Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionala och lokala ledare: Vi måste tänka om kring EU:s beslutsprocess för att kunna reagera bättre på pandemin  

Regionalt och lokalt folkvalda politiker måste till fullo involveras i sökandet efter
konkreta lösningar på människors bekymmer

Den 11 september diskuterade Europeiska regionkommitténs (ReK) presidiemedlemmar* covid-19-krisens följder för byar, städer och regioner och behovet av att förbättra EU:s funktionssätt. Den tyska delstaten Nordrhein-Westfalens ministerpresident Armin Laschet och kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič deltog också i online-evenemanget.

Deltagarna hävdade att covid-19-pandemin har väckt frågor inte bara kring EU:s motståndskraft utan även kring hur effektiva dess befogenheter och beslutsprocesser är vid hanteringen av större kriser. Tusentals borgmästare, regionpresidenter och kommunfullmäktigeledamöter har fungerat som Europas säkerhetsnät och kommer att ha avgörande betydelse som aktörer i genomförandet av återhämtningsplaner på EU-nivå och nationell nivå. Den kommande konferensen om Europas framtid** är ett lägligt tillfälle för en gemensam diskussion om dessa frågor, där de regionala och lokala myndigheternas bidrag kommer att vara mycket viktiga för att kunna leva upp till medborgarnas förväntningar.

"Under pandemins andra våg förlitar sig de nationella regeringarna och EU än en gång på att de lokala och regionala myndigheterna ska leverera tjänster, rädda liv och skydda arbetstillfällen. De regionala och lokala myndigheterna kvarstår som den första försvarslinjen i denna tragiska pandemi, i allt från att hantera återgången till skolan, klara pressen på hälso- och sjukvården, trygga arbetstillfällena och stödja de små- och medelstora företagen", konstaterade ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas. "Att stänga landsgränser är inte lösningen", tillade han. "EU:s insatser måste omfatta konkreta mekanismer för gränsöverskridande regionalt samarbete inom hälso- och sjukvården och andra offentliga tjänster. Om vi vill agera effektivt för våra medborgare och företag måste vi undvika byråkratiska silor eller övercentralisering och uppmuntra till mer EU-omfattande samordning. Konferensen om Europas framtid är ett bra tillfälle att förbättra EU:s demokratiska funktionssätt. Kommittén är beredd att samarbeta med de tyska delstaterna för att föra EU:s en miljon lokalt och regionalt folkvalda företrädares talan. Nu är det dags att se till att även de regionala och lokala myndigheterna, och inte bara de nationella myndigheterna och EU, erkänns en gång för alla som en av de tre dimensionerna i vår europeiska demokrati."

"För att bekämpa coronaviruset och forma framtiden efter krisen måste vi samarbeta på alla nivåer i Europa. Regionerna har en viktig roll i detta. Vi måste hitta europeiska lösningar med regionalt ansvar. Liksom viruset korsar gränser måste även vi agera gränsöverskridande för att bekämpa viruset", sade Armin Laschet, ministerpresident i Nordrhein-Westfalen.

Deltagarna betonade att pandemin har satt, och fortfarande sätter, press på alla förvaltningsnivåer att samarbeta och agera effektivt. Att fastställa vilken förvaltningsnivå som är bäst lämpad för att utforma och genomföra EU:s politik – det vill säga subsidiaritetsprincipen – och samtidigt ta hänsyn till ekonomiska och administrativa följder – den så kallade proportionalitetsprincipen – är pelarna i kommissionens agenda för bättre lagstiftning. Dessa två pelare används för att främja öppenhet och genomsynlighet i EU:s beslutsprocess och förbättra kvaliteten på ny EU-lagstiftning.

"Redan före pandemin hade kommissionen, under Ursula von der Leyens ledning, förnyat sitt åtagande om bättre lagstiftning och det fortsatta behovet av evidensbaserad politik. Mot bakgrund av dagens förändrade värld är det nu ännu viktigare. Det är mycket viktigt för kommissionen att ge både människor och företag möjlighet att delta i beslutsfattande samt rättssäkerhet och höga skyddsstandarder. Detta kan inte uppnås på en enskild nivå. Lokala, regionala, nationella och europeiska aktörer måste i stället förena sina krafter. På så sätt kan vi se till att vi inte bara återhämtar oss från krisen, utan även gör framsteg och bygger ett grönt, digitalt och rättvist Europa. Med det i åtanke uppskattar jag Regionkommitténs senaste bidrag till vår agenda för bättre lagstiftning, i synnerhet genom inrättandet av regionala nav och genom sitt stöd till samråd och utvalda utvärderingar", sade Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, i ett videomeddelande.

Under debatten betonade presidiemedlemmarna att det för att lyckas är mycket viktigt att tillhandahålla teknisk återkoppling i ett tidigt skede av genomförandet av EU:s lagstiftning på lokal och regional nivå, i synnerhet under covid-19-pandemin. Europeiska regionkommittén inrättade 2018 nätverket av regionala nav (RegHub) för att samla in lokala och regionala data om genomförandet av EU:s politik genom riktade samråd. Det är väl rustat för att bidra på ett meningsfullt sätt till översyner och utvärderingar av EU:s politik i hanteringen av covid-19.

Bakgrund:

*ReK:s presidium ansvarar för att förbereda församlingens politiska agenda. Det består av två eller tre ReK-ledamöter från varje medlemsstat. Presidiet sammanträder vanligtvis en gång i halvåret i det land som innehar det roterande ordförandeskapet i rådet. Presidiets sammanträde var planerat att äga rum i Düsseldorf men hölls i stället online på grund av den senaste tidens ökning i antalet covid-19-fall i hela Europa.

**Konferensen om Europas framtid är avsedd att stärka medborgarnas deltagande i EU:s demokrati efter valet och säkerställa att deras röster blir bättre hörda och lyssnade till. Den skulle inledas på Europadagen den 9 maj 2020 och pågå under två år, men covid-19-krisen har lett till förseningar. Det tyska ordförandeskapet har åtagit sig att lansera konferensen så snart som möjligt.

Kontaktperson:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023