Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Framsteg med det östliga partnerskapet motiverar extra pengar  
Vid översynen av EU:s strategi för sina östliga grannar bör större tonvikt läggas vid att stimulera sociala, ekonomiska och administrativa reformer på lokal och regional nivå.

EU:s partnerskap med sex länder vid dess östra gräns, bl.a. Ukraina, bör få betydligt mer pengar under det kommande årtiondet, framhöll Europeiska regionkommittén den 5 december i en rad rekommendationer där man också uppmanade EU att arbeta hårdare för att samarbetet inte bara ska komma huvudstäderna, utan även övriga delar av partnerländerna, till godo. Till de många övriga specifika förslagen hör en uppmaning att inrätta en akademi för utbildning av tjänstemän inom lokala och regionala myndigheter och mer stöd till lokala gränsöverskridande projekt.

Yttrandet kommer vid en tidpunkt när EU håller på att besluta om sin budget för 2021–2027 och se över sitt arbete med de sex medlemmarna i det östliga partnerskapet: Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. Generellt bekräftas i yttrandet riktigheten av de insatser som EU under ett decennium har gjort för att stödja konkreta förändringar för att förbättra styrningen, stärka ekonomin, stödja det civila samhället och stärka förbindelserna. I yttrandet stöds också EU:s strategi att investera mest tid, pengar och insatser i de mer reformsinnade länderna, men argument framförs för att EU bör öka sitt stöd till reformer på lokal och regional nivå.

Föredraganden Tadeuš Andžejevski (LT–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Vilnius, framhöll att ”under det senaste årtiondet har vi – särskilt i Ukraina – sett en viss omfördelning av makt till regionala och lokala förvaltningar, och en verklig aptit hos regioner och städer på att genomföra reformer och delta i gräsrotsinitiativ som inletts av EU, vilket är mycket positivt. Ett exempel är det globala borgmästaravtalet , inriktat på klimatåtgärder. Ett annat, nytt initiativ är Borgmästare för ekonomisk tillväxt , som inrättats särskilt för länderna i det östliga partnerskapet. Med EU:s stöd ser vi att regionala och lokala myndigheter samarbetar med sina motsvarigheter i regionen, och vi har framgångsrikt testat partnerskap mellan städer och regioner i EU och i det östliga partnerskapet. Vi måste stödja dessa förändringar på gräsrotsnivå, politiskt, finansiellt och tekniskt. Stödet bör inbegripa en förskjutning av jämvikten i förbindelserna, genom att städer och regioner ges en större roll i beslutsfattandet och förvaltningen av projekt inom sitt område.”

Han fortsatte: ”Liksom kommissionen anser vi att en ökning av budgeten med 25 % är berättigad. EU kan uppenbarligen göra väldigt mycket för att förbättra styrningen, stimulera ekonomin, stödja det civila samhället och stärka förbindelserna. På lokal och regional nivå skulle förändringar på framför allt tre områden kunna ge stora och långvariga fördelar. Ett av dem avser större investeringar i god samhällsstyrning – t.ex. genom en akademi för utbildning av tjänstemän. Vi kan stimulera ekonomisk tillväxt genom att hjälpa till att förbättra statistiken, underlätta tillgången till EU-program och hjälpa småföretag. Och utifrån erfarenheter i EU vet vi att ökade kontakter mellan människor och utveckling av gränsöverskridande program ger stora sociala, kulturella och ekonomiska vinster. Vi måste investera mer i att utvidga dessa modeller i våra förbindelser med våra grannländer i öst.”

Han avslutade: ”Detta är ambitiösa men fortfarande blygsamma förslag som är bra för medborgarna, företagen, den offentliga förvaltningen, demokratin och rättsstaten i dessa sex länder. De är också bra för EU:s medborgare, näringsliv och utrikespolitik samt den nya kommissionens önskan att bli mer geopolitisk.”

ReK:s yttrande – med titeln ”Lokala och regionala myndigheter som utformar det östliga partnerskapets framtid” – kommer att bidra till mellanstatliga överläggningar inför ett toppmöte i mitten av 2020. ReK har redan lagt fram förslag till ett nu avslutat EU-samråd med berörda parter. Den nuvarande strategin har varit inriktad på ” 20 mål för 2020 ” med följande fyra målsättningar: en starkare ekonomi, en starkare styrning, starkare konnektivitet och ett starkare samhälle.

ReK:s rekommendationer innehåller många, mer detaljerade idéer som främjas eller stöds av lokala och regionala politiker i länderna inom det östliga partnerskapet genom konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap), inrättad av ReK 2011. Till dessa hör rapporter om lokal demokrati , ekonomisk utveckling , energieffektivitet , gränsöverskridande samarbete , lokala och regionala myndigheters kapacitet och partnerskap mellan regioner respektive städer .

Enligt ReK:s rekommendationer bör Corleap förstärkas för att öka stödet till decentralisering i länderna inom det östliga partnerskapet och fördjupa samarbetet mellan sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter från EU och länderna inom det östliga partnerskapet.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023