vi kan göra mer för att förbättra vår beredskap inför framtida hälsokriser och för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i våra regioner. Därför är de nedskärningar på 82 % som Europeiska rådet gjort i budgeten för programmet EU för hälsa helt oacceptabla. Som städer och regioner uppmanar vi Europaparlamentet att försvara denna prioritet som kan göra skillnad i människors liv", betonar Nathalie Sarrabezolles. Yttrandet ska antas vid ReK:s nästa plenarsession den 12–14 oktober 2020.

"En EU-strategi för ett uppsving för landsbygdsområdena", av Enda Stenson (IE–EA), ledamot av Leitrim County Council: "Den pågående pandemin har gett strävan efter ett uppsving på landsbygden i EU:s regioner en ny dimension och gjort denna strävan ännu mer angelägen. Krisen har blottlagt och förvärrat konsekvenserna av ett antal långvariga hot mot landsbygdsområdena. För det första har en kontinuerlig avfolkning under lång tid lett till att landsbygdsområden övergivits och att dess invånare känt sig försummade i EU:s politik", konstaterade Enda Stenson. "Den nya långsiktiga visionen för landsbygdsområdena bör omsättas i en konkret politisk ram. I denna landsbygdsagenda bör man föreslå en uppsättning integrerade politiska åtgärder som ger landsbygdssamhällena möjlighet och egenmakt att omvandla utmaningar till fördelar. Till dessa utmaningar hör minskade koldioxidutsläpp, klimatförändringar, digitalisering, generationsväxling, integration av nya migranter och social innovation. Jag hoppas att kommissionen kommer att reagera mycket snabbt och genomföra de åtgärder som vi planerat för att se till att människor kan leva, arbeta och bilda familj, med tillgång till relevanta tjänster, i våra underbara landsbygdssamhällen", tillade föredraganden. Yttrandet ska enligt planerna antas vid plenarsessionen den 9–10 december 2020.

Medlemmarna diskuterade det tyska ordförandeskapets prioriteringar med Judith Conrad från Tysklands jordbruksministerium, avdelningen för landsbygdsutveckling, och Norbert Lins (DE–EPP), ordförande för Europaparlamentets AGRI-utskott.

"En förstärkt civilskyddsmekanism för unionen" av Alberto Cirio (IT–EPP), regionpresident i Piemonte: "Den pandemi som världen upplevt har förändrat vår livsstil och, såsom sker vid alla extrema upplevelser, synliggjort inte bara styrkorna och svagheterna i våra hälso- och sjukvårdssystem, utan även vår förmåga att hantera storskaliga nödsituationer. Den förstärkning av samordningskapaciteten som åsyftas med ändringen av unionens civilskyddmekanism är därför mycket nödvändig, inte bara för att kunna ingripa snabbt och effektivt när en kris är under uppsegling, utan i ännu högre grad för att snabbt mildra effekterna av en kris. ReK:s yttrande, som jag är stolt föredragande för, rör sig i precis den riktningen: att göra detta instrument ännu mer ändamålsenligt och avpassat för Europas behov, med utgångspunkt i att förbättra potentialen hos de regioner och lokalsamhällen som Europa utgörs av", betonade Alberto Cirio. Yttrandet ska antas vid ReK:s nästa plenarsession i oktober 2020.

Medlemmarna diskuterade agroekologi och det kommande yttrande som ska utarbetas av Guillaume Cros (FR–De gröna), vice ordförande för regionfullmäktige i Occitanie. Den agroekologiska strategin är relevant för de åtgärder som vidtas mot utmaningarna med pandemin. Den reducerar jordbrukets koldioxidavtryck, stöder arbetet med att återställa den biologiska mångfalden i naturen och i jordbruket, bevarar eller återställer markens bördighet och ökar den ekonomiska motståndskraften hos nya lantbruk, i synnerhet genom att uppmuntra korta leveranskedjor.

NAT-utskottet utnämnde Joke Schauvliege (BE–EPP), ledamot av Flamländska parlamentet, till föredragande för "Regionernas och städernas erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen" och Paula Fernández Viaña (ES–Renew), minister i Kantabriens regionregering, till föredragande för "En ny modell för den maritima strategin för Atlanten – Handlingsplan för Atlanten 2.0".

Effekterna av covid-19 i EU:s regioner och de utmaningar som de lokala och regionala myndigheterna ställs inför på grund av pandemin kommer att behandlas vid den första årliga regionala och lokala barometern, som Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas, regionpresident i Mellersta Makedonien, kommer att presentera i ett tal vid ReK:s plenarsession den 12 oktober. Barometern bygger på specialbeställda studier och annan forskning för att tillhandahålla en detaljerad bedömning av krisen och några av de största politiska frågor som den väckt.

Sammanträdesdokument

Klicka här för att anmäla dig till Europeiska veckan för regioner och städer 2020

Kontaktperson:
Wioletta Wojewodzka
Tel. +32 (0)2 282 2289
Mobile: +32 (0)473 843 986
​wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :